Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Bygden

Published on maj 2nd, 2018 | by admin

0

Översiktsplan – Veberöd

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och man tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040.

Översiktsplanen ska tillgodose ett stort behov av nya bostäder och arbetsplatser. Samtidigt ska planen stärka en attraktiv livsmiljö och se till att Lund hushållar med mark och resurser. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen och hållbar tillväxt handlar även om en jämnare fördelning av tillväxten.

Förslaget i korthet:

 • Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom förtätning än genom nyexploatering på åkermarken.
 • Lund ska bli en grönare kommun där de gröna och blå strukturerna utvecklas. Så möter vi de förväntade klimatförändringarna och samtidigt ökar de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
 • I Lunds kommun ska tätorterna i första hand växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Så säkerställer vi tillgänglighet och en hållbar utveckling.

Veberöd
Övergripande inriktning
Veberöd har varit och tar höjd för att på sikt åter bli en stationsort. Inriktningen är att orten ska fortsätta utvecklas som en levande, attraktiv ort med tydlig identitet. Det kulturhistoriska arvet, däribland tegeltraditionen, närheten till natur och ett aktivt föreningsliv, bland annat vid Romelevallen, är utmärkande kvaliteter, värda att förvalta och som bidrar till ortens karaktär. En utveckling av centrum är
viktigt för att stärka ortens lokala serviceutbud, behov av mötesplatser och folkliv. Viktigt är också att komplettera dagens småhusdominerade bostadsutbud med fler bostadsformer.
Förtätning och utbyggnadsområden föreslås i centrala delar, såsom Traversen och Idalafältet, och i hållplatsnära lägen. Idag sker kollektivtrafiken med buss, denna kan utvecklas ytterligare med bättre turtäthet och
standard. På sikt utvecklas Simrishamnsbanan, ett prioriterat kollektivtrafikstråk för tåg/superbuss, med station mitt i samhället och högklassig kollektivtrafik mot både Lund och Malmö/Köpenhamn. Förutsättningar för naturtillgång och friluftsliv kan stärkas, bland annat till Romeleåsen. Det finns potential att utveckla ortens näringsliv, bland annat besöks- och turistnäringen.

Markanvändning
Cirka 1200 bostäder planeras fram till 2040. Av dessa ska cirka 500 kunna möjliggöras genom förtätning. Traversen är ett strategiskt område för förtätning genom sitt centrala läge. Nya områden för blandad bebyggelse föreslås främst i hållplatsnära lägen, kopplat till någon av ortens tre busshållplatser, och förläggs därmed i väster, i öster och på resterande del av Idalafältet. Effektivt markutnyttjande, lämplig för orten, eftersträvas. Verksamhetsmark föreslås i norr, på båda sidor om väg 11. Efter 2040 ges Veberöd möjlighet att växa vidare i flera riktningar. Ytterligare förtätningsmöjligheter bör studeras för Veberöds utbyggnad
även på längre sikt, efter 2040.

Hänsynstaganden
Trafikverkets beslutade spårkorridor för framtida järnväg, Simrishamnsbanan, sträcker sig genom Veberöd. Utbyggnad inom spårkorridoren måste avvakta precisering av spårsträckning.
Riksintresse för militära ändamål (Försvarsmakten hinderfritt område skjutfält samt influensområde Lund-Eslöv-Hörby-Sjöbo) berörs av föreslagen verksamhetsmark norr om väg 11.
Riksintresse för friluftsliv ( NV 3:6, Romelsåsen- med Skrylleområdet) och riksintressen för det rörliga friluftslivet
(Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne) berörs av föreslagen utbyggnad i sydväst. Detta område tangerar även riksintresse för kulturmiljövården (Björnstorp- Veberöd) samt tar brukningsvärd åkermark i anspråk. Samtidigt ligger området hållplatsnära och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och offentlig service. Påverkan måste utredas vidare.
Utbyggnadsområdet i väster tar brukningsvärd åkermark i anspråk.
Idalafältet berör riksintresse för rörligt friluftsliv (Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne) samt naturvärden kopplade till den sandiga marken.
Översvämningskarteringen påvisar på risk för översvämning i vissa delar vilket måste hanteras i efterföljande planeringsskeden.

Fördjupningar av översiktsplanen
Den fördjupade översiktsplanen för Veberöd är ett pågående arbete där syftet är att förtydliga och vidareutveckla kommunens intentioner för Veberöds framtida utveckling.
Några av de viktigaste områdena som studeras i planarbetet är hur Veberöds identitet och karaktär kan vidareutvecklas, hur bostadsutbudet kan breddas, hur en trafik- och kollektivinfrastruktur kan utvecklas, hur ortens näringsliv och service kan stödjas och hur grönstrukturen och dess kopplingar till det omkringliggande landskapet kan utvecklas. Arbetet ska bland annat utreda möjlighet att bygga i östra Veberöd för att minska ianspråktagandet av åkermark i väster. Också förtätningsmöjligheter kommer studeras vidare. Planeringsarbetet kommer utgå från översiktsplanens riktlinjer.

Ställningstaganden
• Utveckla centrum genom komplettering av bostäder,
mötesplatser och andra verksamheter. Förtätning
av ortskärnan kräver samspel med kulturhistoriska
värden.
• Utveckla rekreativa stråk till Romeleåsen och längs
Veberödsbäcken.
• Ta tillvara hållplatslägena, såväl avseende förtätning
som vid nyexploatering.
• Koppla Idala tydligare till centrala Veberöd.
• Utveckla cykelstråken inom orten och mot Vomb/Silv-
åkra och Idala.

 

Mer finns att läsa HÄR

Lämna synpunkter

Under utställningsperoden finns en andra möjlighet för lundabor, andra intressenter och formella remissinstanser att tycka till om förslaget.

Du lämnar synpunkter digitalt här >>

Du kan också skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skriva brev till Stadsbyggnadskontoret Box 41, 221 00 Lund.

Senast den 4 juli behöver vi ha dina synpunkter på förslaget.

Datum för informationstillfällen och mer om hur du kan påverka >>

Tidplan för översiktsplan

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • JR klimat
 • Ica
 • Björnstorps snickeri
 • Almasoft
  Empoli
  Solar Plexus
  sotarna
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/