Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on oktober 25th, 2021 | by admin

0

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser _ Veberöd

Sammanfattning
I Lunds kommuns översiktsplan anges att Veberöd ska ges möjlighet att växa med cirka 1200 bostäder fram till 2040, med det kulturhistoriska arvet, närhet till natur och med ett aktivt föreningsliv som viktiga kvaliteter och karaktär. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Veberöd, Lunds
kommun, tas fram för att beskriva hur området ska utvecklas framöver. Denna miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) bedömer granskningsförslaget för FÖP Veberöd.


Planförslaget fokuserar på att hålla ny bebyggelse inom dagens gränser för tätorten och växa genom en tätare och högre bebyggelsestruktur i kollektivtrafiknära lägen. I förslaget föreslås bebyggelse i
riksintresset för Simrishamnsbanan. Nollalternativet utgår från beslutad översiktsplan (2018-10-11), med vissa revideringar utifrån känd kunskap. Ett miljöalternativ har tagits fram i MSKB som beskriver hur Veberöd kan utvecklas med Simrishamnsbanan, i övrigt likt planförslaget.
De miljöaspekter som bedöms som mest betydande och som har stor påverkan på en hållbar utveckling i Veberöd är hållbar mobilitet och energiförsörjning, översvämningshantering och att ge förutsättningar för biologisk mångfald och natur samt att bevara jordbruksmark. Ur ett socialt perspektiv är det mest angeläget att öka utbudet av olika boendeformer, arbetstillfällen och service samt tillgång
till rekreation och mötesplatser.


Sammanfattningsvis bedöms planförslaget innebära bättre förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling än nollalternativet. Skillnaderna mot miljöalternativet syns främst i de aspekter som berör mobilitet och Simrishamnsbanan på olika sätt. Klimatpåverkan och arbetsmarknad får positiva konsekvenser i miljöalternativet medan hälsa berörs negativt utifrån buller. Miljöalternativet bedöms bidra mer till en hållbar utveckling än planförslaget, och skapar förutsättningar för hållbara strukturer för såväl Veberöd som regionen under en lång tid framöver.
Planförslaget och miljöalternativet möjliggör det önskade bostadsbehovet och bygger på ortens identitet och karaktär med naturnärhet som viktigt värde. En effektiv markanvändning föreslås som tar mindre jordbruksmark i anspråk och nyttjar naturresurser mer effektivt än nollalternativet. En tätare bebyggelsestruktur ger bättre förutsättningar att använda ny och befintlig infrastruktur och för effektiva energilösningar. Hållbar mobilitet främst inom orten gynnas av den tätare strukturen i planförslaget och miljöalternativet. Bebyggelse har till största del föreslagits hållplatsnära utifrån bussarna, vilket är bra både för minskad klimatpåverkan och för sociala aspekter.


Planförslaget och miljöalternativet visar att det är möjligt att tillföra de bostäder som planeras i Veberöd genom förtätning, och uppfylla både kommunens egna mål och vara restriktiv i enlighet med Miljöbalken 3 kap. 4 §. Viss jordbruksmark tas i anspråk för verksamhetsområde, som kan anses motiverat för att orten ska kunna växa och tillföra arbetsplatser inom Veberöd. Nollalternativets ianspråktagande av jordbruksmark behöver motiveras och avvägningar tydliggöras.
För naturvärden och rekreation tas inga betydande naturvärden och grönområden i anspråk i planförslaget och miljöalternativet. Förbättringar och förstärkningar föreslås, som både får positiva
konsekvenser och som kan mildra de negativa som uppstår.
Planförslaget och miljöalternativet hanterar översvämningar, som är ett känt problem i Veberöd.
Åtgärder för framför allt befintlig bebyggelse har identifierats och ny lokaliserats utifrån resultaten. I nollalternativet har ytorna inte anpassats efter översvämningsproblematiken, men problemen har uppmärksammats.


Det finns många kulturhistoriska värden i Veberöd. En varsam förtätning som lyfter fram dessa kan bidra till ortens identitet och karaktär. De kulturhistoriska värdena behöver beaktas i fortsatt planering för att inte riskera negativa konsekvenser för ortens historiska värden. Miljöalternativets högre och tätare struktur som motiveras med en järnvägsstation kan innebära en konflikt med
kulturmiljövärden.

Läs hela dokumentet HÄR

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • Blomning i Körsbärsdalen

  Just nu 0% blomning! Vi gissar att det blommar fullt i början på maj.

 • april

  18aprHeldagBlodgivarebuss

  28apr09:30- 12:00Skogsbad

 • Genarps städ
 • Adderat
 • Ettans
 • Mias ide o atelje
  Sparbanken Skåne
  Empoli
  sotarna
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/