Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019 för Veberöds Byaråd
5 Mars, kl 18.30
Veberöds Bibliotek
 
Ingen anmälan – alla som är boende i Veberöds med omnejd (gamla Veberöds kommun är att betrakta som medlemmar i Byarådet – detta innefattar även Dörröd, Silvåkra och Vomb). 

Agenda

 • Byn från ovan – Roland Jönsson visar några gamla och några nyare bilder som visar Veberöds utveckling från tidigt 1900tal till idag.
 • Vad händer i Byarådet? Ordförande Anna Kristoffersson berättar hur och med vad vi jobbar. Kommer du ihåg Fokus Veberöd?

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och godkännande av föredragningslistan
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Frågan om stämmans behöriga utlysande
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av justerare som jämte ordförande skall justera stämmans protokoll
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året
 10. Val av ordförande i Byarådets styrelse
 11. Val av övriga ledamöter och suppleanter i Byarådets styrelse
 12. Val av revisor och suppleant
 13. Val av valberedning och sammankallande i denna
 14. Förslag från styrelsen
 15. Förslag som väckts av byarådsmedlem.

Notera att vi kommer att uppdatera stadgarna och att det kommer att göras personval på stämman. Är du intresserad av att vara med och påverka i Veberöd och i Lunds kommun för Veberöds räkning så kom på stämman!

Välkomna!
Styrelsen

Byarådet har utgjorts av: Anna Kristoffersson, ordf; Nils-Åke Stålring, v ordf; Göran Olsson, kassör, samt ledamöterna Kerstin Mårtensson, Stefan Bäckstrand, Hanna Götander, Roland Jönsson, Patrik Nilsson, Inga-Lill Persson, Willy Sagerfalk, Tobias Ritzau samt Madelaine Månsson; Företagarföreningen och Kjell Persson, Pensionärsföreningarna.

Fil: Kallelse – Årsmöte 5 mars 2019

Samhällsvägledare på Medborgarkontoret

Eftersom vår kära June inte längre kommer finnas tillgänglig på Medborgarcenter, pågår nu arbetet för att hitta Samhällsvägledare som axla det ansvar som hon gjorde.

Vi känner också att det är viktigt att ni vet hur bemanningen ser ut på kontoret och när man kan besöka för att ställa frågor, få vägledning eller komma med förslag.

Jon Waltersson är kvar September ut. Från och med 1 Oktober kommer Johanna Stubberöd Finnhult, som idag finns på medborgarkontoret i Dalby, att ersätta Jon fram tills en ersättare finns på plats. Johanna Lindvall kommer att finns på plats precis som tidigare.

Besök gärna Medborgarcenter på följande tider (gäller fr o m 13/8):

Måndag: kl 12–16
Tisdag: kl 14–18
Onsdag: kl 13–16
Torsdag: kl 13–16
Fredag: kl 09–12

För mer information om Medborgarservice, kika här: https://www.lund.se/omlundskommun/medborgarcenter/medborgarservice-nara-dig/

Ny hemsida

Detta är Veberöds Byaråds nya hemsida sedan 2018. Här hittar du uppdateringar som rör Rådets arbete, protokoll från års- och styrelsemöten.

Vi kommer även publicera uppdateringar om saker som rör bygden, som t.ex. översiktsplaner, planer från Lunds Kommun, aktiviteter och annat som rör Veberöd.

Väl bekomme!