Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Fokus Veberöd – Park & natur

fokusveberod2

Mötesanteckningar från Fokus Veberöd/ fördjupade diskussioner kring temat  PARK och NATUR

Tid: 2015-10-14 kl.18.30-ca21.00
Plats: Medborgarkontoret Veberöd

 

Närvarande: Dick Bengtsson, Christine Haaland, Ingalill Persson, Bosse Landgren. Alf Boman, Kristian Larsson ( medborgar-representanter) Karin Nilsson (politiker- styrgruppen för östra kommundelarna)
Catharina Enocsson(park och naturkontoret), Lars Brobeck ( park och naturkontoret) Jimmie Simonsen(Planarkitekt SBK),Carolina Lundberg ( projektledare FÖP Veberöd)

 1. Idalaskogen, Vombs fure, badsjöarna – hur hanterar kommunen Veberöds stora tillgångar?
  -Kommunens park och naturkontor ansvarar för omkring 800 hektar park och naturmark. Idalagården ägs av Lundafastigheter ( och sköts alltså inte av park och naturkontoret). När man vill framföra synpunkter på t.ex det gröna kan man använda kommunens felanmälan via web. När anmälan har tagits emot skickas den vidare till berörd del av kommunen och utförs av markentreprenad (avknoppad kommunal verksamhet). Vid synpunkter som rör grönska på privatägd  mark kontaktar kommun fastighetsägaren men det finns inte alltid lagstöd för att kräva åtgärder.
  – Häljasjön badplats eller ej. Det är inte en kommunal badplats och därför servar inte kommunen med t.ex. toalett och papperskorg men när man googlar på badplatser i Lund kommer flera olika sajter upp där Häljasjön inte bara redovisas som badplats utan också som kommunal badplats. Många väljer också att bada där och det behövs verkligen toaltt och sopkärl. Vad göra ? Svar: Kontakta kultur och fritid ( Häljasjön ligger på fastighet Vomb 1:2, ägs av Malmö stad.
 • Övriga badsjöar är Vombsjön, Tvedörasjön och Byasjön . Camping förekommer mest vid Häljasjön
  – Vombs fure och Idalaskogen , uppskattat. Frågor om naturplantering skickas vidare till Cecilia Backe.
 • Gruppen betonar vikten av inte bara ha tillgång till park utan också till natur. I ÖP 2010 ligger utbyggnadsområdet på Veberöds tätsortsnära natur. Hur tänker ni hantera detta i FÖPEN ?
  Svar: Inriktningen i ÖP 2010 är att Veberöd ska fortsätta utvecklas och förbli en levande by och utbyggnad på flera sätt föreslås: på åker, skog och som förtätning. I Föp:en undersöker vi på vilka sätt detta kan ske, mark kommer att tas i anspråk för bostäder. Det finns ännu inte något material att visa.
  – de vackra vyerna mot åsen är en stor kvalitet
  – är det något på gång när det gäller vandringsstigar ? Svar: inget planeras just nu
  – grillplatsen på Liabacken positivt
  – Kartor för vandringsstigar behövs + parkeringsytor
  – grönyteskötselplan för Veberöd finns på medborgarkontoret

 

 1. – Park och grönytor, vad har hänt den gångna 5 åren, vad planeras framöver ?
  – hundrastplats 2011,insats på Tegelbruksområdet ( handslagarparken)2014,Insatser på Försköningen ( planterat lökar),Fler blommor i krukor 2015 ( men svårt att hitta plats för urnorna- måste sättas på kommunal mark.Boulebana i samarbete med PRO/SPF. Nu pågår åtgärder på Boddes plats ( plantering av Körsbärsträd). 2016 planeras asfalt på gc-banor i parker under förutsättning att anslag fås.
  – Byarådet vill gärna att kommunen bjuder in till dialog i god tid när insatser ska planeras/utformas. Diskussion om att byta julgran mot julträd till 2017 skulle kunna vara ett exempel på samverkan.
  – torg, hårdgjort, möblerat för att fungera som samlingspunkt. Boddes plats , konsums parkering har tidigare diskuterats och skissats på.  Förslag har även inkommit från Veberödsborna att nuvarande centrala mack tas i anspråk till torgyta. Det betyder mycket för Veberöd att få en offentlig plats som samlingspunkt.
  – Boddes plats- bänkarna är mycket uppskattade men borde vara fasta och finnas tillgängliga hela året. Svar: fasta bänkar är på väg
  – ljussättning är uppskattat och betyder mycket. Kommer att finnas på träd på Boddes plats framöver.
  – man upplever att det inte återplanteras träd i samma takt som de dör. Svar: I parker sker ersättningsplantering men inte alltid exakt samma art och plats. Naturområden återplanteras inte på samma sätt. Grönområdesskötseln i Veberöd är upphandlad och utförs av Markentreprenad (kommunens anläggningsverksamhet)
  -man gör en årlig besiktning av park och naturområden / kopplat till gröyteskötselplanen
  – man beskär 7% av beståendet varje år
  – förslag att man tar ett helhetsperspektiv på t.ex torgplaner
  -”grön genomfart” planerades under KDN-tiden/ ritningar finns kvar
  – belysning på hundrastplatsen är positivt
  – Området längst bäcken borde utvecklas till typ promenadstråk
  _

 

 1. Lekplatser
  -I lund finns 154 lekplatser, kommunen uppfräschar 3 per år. Man gör årliga säkerhetsbesiktningar. Farligheter åtgärdas omgående. Det finns en karta på kommunens hemsida över var kommunens lekplatser ligger. Den finns i pappersformat på medborgarkontoret.
  – lekplatsen i Vomb är inte officiell, den besiktigas därför inte. Kan den bli en kommunal lekplats?( Malmö stads mark). Detta måste hanteras politiskt, t.ex. genom att sända ett medborgarförslag till KS.
  – Det finns bra tillgång till lekplatser i Veberöd. Lekvärdet varierar ( Raggeborg troligen sämst lekvärde. Karta finns på alla lekplatsers placering i Veberöd
  – Finns det planer på belysning av Försköningens lekplats ( tillhåll idag) ?Svar: Det pågår ett arbete för att ljus-sätta en lekplats i varje stadsdel. Om Veberöd ses som en stadsdel  är lekplatsen på Försköningen ett naturligt val. Försköningen är Veberöds ” ”stadsdelspark”
  – veberödsborna har lagt förslag på att ordna en skulpturpark på Försköningen.

 

 1. Ankdammen (Jesusdammen)
  – skötseln är eftersatt. Slammar igen, det har blivit en ö som ankor, kattor och barn tar sig ut på. Har potential att bli ett vackert inslag genom byn
  – Traversenområdet, vad händer med Ankdammen-området. Svar : också grönskan behövs och det finns låglänta partier som inte är lämpliga att bygga på.
  -Bygg en temalekplats istället för ett bostadsområde
  – glöm inte barn i ålder 8-12 år när utemiljön planeras och gestaltas
  – Dammen kommer enligt Va-syd ( som är ansvariga för dammen) att rensas sommaren 2016. Men en del av det som är igenväxt lämnade de med flit sist när de rensade eftersom man inte såg någon anledning till att ta bort det just då, eftersom det inte störde hydrauliken. Men oavsett så finns Stubbåkern med i nästa sommars skötselplan( Camilla Svedén/ ansvarig på Va-syd för ovanstående)

 

 1. Hur kommer synpunkter som framkommit via Fokus Veberöd kring park och naturfrågor tillvaratagas i planering av framtida Veberöd?
  – Frågan skickas vidare till Karl-Oskar Seth / stadsträdgårdsmästare
  -Stadsbyggnadskontorets representanter kommer att väva in förslagen/ åsikterna i den nya FÖP:en ( Fördjupad översiktsplan) för Veberöd
  -Trafikmätning sker i Veberöd under oktober
  – Dagvattenfrågor diskuteras
  -Ny teknik på gång för att ta reda på vad som är viktiga platser för Veberödsborna (Crawl-verktygsutveckling)
  – önskemål från medborgarna ” vi vill titta på det ofärdiga programmet innan det klubbas”/delaktighet

 


Back to Top ↑
 • maj

  19maj09:30- 12:00Skogsbad

  21maj18:30- 20:30Om krisen eller kriget kommer - Lottakåren

 • JR klimat
 • Ica
 • Ettans
 • Solar Plexus
  Sparbanken Skåne
  Köksland
  Herex
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/