Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Bygden

Published on december 22nd, 2015 | by admin

0

Möte om Idalaskolan

Under de senaste månaderna har det livligt diskuterats mellan Veberödsborna. Vad händer med Idala? Igår hölls det möte på Veberöds bibliotek, där bland annat den frågan, men också andra relevanta frågor drogs upp. Mötet organiserades av Hanna Markström, vice ordförande av Veberöds Byaråd. Anledningen var på grund av medborgarnas uttryckta oro. Syftet var att såväl politiker som medborgare skulle få komma med sina synpunkter och frågor. Mötet hölls under 2 timmar, 9 politiker involverade och med en genomarbetad agenda där ERA frågor togs upp. Även Idalas barn har fått skriva egna brev, för att uttrycka sina tankar.

Översiktligt, var det en punkt som ofta togs upp: beslutsunderlaget är fortfarande under beredning, inget besluts har fattats, vilket politikerna var noga med att poängtera. Beslutet om Idalas framtid kommer att fattas av kommunstyrelsen, här med både BSN öster och medborgares synpunkter. Klargjort gjordes även att de inte är låsta till de 4 alternativen som har presenterats.

Eventuell nerläggning av Idalaskolan skulle inte vara rent ekonomisk grundat, utan handlar istället om framtidsplanering där kommunstyrelsen vill effektivisera nuvarande, men också framtida användandet av Lunds kommuns lokaler.

En annan punkt som sågs viktig hos medborgarna var om det framtida bygget av spårvägen i Lund, kan påverka beslutet om Idalaskolan. Svaret på det är nej. Kommunens investeringar läggs inom särskilda ramar, där olika budgets sätts inom dessa. Därefter tidsprioriteras olika projekt. Medan frågan om Idalaskolan ligger under kategorin skola, så ligger spårvagnsfrågan under vägar och infrastruktur. Endast projekt inom samma ramar kan påverka varandra.

Eventuella nerläggningar av skolor sker av nämnderna, medan det är rektorerna som bestämmer kring elevfördelning. Klart är åtminstone att kommande vårtermin inte kommer påverkas.

Efteråt verkade deltagande iallafall nöjda! Fikabjudningen höll stämningen hög och efteråt fortsatte diskussionerna mellan Veberödsborna i en gemenskap du endast kan hitta i en by som denna! När jag pratade med några av medborgarna fick jag positiva kommentarer i respons. Det var informativt, inom de gränserna politikerna själv informerats om och visste i dåvarande stund. Man fick ett mer övergripande perspektiv. Trots att man inte kunde få besked om ett konkret beslut, verkade de flesta nöjda och många var glada att de gick dit.

För svar på obesvarade frågor, eller helt enkelt nyfikenhet gällande kommande beslutsunderlag kan man ha nära kontakt med antingen BSN öster, eller June på medborgarkontoret.

Summerat tycker vi att det är toppen att så många kommunpolitiker kommer ut till Veberöd och lyssnar på Veberödsborna. Det skrevs en hel del av deltagande politiker, så det märktes av ett intresse för vad byn tycker. Det finns en stor uppslutning och engagemang i Veberöd runt många saker. Något som vi tror är lite unikt för oss. Eller som Christer Wallin från kommunstyrelsen sa… ”Veberöd har ökat med 1500, vilket är mer än många byar, vilket tyder på att Veberöd är attraktivt att bo i”. Vi får håller med 🙂

/Linn Malmgren

id1 id2 id3 id4

id5 id6 id7 id8 id9

En diger Agenda:

Agenda & frågor från medborgarna kring Idalaskolans framtid Möte mellan medborgare och representanter från Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnd Lund Öster 21/12 2015 18.30-20.30 på Medborgarkontoret i Veberöd.
Agenda
 Introduktion (10 min)
 Överlämnande av skriftliga synpunkter från medborgarna (10 min)
 Överenskommelse kring obesvarade frågor (5 min)
 Svar på medborgarnas frågor:
o Beslutsfattande (15 min)
o Ekonomi (15 min)
o Barnens perspektiv (15 min)
o Utredningen & alternativen (10 min)
o Barn & föräldrar på Idalaskolan (15 min)
o Idala förskola (5 min)
o Barn & föräldrar på Svaleboskolan (10 min)
o Veberöd och en levande landsbygd (10 min)
 Mötets slut
Praktisk information
Tid: 21/12 2015 kl 18.30-20.30
Plats: Romelerummet på Medborgarkontoret Dalbyvägen 1 i Veberöd.
Välkomna att ta fika på väg in till mötet!
Ett fåtal parkeringsplatser finns vid Medborgarkontoret och parkering finns även vid Svaleboskolan, Konsum/Kyrkan och ICA i Veberöd inom 5 min gångavstånd från Medborgarkontoret.
Karta över Veberöd finns på sista sidan i detta dokument.

 

Beslutsfattande
1. Vem beslutar vad och när om Idalaskolans framtid?
2. Hur tänker man sig att en tidplan kan se ut? För ett första beslut och för en ny lösning?
3. Vilket konkret underlag kommer ni att basera beslutet på (utöver DSÖ 2015/08381)? T.ex. finns inga kostnadsberäkningar med i utredningen1 som skolkontoret gjort och som var handling till skolnämnden (enligt utsaga skulle detta skickas direkt till kommunstyrelsen) och analyser för hur barnen, trafiken, föreningsliv etc. påverkas saknas.
4. Finns det någon möjlighet för medborgarna att kommentera vidare underlag före beslut?
5. Kan ni bara besluta om något av de fyra alternativ som presenteras i utredningen1 eller kan ni välja ett annat förslag som inte finns med i den tjänsteskrivelsen?
6. Hur kan vi medborgare som står bakom alla synpunkter och skrivelser angående Idala förskola och skola säkerställa att de verkligen får utgöra underlag när beslut om Idalaskolan tas?
7. Om tjänsteskrivelsen1 har behandlats av BSNÖ, hur lyder beslutet? Tjänsteskrivelsens beslutsförslag är ”att informationen läggs till handlingarna”. Om utredningen ska utgöra underlag till kommunkontorets utredningsuppdrag som kommunstyrelsen ska fatta beslut på är det intressant vad BSNÖ har fattat för beslut.

 

Ekonomi
8. Är anledningen till ev. nedläggning av Idalaskolan rent ekonomisk?
9. Hur mycket kommer kommunen spara på att lägga ner skolan kortsiktigt respektive långsiktigt?
10. Det har redan lagts ner mycket pengar på planering, bygglov etc., och nu väg och vatten, på Idalaskolan. Hur motiverar ni den kostnaden mot att flytta alla barnen på Svalebo som då också måste byggas ut med planering, ritningar, bygglov, bygga om utfarter etc.?
11. Hur mycket skattepengar har redan använts (till ingen nytta om den inte byggs) till projektering av nya Idalaskolan? Hur kan vi få reda på det?
12. I Sydsvenskan 2014-10-272 står att läsa Carolina Nordbecks (dåvarande BSNÖ ordförande) kommentar: ”Pengar till bygget finns avsatta. Allt i nämndens områdeslokalplan är redan finansierat, utom just utökningen med 4-6 på Idala.” Vart går pengarna som skulle ha gått till Idalaskolan istället?
13. I Sydsvenskan 2014-10-272 står att läsa: ”Vi ser att det kommer att behövas fler platser i årskurserna 4-6 framöver, säger Carolina Nordbeck (FP), nämndsordförande. Då är det bättre pedagogiskt och billigare, att bygga en enparallellig F-6-skola på Idala än att börja bygga om på Svaleboskolan igen.” Varför är det inte längre billigare?
14. Förslag 2 i utredningen1: ”För förskoleverksamheten saknas ytor för fyra avdelningar…. Ett annat alternativ är att bygga helt ny förskola på nuvarande Idala förskolas tomt eller på den nya skoltomten.” Hur mycket större kostnad skulle det vara att bygga tvåparallellig F-3 + förskola jmf med bara förskola? En stor del av kostnaden måste väl ändå vara projektering och markarbeten.
15. Vad kostar det att bygga nya skolor i Lund som konsekvens av att det inte längre är attraktivt att bo i Veberöd som småbarnsfamilj vid ev. sammanslagning av skolorna (och att man väljer att bo kvar i Lund efter studier/flytta dit istället)?
16. Hur kan man fundera över att lägga pengarna på en spårväg när våra barns skola består av baracker och gymnastiksalen är en av de äldsta i kommunen?

 

Barnens perspektiv
17. Kommunfullmäktige har beslutat att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut och att barns rättigheter och intressen sätts i främsta rummet3. Hur finns konsekvenserna för barnen med i underlag till beslut samt beslut om Idalaskolan?
18. Flera av barnen (födda -10 och -11) på Idala förskola har redan flyttats till Tegelstugan en gång tidigare pga mögelangreppen i gamla Idalaskolan. Många föräldrar valde sedan att flytta tillbaka sina barn till Idala förskola så fort det fanns möjlighet. Samma barn ska nu eventuellt byta miljö en gång till. Kan vi få se barnkonsekvens-analysen för det?
19. Hur skapar man en säker skolväg för barnen från byns östra delar?
20. Hur påverkas barnens hälsa då de åker buss/bil till skolan istället för att gå/cykla?
21. Utifrån forskningen4 går det inte att entydigt slå fast att skolstorleken har betydelse för elevers skolprestationer. Det går dock att konstatera att det är väldigt få studier som slår fast att elevers skolprestationer skulle gynnas av större skolenheter. I synnerhet inte för elever i de lägre åldrarna. Hur tänker man på barnens bästa, i samband med tanken på att samla alla Veberöds barn på en skola?
22. Närhetsprincipen5 är viktig speciellt för små barn. Hur tar ni hänsyn till detta i beslutet?
23. Utomhus/närmiljön runt skolan är viktig för barn6. Rastsituationen är redan idag kritisk på Svaleboskolan. Hur säkerställer ni en säker och trygg utomhusmiljö om alla Veberöds barn ska gå på Svaleboskolan?
24. Små barn ofta är rädda för äldre barn och begränsas av detta7. Hur tar ni hänsyn till detta i utomhusmiljöerna, gemensamma utrymmen och skolskjuts vid ev. sammanslagning?
25. I Sydsvenskan 2014-10-272 står att läsa: ”Vi ser att det kommer att behövas fler platser i årskurserna 4-6 framöver, säger Carolina Nordbeck (FP), nämndsordförande. Då är det bättre pedagogiskt och billigare, att bygga en enparallellig F-6-skola på Idala än att börja bygga om på Svaleboskolan igen.” Är det inte längre bättre pedagogiskt att bygga Idalaskolan än att slå ihop dem?
26. Hur kommer man hantera barn som kräver extra trygghet och har svårt att hantera en skola med många barn vid ev. sammanslagning.

 

Barn och föräldrar på Idalaskolan idag undrar:
27. Samtliga alternativ som presenterats i utredningen1 innebär någon form av bygg eller renoveringsinsats. Kommer Idalabarackerna att stå kvar eller kommer de att försvinna till våren?
28. Vad händer rent konkret med barnen i Idala förskola och skola våren 2016 och vad händer hösten 2016?
29. Det pågår ett skolval där Idalaskolan finns som ett alternativ. Vad är det vi väljer kring i skolvalet hösten 2016? En tillfällig lösning i paviljonger, en nybyggd skola eller ett ”hot” om sammanslagning med Svaleboskolan?
30. Kommer detta skolval på något sätt att vara beslutsgrundande för om en ny Idalaskola kommer att byggas?
31. Finns det några konkreta planer för den tomt där gamla Idalaskolan står idag? Det har t.ex. florerat rykten om att tomten redan är såld så att skolan är tvingad att flytta ut till en viss tid.
32. Har man tagit hänsyn till att alla inte har möjlighet att köra sina barn? Hur kommer dessa familjers vardag att förändras när vägen till skolan/dagis mer än fördubblas?
33. Lärare kan komma att sluta om det blir en hopslagning av skolorna vilket skapar ytterligare förändringar för barnen som redan går i skolan. Hur säkerställer man att barnens inte drabbas av detta?

 

Utredningen (DSÖ 2015/08381) och de olika alternativen
34. På vems uppdrag har utredningen1 gjorts?
35. Hur var uppdraget för utredningen1 formulerat?
36. I den utredning1 vi medborgare tagit del av diskuteras alternativen ur perspektiven ekonomi och verksamhetseffektivitet. Kvalité på pedagogik, barnens behov, arbetsmiljö och hälsa finns inte med. Hur bedömer ni dessa aspekter?
37. Förslag 1 i utredningen1: Tidigt i processen med planeringen av nya Idalaskolan föreslogs en F-3 skola + förskola, inte en F-6 + förskola som det nuvarande förslaget. Finns det något som hindrar att man bygger F-3 istället? Hur kommer det sig att detta förslag försvann på vägen? Det står ju också i förslaget att det kan finnas möjlighet för tillbyggnad på sikt (trots att man föreslagit F-6 + förskola).
38. Förslag 3 i utredningen1: Varför krävs ny fullstor idrottshall just på Svalebo i detta alternativ? Varför kan idrottshallen inte byggas på Idala? Det måste väl vara lättare och billigare att stora barn cyklar till Idala för idrott än att små barn bussas till Svalebo?
39. Vid möte med BSNÖ 2015-10-21 angavs som ett skäl att slå ihop skolorna att det var jättesvårt att rekrytera lärare till små enheter. Andelen behöriga lärare/elev är idag högre på Idalaskolan än Svaleboskolan. Varför är det plötsligt svårare att få behöriga lärare till Idalaskolan än Svaleboskolan i en framtid där det dessutom skulle innebära att få jobba i nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler i Idalaskolan? Vad har ni för underlag att säga att det är svårare med rekrytering till en liten enhet än stor då valjaskola.se talar för motsatsen?
40. Hur kommer lärarnas arbetsmiljö att påverkas för de olika alternativen?
41. I utredningen1 står det att ”Det under många år varit kommunens inriktning att bygga många små enheter.” Vad har varit anledningen till detta och har detta ändrats?
42. Vid planering/byggen av nya skolor jobbar man aktivt med att skapa allmänna ytor för flexibilitet och att mötas. I utredningens1 förslag kring hopslagning av skolorna föreslås att sådana ytor på Svaleboskolan ska byggas bort och skolan ”förtätas” vilket då går emot det som anses som god miljö på skolan. Hur motiverar ni detta förutom rent ekonomiskt?
43. Under ”Historik” andra stycket i utredningen1, anges att verksamheten dragits ned, anledning vikande elevunderlag samt brist på fritidshemslokaler. Vilket år var det? Värt att notera att neddragningen även berodde på lokalbrist.
44. Hur kommer ljudmiljöerna (utomhus och i gemensamma inomhuslokaler) att påverkas med ökat antal barn vid en ev. hopslagning av skolorna?

 

Förskolan
45. Idala skola och förskola är en liten enhet. Detta är en stor trygghet för våra barn då alla pedagoger känner alla barn. Förskolebarn och skolbarn upp till årskurs 3 umgås i utemiljön, vilket gör att förskolebarnen känner sig trygga med de äldre barnen, skolstarten avdramatiseras och äldre barn övar ständigt på att visa hänsyn för yngre. Tegelstugan är redan en stor enhet och den ligger i anslutning till Svaleboskolan. Tegelstugans förskolbarn umgås inte med skolbarnen på daglig basis. På vilket sätt man kommer att ta hänsyn till barnens trygghet om man flyttar Idala förskola till Tegelstugan eller till andra lokaler på Svalebo?
46. Idala förskola bedriver i Ur och Skur pedagogik. Vid Idala förskola finns naturen och 4H gården på promenadavstånd. Området runt Tegelstugan-Svalebo är mättat med barn. Det är svårt att hitta utflyktsmål och lekplatser på gångavstånd, vilka inte redan är upptagna av andra barngrupper. Att bedriva en verksamhet med I Ur och Skur pedagogik på Tegelstugan är mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Hur tänker ni lösa detta så att våra barn och pedagoger kan fortsätta med I Ur och Skur-pedagogiken om Idala förskola inte får finnas kvar?

 

Barn och föräldrar på Svaleboskolan undrar:
47. I Sydsvenskan8 2015-10-30 står att läsa: ”För ett år sedan beslutades det att den planerade Idalaskolan skulle bli en F-6-skola, istället för F-3-skola som den är idag. Carolina Nordbeck (FP), dåvarande ordförande i barn- och skolnämnden, sade då i Sydsvenskan att nämnden hade gjort bedömningen att det i framtiden skulle behövas fler platser i årskurserna 4-6 i Veberöd. Svaleboskolan bedömdes bli för stor med fler klasser, därför ansågs det vara ett bättre alternativ att bygga Idalaskolan större redan från början.” Vad har förändrats sedan dess gällande antal barn, eller platser på Svaleboskolan?
48. Hur kommer barnen som redan går på Svaleboskolan att påverkas rent konkret (byggnationer etc.) om skolorna slås ihop? Kommer alla byns barn gå i skola på en byggarbetsplats?
49. Hur mycket kommer Svalebo att behöva byggas ut om skolorna slås ihop?
50. Det är en ansträngd trafiksituation kring Svaleboskolan redan idag. Skolskjuts anses ej aktuellt av föräldrar till de mindre barnen. Hur ska trafiksituationen i centrala Veberöd lösas om alla föräldrar från östra Veberöd kör sina barn till skolan?
51. Det kan finnas renoveringsbehov på Svaleboskolan oavsett om skolorna slås ihop. Var ska barnen ta vägen vid renovering av Svaleboskolan?

 

Veberöd och en levande landsbygd
52. Enligt Stadsbyggnadskontoret så är byggen av ca 220 bostäder på gång i Veberöd och generationsskifte sker just nu i både Klowsholm och Idalaområdet så ett ökat behov av skolplatser är väntat i Veberöd och framförallt närområdet kring Idalaskolan. Hur resonerar ni långsiktigt kring Veberöds konkurrenskraft som samhälle om det inte finns utrymme för fler barn i byn och lång/farlig väg till skolan för halva byn?
53. Det är inte attraktivt för småbarnsfamiljer att flytta till Veberöds östra delar och Idala om Idalaskolan inte byggs eller till Veberöd överhuvudtaget om det bara finns en stor skolenhet. Föreningslivens existens och expansion och därmed Veberöds hjärta och attraktionskraft begränsas om inte ny fullstor idrottshall byggs. Vill ni ha en levande och attraktiv landsbygd inom Lunds kommun?
54. Föreningslivet i Veberöd hoppas att ett eventuellt nybygge skulle kunna lätta på situationen med de överfulla idrottslokalerna i Veberöd. Hur analyserar man påverkan på det ideella föreningslivet? Kan man få ta del av det materialet före beslut?
55. Skolorna/ev. skolan, idrottsföreningarna, och fritidsverksamheterna i Veberöd är i stort behov av en ny fullstor idrottshall för att kunna bedriva sina verksamheter på bästa tänkbara sätt (eller alls!). I nuläget drabbas Veberöds barn och ungdomar, framförallt flickor av detta. Byggs en ny idrottshall oavsett hur det blir med Idalaskolan?
56. Hur ska Veberöds skolor kunna ha kapacitet att ta emot sin del av alla tusentals barn på flykt om det bara finns en stor skola utan möjlighet att expandera?
57. Om en lösning skulle föreslås vara någon annan än en fortsatt Idalaskola så kommer det att tydligt påverka trafiksituationen i Veberöd. Hur utreder man påverkan på trafiken och hur tar man fram ett förslag för att lösa trafikproblemen som uppstår? Kan man få ta del av det arbetet före kommunstyrelsens beslut?

 

Skärmklipp

 

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • JR klimat
 • Adderat
 • Pizzeria nice
 • Mias ide o atelje
  Herex
  Sparbanken Skåne
  Solar Plexus
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/