Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on mars 1st, 2017 | by admin

0

Investering av Idalaskola och idrottshall nu godkänd!

Idag tog Lunds kommunstyrelse ett enhälligt beslut att godkänna investeringarna för vår nya Idalaskola och idrottshall!

Kul! Därmed kommer vår by som har 4% av Lund innevånare, ha 10% av Lunds fullstora idrottshallar! Kul att Lund ser sådan potential i Veberöd!

Det finns nu ännu mer anledning att engagera er i Byaråd eller Företagarförening, för att vara med i Veberöds fortsatta utveckling!

Spännande!

/ Jan Malmgren

 

 

Kommunkontorets Tjänsteskrivelse:

Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och
Idrottshall Idala
Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt.
Efter att huset visat sig vara i dåligt skick har delar av det rivits.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en kombimodell för förskola
om 100 barn samt skola för 200 elever i årskurs F-3 som byggs på den
nya tomten på Idalaområdet. Skolan ska utformas för att i framtiden
kunna byggas ut med ytterligare minst 100 barn/elever.
Kultur- och fritidsnämnden beställer en fullstor idrottshall med möjlighet
till matchspel och viss läktarkapacitet.
Investeringsutgiften för skolan bedöms till 107 000 000 kr och för
idrottshallen till 47 000 000 kr. Total investeringsutgift är 154 000 000 kr
Den nya skolan finansieras delvis med befintliga hyror för den rivna
skolan. Överskjutande hyra föreslås finansieras med kommunstyrelsens
reserverade medel för utbyggnad av skola.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 07 februari 2016, dnr KS
2015/0895. (Denna skrivelse)
Barn- och skolnämnd Lunds Östers beslut den 28 september 2016, § 119
dnr 2016/0656
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse 25 augusti 2016, dnr
2016/0656
Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016, § 208, dnr KS 2015/0895
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2016, dnr KS 2015/0895
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, §
42
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14
mars 2016, dnr KS 2015/0895
Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november
2015, dnr BSÖ 2015/0838
Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr
KU 2015/0090
Tjänsteskrivelse 2 (7)
Diarienummer
2017-02-17 KS 2015/0895
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU
2015/0090
Barnets bästa
Att tillgodose att det finns platser i förskola och skola är avgörande för
barnets rätt till utbildning. Ärendet innebär att platser ska tillgodoses i
Veberöd.
Ärendet
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs
och eleverna evakuerades till paviljonger. Förskoleverksamheten har
sedan, på grund av vikande barnantal, flyttat från Idalaförskola till
Tegelstugan. Planeringen var att återuppföra den kapacitet som fanns
Idalaskolan som F-6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt beslut 2015-06-04 önskat att
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med
läktarkapacitet.
Kommunkontoret rekommenderade kommunstyrelsen inför beslut 2016-
05-25 att samla all skolverksamhet i Veberöd på Svaleboskolan och
avvakta med utbyggnaden av en ny skola bör tills utbyggnaden av Idala
genererar ett större elevunderlag. Detta för att nyttja befintliga lokaler,
lärarresurser och stödverksamheter så effektivt som möjligt i Veberöd.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25;
att Idalaskolan ska byggas för upp till 400 elever
att placering och utformning av idrottshall ska ske efter samråd mellan
kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd öster och det lokala
föreningslivet
att uppdra åt BSN Lund öster att återkomma med en förnyad beställning
avseende skolans årskurser och placering av förskoleverksamhet i
Veberöd
En ny beställning har gjorts utifrån kommunstyrelsens önskemål.
Beställningen gäller en förskola med 100 barn och en skola med 200
elever. Befolkningsprognosen visar på ett ökat behov för förskola och
skola. Den nya Idalaskolan kommer att täcka detta behov Det finns inte
elevunderlag i Veberöd för att bygga en större skola. Redan vid denna
beställning bygger det på att en av Svaleboskolans paralleller flyttas över
till Idalaskolan. Skolan ska vara förberedd för eventuell utbyggnad i
framtiden, om behov av ytterligare en parallell uppstår när Idalaområdet
växer befolkningsmässigt.
Tjänsteskrivelse 3 (7)
Diarienummer
2017-02-17 KS 2015/0895
Detta förslag innebär att det blir fortsatt två skolor i Veberöd för
årskurserna F-3. Svaleboskolan kommer att behöva anpassas med
ytterligare utrymmen enligt den tidigare utredningen från november 2015
(BSNÖ 2015-11-18 § 174).
Förskola och skollokaler
Förvaltningen förordar att en kombimodell som avser förskola för 100
barn och tvåparallell skola för 200 elever i årskurs F-3 byggs på den nya
tomten på Idalaområdet. Förskoledelen ska vara byggd så att den kan
ställas om till skola. Ytan för skolan beräknas enligt lokalprogrammet bli
3291 kvadratmeter BRA, med ett nyckeltal på 10,9 kvm BRA per barn.
Exklusive teknikytorna för byggnadens drift är ytan under 10 kvm per
barn vilket är det normala ytan för skollokaler F – 3.
Att förskolan planeras som en kombienhet innebär att fyra klasser
ytterligare snabbt kan få plats utan tillbyggnad i förskolans lokaler. Det
skapar flexibilitet för att klara ett växande elevantal i skolan.
Skolan förbereds även för en framtida utbyggnad. Ventilation och
kök/matsal projekteras för en fullt utbyggd enhet, vilket innebär en högre
investeringsutgift.
Serviceförvaltningen har beslutat att när det gäller energi ska nya
byggnader uppfylla nivå silver enligt klassificering silver enligt
miljöbyggnad.
Med den nya förskolan kan Idala förskola flytta tillbaka till Idalaskolan
och Mossens och Mästerkattens förskola kan flytta in till Idalaskolans
nya lokaler.
Behovet av skola och förskola
Behovet av skola och förskola växer enligt kommunens
befolkningsprognos. Veberöd växer med nästan 190 barn fram till 2021.
Denna befolkningsprognos bygger på att planerade utbyggnader av
bostäder i Veberöd genomförs.
Tjänsteskrivelse 4 (7)
Diarienummer
2017-02-17 KS 2015/0895
Idrottslokaler
Kultur- och fritidsnämnden har beställt en fullstor idrottshall med
publikkapacitet vid Idalaskolan. Idalaskolans skolbehov är en idrottsal
med en position. Barn- och skolnämnden beställer en fullstor idrottshall
intill Idalaskolan. Svaleboskolan har idag en fullstor idrottshall med två
positioner. Svaleboskolans idrottsbehov är på gränsen för vad befintlig
kapacitet på Svalebo klarar. Det kan i framtiden vara nödvändigt att
bygga ut Idrottskapaciteten vid Svaleboskolan.
Investeringsutgiften för idrottshallen bedöms till 47 mnkr. Hyran för
idrottshallen är cirka 4 mnkr. Skolans andel av hyran är cirka 1 mnkr per
år. Resterande, cirka 3 mnkr, ska finansieras av kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har ingen möjlighet att finansiera den
tillkommande driftkostnaden för hallen inom egen befintlig ram. Det
finns inte några riktade medel avsatta i nuvarande EVP som avser
utbyggnaden av Idalaskolans idrottshall.
Kommunkontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens andel
finansieras med kommunstyrelsen reserverade medel för utbyggnad av
lokaler för förskola och skola.
Kost
Idalaskolans nya kök föreslås bli tillagningskök, med kapacitet att
producera måltider för 400 elever och personal. Motivet till att bygga
tillagningskök är att köket kommer att försörja en större enhet när eller
om Idalaskolan byggs ut. Köket är på gränsen till för litet för att bli
tillagningskök.
Investeringsmässigt skiljer sig tillagning och mottagning med viss
tillagning lite åt. Det är driften som skiljer mellan tillagning och
mottagningskök.
Ekonomiska konsekvenser
Den totala investeringen beräknas till 154 000 000 kr av
serviceförvaltningen. Produktionskostnaden uppgår till 32 500 kr per
kvadratmeter. Investeringen kommer att generera en årlig hyra på cirka
11 100 000 kr åt barn- och skolnämnd Lund Öster och cirka 3 000 000 kr
per år åt kultur- och fritidsnämnden. Idag har barn- och skolnämnd Lund
Öster en årlig hyra på 4 000 000 kr som avser Idalaskolan, 150 000 kr
som avser Mossens förskola och 270 000 kr som avser Mästerkattens
förskola. Resterande del behöver finansieras av kommunstyrelsens
reserverade medel för utbyggnad av skola och förskola. Idag belastar
merkostnaderna för evakueringslokalerna servicenämndens resultat.
Följdinvesteringar
Investeringen på Idalaskola får påverkan på Svaleboskolan.
Svaleboskolan kommer att växa kommande år och investeringar behöver
genomföras på Svaleboskolan enligt tidigare utredning.
Tjänsteskrivelse 5 (7)
Diarienummer
2017-02-17 KS 2015/0895
Tillagningsköket på Svaleboskolan är uttjänt och behöver akut ersättas. I
samband med detta utökas matsalens kapacitet. Investeringen utreds av
serviceförvaltningen och kommer antagligen beställas under 2017 till
kommunstyrelsen. Denna investering är oberoende av investeringen i
Idalaskolan.
Inventarier för både förskola och skola tillkommer efter behov på Idala
skola.
Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret anser att den lösning som nu förslås av barn- och
skolnämnden är att föredra framför tidigare förslag att bygga en skola för
årskurs F-6 med en klass i varje årskurs på Idala. För årskurs 4-6 krävs
det speciallärare och specialsalar. Förslaget att bygga en tvåparallellskola
för årskurs F-3 är att föredra därför att behovet av specialsalar och
speciallärare är mindre. En fördel med en skola på Idala är att de yngre
barnen inte kommer att behöva skolskjuts inom Veberöd, vilket hade
varit fallet om skolverksamheten samlades på Svaleboskolan.
Skolan är mindre än de minst tre paralleller som är att föredra för årskurs
F-3, men det finns inte fler barn boende i området.
Investeringsutgiften bedöms av serviceförvaltningen till 154 000 000 kr.
Byggnaden är ännu inte projekterad och sedan ska den upphandlas vilket
gör att det finns risker med ekonomin i projektet. Det är svårt beroende
på nuvarande byggkonjunktur att bedöma slutlig investeringsutgift. I
kalkylen ligger det med en risk om 10 %. Kommunkontoret
rekommenderar därför kommunstyrelsen att besluta att servicenämnden
ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott redan vid avvikelse
med mer än 5 % jämfört med beställningen till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Detta beroende på den relativt höga investeringsutgiften
per kvadratmeter.
Investeringsutgiften bedöms till 356 000 kr per elev för skolan och
inklusive halva idrottshallen till 435 000 kr per elev.
Som jämförelse bedömer grundskoleförvaltningen i Malmö stad, enheten
för lokalplaneringenligt, att investeringsutgiften för nya grundskolor
normalt är 400 000 – 450 000 per elev inklusive idrottslokaler.
Investeringsutgiften per kvadratmeter är 32 500 kr. Det är något högre än
tidigare projekt i kommunen, och som jämförelse bedömdes Brunnshög
till 28 600 kr per kvadratmeter och Råbylund till 30 700 kr per
kvadratmeter av serviceförvaltningen. Kvadratmeterpriset är svårt att
påverka utan att sänka de krav som ställs i Lunds kommun gällande
kvalitet, miljö och energi. Det enklaste sättet att påverka
investeringsutgifter är att aktivt arbeta med ytan på skolan som har en
större påverkan på investeringsutgiften. Skolförvaltningarna har
tillsammans med serviceförvaltningen aktivt arbetat med att effektivisera
ytorna i nya skolor och förskolor. Ytorna har minskats med 40 – 50 %
jämfört med Hasselbacken och Ormelånge.
Tjänsteskrivelse 6 (7)
Diarienummer
2017-02-17 KS 2015/0895
Trots investeringen i Idalaskolan kommer betydande investeringar
behöva genomföras på Svaleboskolan. Det mest akuta är att ersätta köket.
Men i framtiden kommer det antagligen behövas ytterligare en
idrottsposition på Svaleboskolan.
Investeringen är upptagen i kommunens investeringsplan.
Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att beställa en ny Idala skola
för 300 elever med en fullstor idrottshall med en beräknad
investeringsutgift på sammanlagt 154 miljoner kronor samt
ge servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen.
att servicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott om investeringen bedöms avvika med mer än
5 % jämfört med den beslutade investeringsutgiften.
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och
skolnämnd Lunds Östers driftbudgetram utifrån faktisk
hyra när lokalen tas i drift.
att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall
beaktas i EVP 2018 – 2020 även för kultur- och
fritidsnämndens andel
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och
fritidsnämndens driftbudgetram utifrån faktisk hyra när
lokalen tas i drift.
att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och
skolnämnden Lund Öster med investeringsmedel för att
möblera idrottshall och skola/förskola.
att finansiering sker av driftmedel sker från kommunstyrelsens
reserverade medel för utbyggnad av förskola och skola.
att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till
servicenämnden.
Tjänsteskrivelse 7 (7)
Diarienummer
2017-02-17 KS 2015/0895
Anette Henriksson Kommundirektör Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten
Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2016-09-28
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 119 Beställning till kommunstyrelsen
avseende ny Idalaskola och förskola
med konsekvenser för Svaleboskolan
Dnr BSÖ 2016/0656
Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt.
Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas.
Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda
skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Förvaltningen förordar nu
en kombimodell för tvåparallellig skola F-3 samt förskola 100 barn
byggs på den nya tomten på Idalaområdet samt att möjlig tillbyggnad på
ytterligare minst 100 barn/elever kan ske på sikt.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0656 Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016
§208, dnr KK 2015/895
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 18 november 2016, § 174
Yrkanden
Rita Borg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 samt 100 förskolebarn. En
utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på sikt.
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M),
Charlotte Svanberg (M), Per Jakobsson (M) och Hanna Gunnarsson (V)
tillägg i första att-satsen efter F-3 ”med tillagningskök”.
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningskök samt 100
förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på
sikt.
Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena.
Ja till Rita Borgs (S) yrkande
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons
(C) yrkande.
Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2016-09-28
Justerare Utdragsbestyrkande
Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner
följande propositionsordning.
Ja till Rita Borgs (S) yrkande
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande
Omröstningen utfaller med 4 röster för och 7 röster emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilsson (C)
med fleras yrkande om tillägg i första att-satsen ”med tillagningskök”.
Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningskök samt 100
förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara
möjlig på sikt,
att förorda att den av Kommunstyrelsen beslutade idrottshallen bör
förläggas vid nya Idalaskolan,
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidsplan för tillbyggnad av
årskurs 4-9 på Svaleboskolan för fyrparallellig verksamhet,
att förvaltningen får i uppdrag att påbörja planering för tillbyggnad
matsal för 960 elever/personal på Svaleboskolan,
att finansiering sker genom i anspråkstagande av medel i
investeringsplanen.
Protokollsanteckningar
Skoldirektör Ann-Britt Wall Berséus vill uppmärksamma nämnden på
kommunens ekonomiska läge och de stora investeringspåtagande som
redan finns. Varje nytt tillagningskök leder till ökade måltidskostnader.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer Veberöd
Akten
Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-09-28 BSÖ 2016/0685
Justerare Utdragsbestyrkande
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-09-28 klockan 18.30–21.10
Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Ola Christiansson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Anna Emdenborg (KD)
Erik Kanders (L), tjänstgörande för Erik Kanders (L)
Ersättare Zebastian Liljegren (S)
Margareth Hansson (S)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)
Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet
Sara Petersson, Bitr. förvaltningschef/HR-konsult, BSNLÖ
Eva Grandelius, Förskolechef, Fågelsångs arbetsområde
Pär Jonsson, Rektor, Killebäcks ansvarsområde
Justerare
Paragrafer § 109-130
Plats och tid för justering
Underskrifter
Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-09-28 BSÖ 2016/0685
Justerare Utdragsbestyrkande
Sekreterare
Elisabeth Salomonsson
Ordförande
Kenth Andersson (S)
Justerare
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster
Sammanträdesdatum 2016-09-28
Paragrafer § 109-130
Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Elisabeth Salomonsson
Tjänsteskrivelse 1 (4)
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret
Diarienummer
2016-08-25 BSÖ 2016/0656
Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Fritidsgatan2 046-35 50 00 bsf.lundoster@lund.se www.lund.se
24734 Södra Sandby
Linda Hassel
046-358215
linda.hassel@lund.se
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Beställning till kommunstyrelsen avseende ny
Idalaskola och förskola med konsekvenser för
Svaleboskolan
Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt.
Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas.
Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda
skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Förvaltningen förordar nu
en kombimodell för tvåparallellig skola F-3 samt förskola 100 barn
byggs på den nya tomten på Idalaområdet samt att möjlig tillbyggnad på
ytterligare minst 100 barn/elever kan ske på sikt.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti
2016 dnr BSÖ 2016/0656.
Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016 §208, dnr KK 2015/895
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 18 november 2016, § 174.
Barnets bästa
Att tillgodose att det finns platser i skola och förskola är avgörande för
barnets bästa och barnets rätt till utbildning. Ärendet innebär att platser
ska tillgodoses i Veberöd, men det är inte självklart vilket alternativ som
innebär barnets bästa.
Ärendet
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt.
Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas.
Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda
skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Senast av
Kommunstyrelsen i maj 2016 där beslutet blev:
Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer
2016-08-25 BSÖ 2016/0656
Skolkontoret har tillsammans med verksamhetschef för Veberöd
diskuterat hur man ska få en hållbar skol- och förskolesituation i Veberöd
utifrån en mycket osäker befolkningsprognos.
Om alla byggplaner som kommunen planerat för går igenom ser
Veberöds befolkningsutveckling ut att öka kraftfullt:
Förvaltningen förordar att en kombimodell för tvåparallellig skola F-3
samt förskola 100 barn byggs på den nya tomten på Idalaområdet. I
planeringen för skolan/förskolan föreslås att man från början tänker in
och planerar för en vidare utbyggnad utifrån det eventuellt växande
behovet i Veberöd. Så gjordes vid den tidigare planeringen för
Idalaskolan. En planering för framtida behov innebär att vissa
investeringskostnader blir högre i tidigt skede, då kapacitet för ex
ventilation och kök/matsal projekteras för en fullt utbyggd enhet. En
smart kombienhetsuppbyggnad kan innebära att man snabbt kan få in
ytterligare fyra klasser utan tillbyggnad under en nyprojektering, så som
har skett på Nyvångskolan i Dalby.
Detta förslag innebär att det blir fortsatt två skolor i Veberöd för
årskurserna F-3. På Svaleboskolan kommer 4-9 verksamheten behöva
utökas med ytterligare utrymmen enligt den tidigare utredningen från
november 2015 (BSNÖ 2015-11-18 § 174).
Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer
2016-08-25 BSÖ 2016/0656
Behov för ämnet idrott och hälsa
Behovet för ämnet idrott och hälsa brukar beräknas med 12-15 klasser
per position. Detta är utifrån dagens timplan och utifrån åldersgrupp. En
f-3 skola har färre timmar att lägga ut undervisningstiden på än en skola
med äldre elever som har längre skoldagar. Förskoleklass behöver inte
idrottssal idag, men en förändring träder troligen i kraft redan 2017
varför förvaltningen har börjat räkna in förskoleklassens behov i
idrotssalarna. Idalaskolan kommer i en tvåparallellig F-3 organisation att
ha 8 kl, (en idrottsposition). Svaleboskolan kommer att ha 32 klasser;
tvåparallellig F-3; 8 kl, fyrparallellig 4-9 dvs 24 klasser (2+
idrottssalsposition). En fullstor idrottshall av standardtyp rymmer två
idrottssalspositioner. En svårighet, som gäller alla skolor med skolskjuts,
är rektorns begränsade möjligheter att anpassa skoldagen utifrån
tillgången på lokaler, då bussarna måste följa ett fast schema.
Utifrån behovet för ämnet idrott och hälsa har skolorna i Veberöd således
behov av totalt tre positioner idrott.
Då förvaltningen fått i uppdrag att inte föreslå mer investeringar än det
som är absolut lagkrav för verksamheten så föreslår vi att nya Idalaskolan
förses med en idrottssal. Då kan Idalaskolan växa med ytterligare sju
klasser på sikt. Detta förslag innebär att det kommer att vara trångt för
skolverksamheten på Svaleboskolan, men det går att få in 32 klasser även
om det är schematekniskt komplicerat och i annat fall finns utrymme i
Idalaskolans idrottssal.
Kommunstyrelsens beslut säger att det ska byggas en ny idrottshall i
Veberöd. Förvaltningen förordar därvid att hallen byggs vid nya Idala
skola, men att endast halva investerings- och framtida driftskostnad
belastar skolnämndens budget.
Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer
2016-08-25 BSÖ 2016/0656
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en
kombiskola för en tvåparallellig F-3 samt 100 förskolebarn. En
utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på sikt.
att förorda att den av Kommunstyrelsen beslutade idrottshallen bör
förläggas vid nya Idalaskolan,
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidsplan för tillbyggnad av
årskurs 4-9 på Svaleboskolan för fyrparallellig verksamhet,
att förvaltningen får i uppdrag att påbörja planering för tillbyggnad
matsal för 960 elever/personal på Svaleboskolan,
att finansiering sker genom i anspråkstagande av medel i
investeringsplanen.
Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör
Linda Hassel
Planeringssekreterare
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer Veberöd
Akten
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2016-05-03
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 164 Lokalbeställningar gällande
Idalaskolan och Idrottshall Idala
Dnr KS 2015/0895
Sammanfattning
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs
och eleverna evakuerades till paviljonger. Planeringen har varit att
återuppföra en F-6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.
Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut den 4 juni 2015 att
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med
läktarkapacitet.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att i Veberöd samla
all skolverksamhet på Svaleboskolan. Det är både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt att föredra före en skola med en klass i varje årskurs
på Idala.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 21 mars 2016, § 42.
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14
mars 2016.
Barn- och skolförvaltningen Lund östers tjänsteskrivelse den 18
november 2015.
Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 22 oktober 2014, § 142.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret – ekonomiavdelningen
Akten
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-05-03 KS 2015/0962
Justerare Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20
Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154-
168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Ersättare Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00
Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50
Justerare Mia Honeth (L)
Paragrafer § 154-194
Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-05-03 KS 2015/0962
Justerare Utdragsbestyrkande
Sekreterare
Emma Lundgren
Ordförande
Anders Almgren (S)
Justerare
Mia Honeth (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-05-03
Paragrafer § 154-194
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-10 Datum då anslaget tas ned 2016-06-01
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset
Underskrift
Emma Lundgren
Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (11)
Ekonomiavdelningen Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
046-35 50 00 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
Kommunstyrelsen
Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och
Idrottshall Idala
Sammanfattning
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs
och eleverna evakuerades till paviljonger. Planeringen har varit att
återuppföra en F -6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.
Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut 2015-06-04 att
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med
läktarkapacitet.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att i Veberöd samla
all skolverksamhet på Svaleboskolan. Det är både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt att föredra före en skola med en klass i varje årskurs
på Idala.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016, dnr KS 2015/0895
(Denna skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, §
42
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14
mars 2016, dnr KS 2015/0895
Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november
2016, dnr BSÖ 2015/0838
Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr
KU 2015/0090
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU
2015/0090
Tjänsteskrivelse 2 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Barnkonsekvensanalys
En god planering i utbyggnadsplanerna av skola och förskola ger
förutsättningar för att kommunen ska ha möjlighet att kunna erbjuda
barnomsorgsplatser och utbildningsplatser utefter de krav och behov som
finns men även att resurser frigörs från lokaler till att användas till
verksamheten.
Små enheter kan vara positivt för barnen då det är lättare att synas och bli
sedd, men samtidigt har små enheter ofta mindre vuxenresurser så att det
blir svårare att ge varje barn det stöd de behöver. Det är viktigare att
kunna arbeta flexibelt med gruppstorleken än att ha mindre skolenheter.
Om det är barn som har särskilda behov finns det mindre resurser att
tillgå för att stödja barnet på mindre enheter med färre vuxenresurser. Det
finns även en social dimension för barnen och barn som går på
flerparallella enheter har fler kompisar att välja mellan.
Ärendet
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt
skick för att renoveras och delar av skolan har rivits. Eleverna är
evakuerade till paviljonger i området.
Beställning från Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnden har önskat en skola med 200 elever från
förskoleklass (F) till årskurs 6 samt en förskola för 100 barn på
Idalaskolan med tillagningskök. En investering i enlighet med Barn- och
skolnämnd Lund Östers önskemål uppskattar serviceförvaltningen till
cirka 125 000 000 kr i jämförelse med liknande projekt i kommunen. Till
detta tillkommer en enkel idrottsal för skolans behov av skolidrott. En
enkel idrottshall med en position bedöms investeringsutgiften till cirka
24 000 000 kr.
Beställning från Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut 2015-06-04 att
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med
läktarkapacitet. En idrottshall efter Kultur- och fritidsnämndens behov
har en bedömd investeringsutgift om ca 51 000 000 kr. Bedömningen
baseras på liknande projekt i kommunen.
Prognos på skolbehov i Veberöd
Behovet av skola ökar i Veberöd fram till 2021. Trots ökningen av barn
(enligt befolkningsprognos 2015-2021 för Veberöd, upprättad mars
2016) så klarar Veberöd av sin skolverksamhet på fyra paralleller.
Tjänsteskrivelse 3 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
år/åk F åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9
2015 80 92 70 79 88 76 70 83 76 70
2016 94 81 92 70 79 88 76 70 83 76
2017 74 96 82 94 72 80 89 77 71 84
2018 81 76 98 83 95 73 82 91 78 72
2019 77 84 80 99 85 97 74 82 91 79
2020 96 82 89 82 103 87 98 75 84 93
2021 115 99 85 90 83 104 88 100 76 85
Befolkningsprognosen ger ett behov av följande antal klasser. Antal
klasser nedan visar att Veberöd klarar sig med 4 paralleller fram till
2021.
år F åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9
2015 3,2 3,7 2,8 3,2 2,9 2,5 2,3 2,8 2,5 2,3
2016 3,8 3,2 3,7 2,8 2,6 2,9 2,5 2,3 2,8 2,5
2017 3 3,8 3,3 3,8 2,4 2,7 3 2,6 2,4 2,8
2018 3,2 3 3,9 3,3 3,2 2,4 2,7 3 2,6 2,4
2019 3,1 3,4 3,2 4 2,8 3,2 2,5 2,7 3 2,6
2020 3,8 3,3 3,6 3,3 3,4 2,9 3,3 2,5 2,8 3,1
2021 4,6 4 3,4 3,6 2,8 3,5 2,9 3,3 2,5 2,8
Kommunkontorets kommentarer
Nyttoanalys verksamhet
Skolverksamhet
Det är inte är önskvärt att bedriva skolor med endast en klass i varje
årskurs. Det krävs fler elever/paralleller på en skola för att klara skolans
uppdrag, särskilt i de åldersgrupper som kräver specialsalar. Det finns
flera bakomliggande faktorer. Exempelvis lärarlegitimationens
införande, som kan innebära att en tjänst kan behöva ersättas av två eller
tre tjänster för att få rätt behörigheter. Befintliga F – 3 lärare har en
bredare ämnesbehörighet medan de nya lärarna oftast bara har behörighet
för enstaka ämnen. Detta gör att det krävs fler lärare för en klass för att
täcka alla ämnen. Eftersom det idag är svårt att rekrytera legitimerade
lärare är det än svårare att hitta en lärare med exakt den legitimation som
den enskilda skolan har behov av. Det kan innebära att det är svårt att
skapa heltidstjänster och medför att lärartjänsterna är mindre attraktiva
och att det därmed blir svårare att rekrytera lärare med rätt behörighet.
Andra fördelar med större skolenheter är att det finns fler pedagoger inne
i verksamheten och det finns större möjligheter till ökad
ämneskunskap/ämnesbehörighet i kollegiet. Planeringar kan delas och
samarbeten ske vid olika tema. Det blir lättare att skapa olika lärmiljöer.
Tjänsteskrivelse 4 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Personalkapaciteten används på bättre sätt, vilket ofta också betyder
fördjupade ämneskunskaper som kommer eleverna till godo om skolan är
lite större.
Omvärldsbevakningen, i en ständigt föränderlig pedagogisk värld, är
viktig. Fler pedagoger innebär oftast att det är lättare att följa med i den
pedagogiska utvecklingen och lättare att tillgodogöra sig vad
skolforskningen kommer fram till. Det finns pedagogiska
samordningsvinster att hitta i större enheter gällande
gruppsammansättningar och lättare att skapa en flexibel organisation.
Vetenskapliga studier visar att det kollegiala lärandet är en
framgångsfaktor för att nå högre måluppfyllelse för eleverna. Det finns
större möjligheter till lämpliga gruppsammansättningar för pedagogerna
att utvecklas om skolan är större och har fler lärare.
För verksamheten finns det positiva ekonomiska fördelar med en flerparallellskola.
Det finns samordningsvinster för lärararbetslagen,
måltidsservice, lokalvård, bibliotek och skolhälsovård. Lokaler kan
användas på ett mer flexibelt sätt om det är en större skola. Specialsalar
kan inrättas i lokalerna, dvs. man behöver ingen transport till annan
enhet. En flexibilitet gällande elevantal som kan gå på enheten (större
volym) är viktigt med nutidens fluktuationer i befolkningsutvecklingen.
Klasstorlekarna kan varieras på ett bättre sätt och struktureras om vid
behov.
Det brukar framföras att små enheter gör att alla elever syns, men
samtidigt har små enheter ofta mindre vuxenresurser så att det blir
svårare att ge varje elev det stöd de behöver. Det är viktigare att kunna
arbeta flexibelt med gruppstorleken än att ha mindre skolenheter. Om det
är barn som har särskilda behov finns det mindre resurser att tillgå för att
stödja barnet. Det finns även en social dimension för barnen. Barn som
går fler parallella enheter har fler kompisar att välja mellan. Detta är
extra viktigt för de barn som hamnar utanför i sin egen klass. Det finns
fler sociala relationer på skolan att hitta vänner ibland.
Fritidshem
Att ha flerparallellskola gör det lättare att på ett mer flexibelt sätt få ihop
en gruppstorlek som är bra för barnen på fritidshemmet. I fritidshemmets
verksamhet bedrivs elevernas verksamhet i grupp. Det innebär att
eleverna lär och utvecklas i samspel med såväl andra elever som
personalen i fritidshemmet.
Små skolor riskerar, på grund av ogynnsamma delningstal, få
gruppstorlekar på fritidshemmet som är för stora för att personalen ska
kunna möta och uppfylla elevernas behov av nära relationer, trygghet och
säkerhet. Risken är att de positiva effekterna av att vistas i grupp byts till
sin motsats. Stora elevgrupper får negativa konsekvenser för pedagoger
på fritidshem och för fritidspedagoger och påverkar deras möjlighet att
bedriva en verksamhet som ligger i linje med deras pedagogiska
ambitioner och yrkeskunnande. Generellt är gruppstorleken mer
avgörande för den pedagogiska kvaliteten än vad personaltätheten är. Det
Tjänsteskrivelse 5 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
innebär att mindre grupper är att föredra framför större grupper, även om
personaltätheten per elev är densamma
Arbetsmiljö
Oftast finns samma mängd av olika arbetsuppdrag på enheter oavsett
storlek på skola. Personalen på en mindre skola (en klass i varje årskurs)
tenderar att få ökad arbetsbelastning och det är av stor vikt att den
administrativa bördan eftersom det kan leda till ökad stress.
Det blir ofta lättare att rekrytera behöriga lärare till en större skola, med
en flerparallellskola kommer möjligheter att samarbeta mer och på så sätt
få en mindre arbetsbörda totalt.
Med en tillräckligt stor skola kan man oftast skapa en tjänst för en
skolledare som arbetar enbart på denna enhet. Oftast skapar det en ökad
trygghet och mindre arbetsbelastning för den pedagogiska personalen,
inte minst när det gäller det administrativa arbetet.
I framtiden spås det att bli brist på såväl pedagoger som utbildad
kökspersonal. Det innebär att lokalplaneringen redan nu måste inriktas på
att klara en framtida rekrytering av personal.
Nyttoanalys kommun
Enligt jämförelser hos Skolverket, framtagna av SCB år 2014, har Lund
betydligt högre lokalkostnader än jämförbara kommuner. Lund lägger
cirka 28 100 kr per elev och år på lokaler medan genomsnittskommunen
lägger 17 638 kr. Det innebär att resurserna hamnar på lokaler och
verksamhetsstöd och inte kommer undervisning till del.
En anledning till de höga lokalkostnaderna är att Lund har stora lokalytor
per barn. Ett sätt att minska lokalytorna per barn är att ha större
skolenheter då vissa ytor kan samnyttjas och det finns ett gr. Men det
råder skilda åsikter om vilka brytpunkter som finns för storlek på skolor.
Kommunkontorets bedömning är att en parallell är för litet för att bedriva
en bra skola. Den sammanvägda bedömningen är att det önskvärt att en
ny skolenhet har minst cirka 400 elever. Det innebär fyra paralleller per
årskurs för F -3 skola med cirka 100 elever. För årskurs 4 -9 är det
önskvärt med fem paralleller och 150 elever per årskurs. Men det
Grundskola, kostnad per elev, 2014, SIRIS, Skolverket
Medel 96 050 17 638 49 915 6 355 3 973 2 935 15 289
Min 74 300 5 300 1 400 3 400 1 100 330 500
Max 232 600 38 600 137 200 22 400 12 000 10 040 63 500
Median 93 950 17 300 48 900 6 100 3 750 2 755 14 400
Lund 104 800 28 100 52 600 6 900 6 000 1 730 9 500
Lund jmf medel kr 8 750 10 462 2 685 545 2 027 -1 205 -5 789
Lund jmf medel % 9,1% 59,3% 5,4% 8,6% 51,0% -41,0% -37,9%
Totalt Elevhälsa Övrigt
Lokaler och
inventarier Undervisning Skolmåltider
Läromedel,
utrustning o
biblio tek
Tjänsteskrivelse 6 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
viktigaste att ju äldre eleverna är, och mängden specialämnen ökar, desto
större vinster finns det med att öka antalet klasser i varje årskurs.
Alternativ till investeringen
I den nya lokalinvesteringsprocessen ska alternativ till investeringen
utredas, vilket förstärktes av att kommunstyrelsens arbetsutskott den 5
oktober 2015 lämnade ett tydligt uttalande kring att kommunens
befintliga lokalkapacitet ska användas så långt det går innan kommunen
investerar i nya lokaler.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har utrett fyra alternativ där
alternativet att samla all skolverksamhet på Svalebo är det som
kommunkontoret förordar.
Att fortsätta använda förhyrda paviljonger är en dyr lösning som
kommunkontoret inte förordar. Att istället ersätta nuvarande paviljonger
med en skola med en klass i varje årskurs är inte bra ur
verksamhetssynpunkt. För årskurs 4 -9 är inte en tvåparallellskola något
alternativ utan verksamheten bör samlas på Svaleboskolan. Genom att
Tegelstugan är en flexibel enhet så är kommunkontorets åsikt att det är
bättre att nu starta fyra paralleller på Svaleboskolan. Men i framtiden, om
lokalerna på Svalebo inte längre räcker, så kan ett alternativ vara att
bygga en ny skola på Idala och att Tegelstugan blir förskola igen. Detta
kan antas ske efter år 2025.
Svaleboskolan
Nuvarande Svaleboskolan är tänkt att klara tre paralleller F-6 samt 4
paralleller i årskurs 7 till 9. Delar av skolan byggdes senast ut år 2010.
Kommunkontorets förslag är att Idala skola och Svaleboskolan bildar en
gemensam skolenhet för hela Veberöd på Svaleboskolan. Svaleboskolan
ska då rymma F – 9 i fyra klasser per årskurs.
Att samla all verksamhet på Svaleboskolan innebär en investering på
147 000 000 kronor. Av de 147 000 000 kr är 45 000 000 kr
reinvesteringar i matsal och kök som måste genomföras oavsett om
skolorna samlokaliseras på grund av underhållsbehov. Förslaget innebär
att en ny idrottshall uppförs i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens
önskemål på skolan med viss läktarkapacitet vilket ingår med 51 000 000
kr.
Förskoleklassen bereds plats i Tegelstugan. Skolår 1-3 ska inrymmas i
byggnaderna U-et och Gamla skolan. Skolår 4-6 inryms fortsatt i
Snäckan. För att klara fyrparallellig verksamhet krävs på sikt tillbyggnad
av två klassrum och två grupprum, något som bedöms möjligt utan
detaljplaneändring. Det finns behov av ytor för personal, vilket kan lösas
genom mindre ombyggnation i nuvarande byggnad. Högstadiet bedöms
idag inte kräva ytterligare tillbyggnader då den redan är dimensionerad
för fyra paralleller.
Tjänsteskrivelse 7 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Detta ingår i
reinvesteringen i kök och matsal med cirka 5 000 000 kr.
Nedan följer en sammanställning av de bedömda investeringsutgifterna
för att samla skolverksamheten på Svalebo.
***inomhusprojekt vilket kan finnas viss osäkerhet om vad byggnaderna
kan klara av avseende ombyggnationer
****ventilation och annan installation kan behöva utredas ytterligare då
konstruktionen för dessa är komplexa
En fyrparallell Svaleboskola kan rymma 1120 elever i årskurs F -9. 2021
finns det i Veberöd 925 barn. Tegelstugan är en flexibel skolenhet på
Svaleboskolan som kan användas som både förskola och skola om
skolbehoven förändras i Veberöd.
Förskola
Ersättningsplatser behövs för de fyra avdelningar på Tegelstugan som
förskoleklasserna behöver om Svaleboskolan blir fyra paralleller och
förskoleklasserna flyttar in på Tegelstugan. Dessutom finns det ett
ökande behov av förskola i Veberöd.
Det finns flera alternativ för att klara antalet förskoleplatser i Veberöd.
Lammets förskola är egentligen för liten för att bära sin verksamhet. En
tillbyggnad vid denna förskola skulle kunna prövas. Detta kräver
detaljplaneändring då parkmark behöver tas i anspråk.
Ett annat alternativ är att bygga en helt ny förskola på nuvarande Idala
förskolas tomt eller på den nya skoltomten. Med tanke på den framtida
befolkningsökningen i Veberöd kan båda alternativen vara nödvändiga i
etapper.
En ny förskola med sex avdelningar bedöms kosta cirka 35 000 000 kr i
jämförelse med liknande projekt i kommunen.
Idrottshall
Om Idalaskolan återuppbyggs i enlighet med önskemål från Barn- och
skolnämnd Öster krävs endast en position idrottsal (en halv idrottshall)
för att klara skolidrotten vid Idalaskolan. Samtidigt måste en position
byggas på Svalebo för att klara skolbehovet på Svaleboskolan.
Anläggning Svaleboskolan
ersättning Idala förskola 22 000 000
Ersättning förlorad förskolekapacitet tegel 13 000 000
Ny idrottshall 2 pos (Svaleboskolan) 51 000 000
Kök och utbyggd matsal Svaleboskolan 45 000 000
Lokaler F-3 Svaleboskolan*** 10 500 000
lokaler 4-6 Svaleboskolan**** 5 000 000
Summa 146 500 000
Tjänsteskrivelse 8 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Kultur- och fritidsnämnden önskar att det byggs en fullstor idrottshall
(två sammanhängande positioner) och inte två mindre idrottsalar i
Veberöd för att klara föreningslivets behov.
Om Idalaskolan integreras i Svaleboskolan kräver detta förslag en fullstor
idrottshall på Svaleboområdet. En sådan kan byggas utan
detaljplaneändring.
Ekonomiska konsekvenser
Att återuppbygga Idalaskolan
För en skola med 200 elever åk F-6 samt en förskola för 100 barn, med
tillagningskök, har serviceförvaltningen uppskattat investeringsutgiften
till cirka 125 000 000 kr. En idrottshall efter Kultur- och fritidsnämndens
behov har en bedömd investeringsutgift om ca 51 000 000 kr tillkommer.
Bedömningen baseras på liknande projekt i kommunen.
Investeringen kommer att generera en årlig hyra på cirka 11 700 000 kr
för BSN Lund Öster och cirka 3 300 000 kr per år för Kultur- och
fritidsnämnden. Idag har BSN Öster en hyra för Idalaskolan på 4 000 000
kr. Mossens förskola har en hyra på 150 000 kr och Mästerkattens
förskola på 270 000 kr per år. Resterande del behöver finansieras av
kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av skola och
förskola. Idag har Servicenämnden kostnaderna för evakueringslokalerna
som belastar nämndens resultat.
Förutom detta måste vissa investeringar genomföras även på
Svaleboskolan. Det är en enkel idrottsal vilket bedöms till cirka
24 000 000 kr och nytt kök och matsal vilket bedöms till 45 000 000 kr.
Investeringen i ersättning av matsal och kök som måste genomföras på
grund av problem med inomhusmiljön.
Hyran för detta bedöms till 2 900 000 kr per år för Barn- och skolnämnd
Lund Öster. Kultur- och fritidsnämnden får en hyra för idrottsalen på
cirka 1 100 000 kr per år.
Totalt bedöms investeringsutgiften till 245 000 000 kr och genererar en
bedömd hyra på cirka 19 000 000 kr per år.
Tjänsteskrivelse 9 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
För de nödvändiga investeringarna på Svaleboskolan bedöms utgifterna
till:
Att samla verksamheten på Svaleboskolan
Att samla skolverksamheten på Svaleboskolan innebär en bedömd
investeringsutgift på cirka 147 000 000 kr.
Investeringen på 45 000 000 kr i ersättning av matsal och kök som måste
genomföras på Svaleboskolan på grund av problem med inomhusmiljön
är bara till vissa delar hyresgrundad då underhållsdelen inte är
hyresgrundande.
Ersättningen för den förlorade förskolekapaciteten på Svalebo betyder en
bedömd investering på 13 000 000. Denna kan ske som en del av en ny
förskola på Idala eller med en utbyggnad av Lammets förskola.
Dessutom tillkommer förskolelokaler för de barn som planerades att gå
på Idalaförskola med en investering om 22 000 000 kr.
Att samla skolverksamheten på Svalebo och en ny förskola ger en hyra
på cirka 8 300 000 kr per år för Barn- och skolnämnde Lund Öster.
Kultur och Fritidsnämnden får en hyra på cirka 2 300 000 kr.
Sammanlagt genererar detta ett förslag en hyra på 10 600 000 kr per år.
Detta kan jämföras med alternativet att bygga upp Idalaskolan som
genererar en hyra på cirka 19 000 000 kr. Att samla skolverksamheten
på Svaleboskolan bedöms ge kommunen en lägre hyreskostnad om cirka
8 400 000 kr i årlig hyra. På båda hyrorna avgår de befintliga
hyreskostnaderna för Idalaskolan. Därtill kommer en besparing i att bara
behöva ett kök, gemensam administration, elevhälsa, skolbibliotek och
andra samordningsvinster.
Idala skola och förskola investering kr
Ersättning Idala förskola 22 000 000
Ersättning Idala skola F-3 34 500 000
Ersättning Idala skola 4-6 44 500 000
Ny idrottshall 2 positioner Idala (skolverksamhet har e g . b e h o v a v 511 p 0a0r0a l0le00ll )
Admin-rum, skolhälsovård X
Nya specialsalar idalaskolan (ersättning) 10 000 000
Ny tomt X
Tillagningskök Idala 14 000 000
Skolskjuts till specialsalar X (hemkunskap, ev språk)
Summa 176 000 000
Svaleboskolan investering kr
Ny idrottshall 1 pos. (Svaleboskolan) 23 800 000
Kök och utbyggd matsal Svaleboskolan 45 000 000
Summa 68 800 000
Tjänsteskrivelse 10 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Nyckeltal
Att räkna investeringsnyckeltal på att renovera Svaleboskolan är inte
möjligt då det är en renovering.
Lokalanvändningen går dock att bedöma. En normalskola i Sverige har
mellan 14 till 15 kvadratmeter BRA (Bruksarea) yta per barn.
Svaleboskolan har idag 18 kvadratmeter BRA per barn. Skolan är idag
dimensionerad för att rymma 930 barn vilket skulle ge ett nyckeltal på
cirka 12,5 kvadratmeter BRA per barn. Förskolan har idag ett nyckeltal
på 15,2 kvadratmeter BRA per barn jämfört med medelförskolan i
Sverige som har ett nyckeltal på mellan 10 och 11 kvadratmeter BRA per
barn. Tegelstugan som rymmer 8 avdelningar med 16 barn per avdelning
har 14 kvadratmeter BRA per barn. Som jämförelse har Incit
nyckeltalsamling för skola och förskola använts. Incit är ett företag som
samlar in statistik från offentlig verksamhet gällande lokalförsörjning.
Kommunkontorets rekommendationer
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att
skolverksamheten i Veberöd samlas på Svaleboskolan och att det även
investeras i en fullstor idrottshall för föreningslivets behov bredvid
befintlig idrottshall. Kommunkontorets bedömning är att en
flerparallellskola har bättre förutsättningar jämfört med en skola med en
klass i varje årskurs.
Att samla all skolverksamhet på Svaleboskolan skapar förutsättningar för
kvalitet och effektivitet utifrån ett verksamhetsperspektiv, samtidigt som
det skapar förutsättningar för ekonomisk effektivitet.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har i ärendet haft ett dialogmöte om
innehållet i utredningen avseende skolbehov i Veberöd med Barn- och
skolnämndens presidium.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att avslå Barn – och
skolnämnd Lunds Öster önskemål om att bygga upp Idalaskolan.
Kommunkontoret rekommenderar att Barn- och skolnämnd Lund Öster
ges en möjlighet att ta fram en konsekvensbeskrivning av att samla
skolverksamheten på Svaleboskolan.
Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att barn- och skolnämnd Lund Östers beställning av att återuppföra
Idalaskolan avslås
att Idalaskolans verksamhet integreras i Svaleboskolan.
att barn- och skolnämnd Lund Öster utreder behov och placering för
förskoleverksamhet i Veberöd och återkommer till
kommunstyrelsen med en ny beställning.
Tjänsteskrivelse 11 (11)
Diarienummer
2016-04-25 KS 2015/0895
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att
besluta
att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnation på
Svaleboskolan med investeringsutgift på 147 mnkr
att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer
än 10 %
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd
Lunds stads driftanslag med faktiska lokalkostnad baserad på
mellanskillnaden mellan nuvarande lokalkostnad och den nya
hyran när projektet är färdigställt
Anette Henriksson
Kommundirektör
Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2016-03-21
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 42 Utredning om skolbehov i Veberöd –
lägesrapport
Dnr KS 2015/0895
Kommunkontorer informerar om den utredning om skolbehov i Veberöd
som kommunkonoret håller på att sammanställa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-03-21 KS 2016/0211
Justerare Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-21 klockan 13.00
Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)
Ulf Nymark (MP)
Tjänstgörande ersättare Inga-Kerstin Eriksson (C)
Ersättare Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Torsten Czernyson (KD)
Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Britt Steiner, Planeringschef
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Justerare Philip Sandberg (L)
Paragrafer § 39-45
Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Anders Almgren (S)
Justerare
Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-03-21 KS 2016/0211
Justerare Utdragsbestyrkande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-21
Paragrafer § 39-45
Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset
Underskrift
Kommunkontoret Utredning 1 (12)
Ekonomiavdelningen Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
046-35 50 00 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utredning om skolbehov i Veberöd
Bakgrund
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt
skick för att renoveras och därför revs skolan. Bedömningen var att det
skulle bli dyrare att renovera skolan än att bygga en ny skola och
förskola.
Verksamheten evakuerades till förhyrda paviljonger. Planen har varit att
återuppföra en skola i området med en ny placering som möjliggör en
exploatering av Idalaområdet efter Stadsbyggnadsnämndens önskemål.
Kultur- och fritidsnämnden beställde 2015-06-04 att skolans idrottshall
ska vara en fullstor idrottshall med läktarkapacitet.
Investeringsmedel avsedda för investeringsprojektet finns med i
kommunens investeringsplan. BSN Lund Öster har ställt sig bakom en
återuppbyggnad liksom att en fullstor idrottshall ska uppföras vid skolan.
Kommunkontoret har vid beredningen av ärendet utifrån
kommunstyrelsens arbetsutskott beslut vid sitt sammanträde den 5
oktober 2015 valt att se på det totala lokalbehovet i Veberöd.
”Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkontoret i uppdrag att med
hänsyn till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande
lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda
möjligheterna att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet
framför investeringar i nya lokaler.”
Nyttoanalys verksamhet
Den befintliga Idalaskolan är en F-3 skola med en klass i varje årskurs
men den tidigare Idalaskolan var byggd för att vara en F -5 skola med en
klass i varje årskurs.
Efter dialog med verksamhetsföreträdare framgår det att rektorer idag är
samstämmiga om att det krävs fler elever/paralleller på en skola för att
klara skolans uppdrag, särskilt i de åldersgrupper som kräver specialsalar.
Det finns flera bakomliggande faktorer. Exempelvis lärarlegitimationens
införande, som kan innebära att en tjänst kan behöva ersättas av två eller
tre tjänster för att få rätt behörigheter. Befintliga F–3-lärare har
behörighet i samtliga ämnen medan de nya lärarna oftast bara har
behörighet för enstaka ämnen. Detta gör att det krävs fler lärare för en
Utredning 2 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
klass för att täcka alla ämnen. Eftersom det idag är svårt att rekrytera
legitimerade lärare är det än svårare att hitta en lärare med exakt den
legitimation som den enskilda skolan har behov av. Det kan innebära att
det är svårt att skapa heltidstjänster och medför att lärartjänsterna är
mindre attraktiva och att det därmed blir svårare att rekrytera lärare med
rätt behörighet.
Andra fördelar med större skolenheter framkommit är att det finns
exempelvis fler pedagoger i verksamheten och det finns större
möjligheter till ökad ämneskunskap/ämnesbehörighet i kollegiet.
Planeringar kan delas och samarbeten ske vid olika teman. Det blir lättare
att skapa olika lärmiljöer. Det går att använda personalkapaciteten på
bättre sätt. Vilket oftast också betyder fördjupade ämneskunskaper som
kommer eleverna till godo om skolan är lite större.
Omvärldsbevakningen, i en ständigt föränderlig pedagogisk värld, är
viktig. Fler pedagoger innebär oftast att det är lättare att följa med i den
pedagogiska utvecklingen och lättare att tillgodogöra sig vad
skolforskningen kommer fram till.
Det finns pedagogiska samordningsvinster att hitta i större enheter
gällande gruppsammansättningar och lättare att skapa en flexibel
organisation.
Vetenskapliga studier visar på att det kollegiala lärandet är en
framgångsfaktor för att nå högre måluppfyllelse för eleverna. Det finns
större möjligheter till lämpliga gruppsammansättningar för pedagogerna
att utvecklas om skolan är större och har fler lärare.
Det är lättare för en större enhet att nyttja lokaler på ett flexibelt sätt och
få tillgång till specialsalar.
För verksamheten finns det positiva ekonomiska fördelar med en flerparallell
skola. Det finns samordningsvinster för lärararbetslagen,
måltidsservice, lokalvård, bibliotek och skolhälsovård. Lokaler kan
nyttjas på ett mer flexibelt sätt om det är en större skola. Specialsalar kan
inrättas i lokalerna, dvs. det behövs ingen transport till annan enhet. En
flexibilitet gällande elevantal som kan gå på enheten (större volym) är
viktigt med nutidens fluktuationer i befolkningsutvecklingen.
Klasstorlekarna kan varieras på ett bättre sätt och struktureras om vid
behov.
Det brukar framföras att små enheter gör att alla elever syns. Ett
bekymmer är att små enheter ofta har mindre vuxenresurser så att det blir
svårare att ge varje elev det stöd de behöver. Det är viktigare att kunna
arbeta flexibelt med gruppstorleken än att ha mindre skolenheter. Om det
är barn som har särskilda behov finns det mindre resurser att tillgå för att
stödja barnet.
Det finns även en social dimension för barnen. Barn som går i
flerparallella enheter har fler kompisar att välja mellan. Detta är extra
viktigt för de barn som hamnar utanför i sin egen klass. Det finns fler
sociala relationer på skolan att hitta vänner ibland.
Utredning 3 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Fritidshem
Att ha fler-parallell skola gör det lättare att på ett mer flexibelt sätt få
ihop en gruppstorlek som är bra för barnen på fritidshemmet. I
fritidshemmets verksamhet bedrivs elevernas utbildning i grupp. Det
innebär att eleverna lär och utvecklas i samspel med såväl andra elever
som personalen i fritidshemmet.
Små skolor riskerar, på grund av ogynnsamma delningstal, få
gruppstorlekar på fritidshemmet som är för stora för att personalen ska
kunna möta och uppfylla elevernas behov av nära relationer, trygghet och
säkerhet. Risken är att de positiva effekterna av att vistas i grupp byts till
sin motsats. Stora elevgrupper får negativa konsekvenser för lärare på
fritidshem och för fritidspedagoger och påverkar deras möjlighet att
bedriva en verksamhet som ligger i linje med deras pedagogiska
ambitioner och yrkeskunnande. Generellt är gruppstorleken mer
avgörande för den pedagogiska kvaliteten än vad personaltätheten är. Det
innebär att mindre grupper är att föredra framför större grupper, även om
personaltätheten per elev är densamma. Ju fler elever i en grupp, desto
svårare blir det för dem att överblicka och hantera mängden relationer i
gruppen.
Arbetsmiljö
Det finns oftast samma mängd av olika arbetsuppdrag på enheter oavsett
storlek på skola. Personalen på en mindre skola (enparallell) tenderar att
få ökad arbetsbelastning. I dagens skola är det av stor vikt att inte öka
den administrativa bördan som oftast leder till ökad stress.
Det är ofta lättare att rekrytera behöriga lärare till en större skola, med en
flerparallell skola kommer möjligheter att samarbeta mer och på så sätt få
en mindre arbetsbörda totalt. Mångfald berikar.
Med en tillräckligt stor skola kan man oftast skapa en tjänst för en
skolledare som arbetar enbart på denna enhet. Oftast skapar det en ökad
trygghet och mindre arbetsbelastning för den pedagogiska personalen.
Administrationen kan då minskas för den personalkategorin.
I framtiden spås det att bli brist på pedagoger och utbildad kökspersonal.
Det innebär att lokalplaneringen redan nu måste inriktas på att klara en
framtida rekrytering av personal.
Förskola
Gällande förskola vill skolförvaltningarna gärna att de ska ha 90 till 120
barn för att kunna vara effektiva enheter. Den nedre gränsen för att kunna
bedriva förskola är fyra avdelningar och ca 56 barn. Detta för att få in
mer personal i verksamheten för att klara öppning och stängning, kök och
för att minska sårbarhet vid sjukdom. Vid mindre enheter än fyra
avdelningar så minskar antalet personal dagtid, när det är som mest barn,
för att klara öppning och stängning av förskolan. I detta fall planeras den
nya förskoledelen på Idala att få över 90 barn och bedöms att vara lagom
stor.
Utredning 4 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Nyttoanalys lokaler
Enligt jämförelser hos Skolverket, framtagna av SCB, har Lund betydligt
högre lokalkostnader än jämförbara kommuner. Lund lägger cirka 28 100
kr per elev och år på lokaler medan genomsnittskommunen lägger 17 638
kr. Det innebär att resurserna hamnar på lokaler och verksamhetsstöd och
inte kommer undervisning till del.
Grundskola, kostnad per elev, 2014, SIRIS, Skolverket
Medel 96 050 17 638 49 915 6 355 3 973 2 935 15 289
Min 74 300 5 300 1 400 3 400 1 100 330 500
Max 232 600 38 600 137 200 22 400 12 000 10 040 63 500
Median 93 950 17 300 48 900 6 100 3 750 2 755 14 400
Lund 104 800 28 100 52 600 6 900 6 000 1 730 9 500
Lund jmf medel kr 8 750 10 462 2 685 545 2 027 -1 205 -5 789
Lund jmf medel % 9,1% 59,3% 5,4% 8,6% 51,0% -41,0% -37,9%
Totalt Elevhälsa Övrigt
Lokaler och
inventarier Undervisning Skolmåltider
Läromedel,
utrustning o
bibliotek
En anledning till de höga lokalkostnaderna är att Lund har stora lokalytor
per barn. Ett sätt att minska lokalytorna per barn är att ha större
skolenheter. Men det råder skilda åsikter om vilka brytpunkter som finns
för storlek på skolor.
Kommunkontorets bedömning är att en parallell är för litet för att bedriva
en bra skola. Kommunkontoret sammanvägda bedömning är att det
önskvärt med minst fyra paralleller per årskurs för F-3 (cirka 100 elever)
och fem paralleller (cirka 150 elever) för årskurs 4-9 per årskurs.
Ekonomiska överväganden
BSF Lund Öster har i tidigare ärenden, exempelvis vid beställningen av
Hagalundsskolan, framfört svårigheten i att bedriva verksamhet på
enparallella skolor. Förvaltningen föreslog att ersättningsbyggnaden för
Hagalundskolan inte skulle uppföras utan att kommunen i stället skulle
satsa på en ny skola i södra Dalby för att möta behovet från det nya
området Påskagänget som då kunde ha fler paralleller. Barn- och
skolnämnden beslutade ändå att beställa Hagalundskolan.
Skillnaden i driftkostnad mellan stora och små enheter har det visat sig
att det har stor betydelse i hur väl man lyckas fylla klasserna och
rektorernas ekonomiska skicklighet. Små enheter med mindre
ekonomiska ramar kan ha en tendens att jobba hårdare med ekonomin.
Men det finns en risk att de undviker att använda vikarier och
specialpedagoger när det ekonomiska utrymmet är snävare.
Det finns tydliga fastighetsekonomiska vinster med större skolor. För
lokaler finns det tydliga stordriftsfördelar med större och färre
byggnader/tomter. Även kostnaderna för kök, specialsalar,
administrationslokaler och kringytor kan delas på fler elever.
Samtidigt har fastighetsförvaltningen på serviceförvaltningen påtalat att
det finns fördelar med att bygga nytt snarare än att bygga ut och om
Utredning 5 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
befintliga lokaler som på Svaleboskolan. Det är oftast mer komplicerat
och blir inte alltid lika bra som att bygga nya lokaler.
Avseende stödfunktioner som skolhälsovård, kök och administration
finns det stora ekonomiska vinster med större objekt. Det kostar inte
mycket mer att laga mat åt 500 barn än att laga mat för 150 barn.
Däremot har antalet kök en tydlig påverkan på kommunens portionspris.
Med färre enheter behövs färre kök.
Nuvarande Idalaskola
Idalaskolan är idag en klass i varje årskurs med 30-35 barn i klasserna,
från förskoleklass till årskurs 3 (F-3) samt en förskola med sammanlagt
cirka 30 barn. Från hösten 2016 flyttar förskolan in på Tegelstugan på
grund av för få sökande. Skolbyggnaden som nu är riven var från början
byggd för att rymma årskurs F – 5 men årskurs 4 till 5 är numera
placerade på Svalebo.
Nya Idalaskolan
Den nya Idalaskolan planeras med en klass i varje årskurs, från
förskoleklass till årskurs sex samt förskola med 6 avdelningar. Det
betyder att skolan får kapacitet till att ta emot ca 200 elever och förskolan
får kapacitet till att ta emot 100 barn, totalt 300 barn.
Skolan planeras motsvara Hagalundsskolan i Dalby, med en tillhörande
förskola. Den nya Idalaskolan har fått en ny placering på en ny tomt i
samma område som den tidigare skolan. Tomten är tillräckligt stor för
att, vid behov, i framtiden rymma expandering av både skolan och
förskolan. Mästerkatten och Mossens förskolor planeras flytta in på den
nya förskolan.
Fullstor idrottshall
Kultur- och fritidsförvaltningen har önskat att idrottshallen blir en fullstor
idrottshall med läktarkapacitet på grund av föreningslivets behov av
idrottslokaler. Skolan har inte behov av en fullstor idrottshall eller några
läktare, utan endast av en liten salsposition. Barn- och skolnämnden har
ändå ställt sig bakom att en fullstor idrottshall ska byggas med
läktarkapacitet.
Ekonomiska konsekvenser
För en skola med 200 elever åk F-6 samt en förskola för 100 barn, med
tillagningskök, har serviceförvaltningen uppskattat investeringsutgiften
till 115 000 000 kr. En idrottshall efter Kultur- och fritidsnämndens
behov har en bedömd investeringsutgift om ca 51 000 000 kr.
Bedömningen baseras på liknande projekt i kommunen.
Investeringen kommer att generera en årlig hyra på cirka 11 000 000 kr
för BSN Lund Öster och cirka 3 000 000 kr för Kultur- och
fritidsnämnden. Idag har BSN Öster en hyra för Idalaskolan på 4 000 000
kr. Mossen har en hyra på 150 000 kr och Mästerkatten på 270 000 kr per
år. Resterande del behöver finansieras av kommunstyrelsens reserverade
Utredning 6 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
medel för utbyggnad av skola och förskola. Idag har servicenämnden
kostnaderna för evakueringslokalerna som belastar nämndens resultat.
Kommunkontorets utredning
Ärendet är svårt att bara begränsa till att enbart gälla Idalaskolas
nybyggnation. Veberöd har två skolor, Svaleboskolan och Idalaskolan.
Svaleboskolan är en av kommunens större skolenheter med årskurs F-9.
Delar av skolan har problem med inomhusmiljön och köket samt
matsalen behöver ersättas oberoende av beslutet om Idalaskolan.
Investeringsutgiften i kök, matsal, administrationslokaler samt elevhälsa
bedöms till 45 000 000 kr. Dessutom når idrottshallen sitt kapacitetstak
inom en snar framtid avseende skolidrotten. En ny idrottshall bedöms till
en investeringsutgift om 24 000 000 kr till 55 000 000 beroende på
storlek. Enligt den nya investeringsprocessen i Lunds ska allternativ till
önskad investering prövas och då är det lämpligt att utreda de två
skolorna tillsammans.
Behov
Behovet av skola och förskola är relativt konstant i området. Det som kan
öka är behovet av en eventuell utbyggnad av Idalaområdet.
Utbyggnadstakten är låg och ingen större utbyggnad bedöms att ske i
närtid även om det finns en vilja att öka bostadbyggandet.
Hösten 2015 bor det 110 barn i skolans upptagningsområde i Veberöd.
Befolkningsprognosen för Veberöd visar på en liten ökning av barn
under kommande år.
Tabell 1 Befolkningsprognos 2014 – 2020 för Veberöd, upprättad mars
2015.
0 år 1-2 år 3-5 år 1-5 år 6-9 år 10-12
år
13-15
år 6-15 år 1-15 år
2014 69 130 239 369 325 232 218 775 1144
2015 70 136 233 369 318 232 229 779 1148
2016 66 154 210 364 337 236 233 806 1170
2017 67 153 229 382 340 235 234 809 1191
2018 66 156 240 396 327 243 235 805 1201
2019 63 150 257 407 321 247 239 807 1214
2020 65 151 255 406 322 273 235 830 1236
Förändring
2014-2020
-4 21 16 37 -3 41 17 55 92
Som delningstal har man 25 elever för årskurs F-3 och 30 elever per klass
för åk 4-6.
Antal klasser baserat på befolkningsunderlaget. Beräkningsförutsättningar=25 elever/klass
årskurs F-3, 30 elever i årskurs 4-9
Utredning 7 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
6
år
7
år
8
år
9
år
10
år
11
år
12
år
2014 3,7 2,8 3,0 3,4 2,5 2,4 2,8
2015 3,1 3,7 2,8 3,0 2,8 2,5 2,4
2016 3,8 3,2 3,7 2,8 2,5 2,8 2,5
2017 2,9 3,8 3,2 3,8 2,4 2,6 2,9
2018 3,2 3,0 3,8 3,2 3,1 2,4 2,6
2019 2,9 3,2 3,0 3,8 2,7 3,2 2,4
2020 3,7 2,9 3,2 3,0 3,2 2,7 3,2
Tabellerna ovan visar att det finns underlag för totalt 3-4 klasser i varje
årskurs i Veberöd i aktuella skolåldrar fram till år 2020.
Angående behovet av förskola har det etablerats en friförskola, vilket
innebär att det råder konkurrens om de barn som bor i området. Inför
hösten 2016 så har antalet sökande till den kommunala Idalaförskolan
varit för få och den kommunala verksamheten ska därför flytta sin
verksamhet till Tegelstugan.
Behov Idrottshall
För skolbehoven behövs ytterligare en idrottsposition. Även Svalebo har
bristande idrottkapacitet om skolan växer ytterligare. Behovet bedöms till
en position.
Svalebo har idag en stor hall med tillhörande ytor som exempelvis läktare
för att kunna anordna arrangemag. Läktaren är inte bra. Bland annat
saknar vissa platser visuell syn över hela idrottshallen.
Kultur– och fritidsnämnden bedömer att föreningslivet har behov av en
ytterligare fullstor idrottshall i Veberöd.
Kommunkontorets bedömning är att det är bättre att bygga en fullstor
idrottshall än två små idrottssalar. Om man bygger en fullstor idrottshall
vore det bättre om den samlokaliserades intill den befintliga idrottshallen
för att öka flexibiliteten.
Servicenämnden skulle kunna utreda om man kan bygga om den
befintliga hallen för att förbättra publikarrangemang istället för att bygga
en ny hall med läktare intill. Skillnaden mellan skolornas behov av
skolidrott och Kultur- och fritidsnämndens behov innebär en
investeringsutgift på cirka 22 000 000 kr. Driften av mellanskillnaden bör
belasta Kultur- och fritidsnämnden och inte Barn- och skolnämnden
Lund öster.
Alternativ till nuvarande beställning
BSF Lund Öster har tittat på fyra alternativ efter KSau:s uttalande om att
nyttja befintliga lokaler innan nya lokaler byggs.
Förvaltningen har sett över planeringen för Idalaskolan utifrån att:
Utredning 8 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
a) Undersöka förtätningsmöjligheter
b) Undersöka samordningsmöjligheter mellan verksamheter
c) Undvika små enheter
Alternativ 1:
Alternativ 1 innebär fortsatt projektering enligt nuvarande beställning
med ersättningsbyggnad för Idala förskola och skola, vilket innebär
enparallell F-6 samt förskola om 100 barn med möjlighet till tillbyggnad
på sikt. Detta förslag innebär specialsalar för slöjd, bild och musik.
Kultur- och fritidsnämnden har framfört behov av inomhusidrottsytor
varför förslaget är en ny idrottshall, trots att behovet för skolverksamhet
är en idrottssal. Svaleboskolan blir i detta alternativ treparallell F-6 samt
fyrparallell 7-9. Tegelstugans förskola kan ta emot motsvarande 10
avdelningar, med vissa mindre ombyggnadsåtgärder. Detta alternativ
kräver även investeringar på Svaleboskolan, som tidigare framförts i
områdeslokalplan, i form av utökad matsal som snarat bör planeras och
ytterligare en idrottssal på sikt när antalet klasser i årskurs 4-9 ökar. För
att klara idrottsundervisningen kommer lagstadgad verksamhet i
idrottshallen, d v s att förskoleklass inte får använda lokalen, prioriteras.
I samband med ny förskola på Idalaområdet kommer pedagogisk omsorg
att få använda dessa ytor vid sina gemensamma dagar. Nuvarande lokal
kommer sägas upp. Detsamma gäller den förskolelokal som idag är i
LKF:s bostadsområde.
Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca
235 000 000 kr inklusive ny idrottshall och nödvändiga åtgärder på
Svaleboskolan.
Alternativ 2:
Idala skola och Svaleboskolan slås ihop till en skolenhet för hela
Veberöd. Svaleboskolan ska då rymma en fyrparallellig skola F-9.
Tegelstugan: omstruktureras så att förskoleplatserna minskas till 80
platser och i stället tillkommer fyra förskoleklasser, dvs. cirka 100 barn.
Barnen får äta i klassrummet och försörjas av tillagningsköket på
Tegelstugan. Ledningsfunktion för byggnaden ses över.
Skolår 1-3 kan då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan. Här
kommer det krävas ombyggnation och att fler ytor tillskaps för att rymma
såväl skola som fritidshem samtidigt som ytor för personal kan behöva
omlokaliseras. Det finns förslag som innebär investeringar i båda
byggnaderna, ex behöver den gamla idrottssalen som benämns lilla
matsalen få en helt ny funktion och helst rivas och ersättas med ny
byggnad som då ger andra möjligheter. Nuvarande rum har högt satta
fönster och högt till tak men går inte använda till idrottssal och är
olämplig som matsal med tanke på fönstersättning och svårighet att skapa
bra ljusmiljö. Denna sal ligger bredvid kök och matsal som båda kommer
att behöva åtgärder.
Utredning 9 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig
verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två
grupprum, något som bedöms vara möjligt utan detaljplaneändring. Ytor
för personal behöver även skapas men det finns troligtvis lösningar med
mindre ombyggnation i nuvarande byggnad.
Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, frånsett
möjligtvis ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen
skapas med en mindre tillbyggnad.
Detta förslag kräver ytterligare en fullstor idrottshall på Svaleboområdet.
Denna kan byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt
närhet till högstadiet/snäckan.
För förskoleverksamheten saknas ytor för fyra avdelningar, 2016 visar på
en minskning men därefter ökar behovet igen. Ersättningsplatser behövs
för de fyra avdelningar som Tegelstugan blir av med till förmån för
förskoleklasser. Flera olika lösningar kan diskuteras. Lammets förskola
är egentligen för liten för att bära sin verksamhet. En tillbyggnad vid
denna förskola skulle kunna prövas. Detta kräver detaljplaneändring då
parkmark behöver tas i anspråk. Ett annat alternativ är att bygga helt ny
förskola på nuvarande Idala förskolas tomt eller på den nya skoltomten.
Detta alternativ innebär att delar av Idalaområdets elever F-3 troligen
kommer att ha rätt till skolskjuts då de har längre skolväg än vad som står
angivet i normen (2 km) för skolskjuts. Varje ärende av dessa måste
behandlas individuellt varför det i dagsläget är svårt att avgöra antalet
och därmed kostnaden.
Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca
147 000 000 kr. För ny förskola bedöms investeringsutgiften till ca
37 000 000 kr
Alternativ 3
På Idala byggs en F-3 skola med förskola 6 avdelningar. Då skulle
kombiskolemodellen i två plan kunna användas för att möjliggöra skola i
två plan (tvåparallellig F-3 om något händer på Svaleboskolan eller
inflyttning sker snabbt, alt förskola/skola i vardera plan). För att hålla
nere investeringsbehovet kan idrottsverksamheten antingen förläggas till
Svaleboskolan (när skolan där fått utbyggd idrottshall), alternativt Idala
gård (om denna byggnad är tillgänglig). Slöjdundervisningen i årskurs 3
kommer att vara fortsatt förlagd på Svaleboskolan. Kostnad för
skjutsverksamhet till Svaleboskolan tillkommer för idrotts och slöjd
undervisning om denna blir förlagd dit (skolår 1-3).
Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig
verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två
grupprum, något som bedöms vara möjligt utan detaljplaneändring. Ytor
för personal behöver tillskapas men det finns troligtvis lösningar med
mindre ombyggnation i nuvarande byggnad.
Utredning 10 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, möjligtvis
ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen
skapas med mindre tillbyggnad.
Detta förslag kräver fullstor idrottshall på Svaleboområdet. Denna kan
byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt närhet till
högstadiet/snäckan. Matsal på Svaleboskolan byggs ut.
Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca
172 000 000 kr.
Alternativ 4
Med omflyttningar, omdisponeringar och inre ombyggnationer kan F-3
inrymmas på Svaleboskolan. Klasstorlekar på närmre 30 barn i F-3 är att
förvänta. Då ryms även förskolan inom Tegelstugans återstående ytor.
Förvaltningen vill dock påpeka att detta alternativ innebär påfrestning på
verksamheten då det inte finns några marginaler att förändra eller
anpassa verksamheten utifrån behov och krav enligt författningar.
Skolskjutskostnaden tillkommer för Idalabarnen som har längre skolväg
än 2 km i enlighet med norm. Matsalen och idrottsundervisning kräver
utbyggnad.
Skolår 1-3 ska då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan.
Liknande justringar som nämns under förslag 2 kommer att behövas.
Idrottshall och matsal på Svaleboskolan (alla alternativ)
Som beskrivits tidigare behövs utbyggd matsal och idrottshall/sal på
Svaleboskolan. Detta behov avgörs inte utifrån om Idalaskolan ska
byggas eller ej. Till dess att idrottshallskapacitet är byggd måste troligen
elever transporteras till Idalaskolans gymnastiksal om överflyttningen av
Idalaeleverna ska ske skyndsamt. Det finns möjliga placeringar av ny
idrottshall på Svaleboområdet som inte kräver detaljplaneändring. Ska ny
idrottshall samordnas med den gamla idrottshallen krävs
detaljplaneändring.
Detta förslag kan bara fungera utifrån att Veberöd, i enlighet med
nuvarande faktiskt antal elever och barn (dvs från ProCapita och där
befolkningsprognosen inte vägts in), har nått kulmen inom de närmaste
åren för att sedan minska i antal igen. Detta kan man se genom att 1-
2åringarna är färre än 3-5åringarna.
Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca
172 000 000 kr.
Nedan redovisas bedömda investeringsutgifter för de fyra alternativen
som BSF Lund Öster har utrett.
Utredning 11 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Anläggning Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4
1 ersättning Idala förskola 22 000 000 22 000 000 22 000 000
2 Ersättning förlorad förskolekapacitet tegel 13 000 000
3 ersättning Idala skola F-3 34 500 000 34 500 000
4 Ersättning Idala skola 4-6 44 500 000 se 10)
5 Ny idrottshall 2 positioner Idala (skolverksamhet har eg. behov av 1 parall e l l ) 51 000 000
6 Ny idrottshall 1 pos. (Svaleboskolan) 23 800 000 23 800 000
7 Ny idrottshall 2 pos (Svaleboskolan) 51 000 000 51 000 000
8 Kök och utbyggd matsal Svaleboskolan 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
9 Lokaler F-3 Svaleboskolan*** 10 500 000 5 000 000
10 lokaler 4-6 Svaleboskolan**** 5 000 000 5 000 000
11 admin-rum, skolhälsovård X X** X X**
13 ny tomt X X*
14 tillagningskök Idala 14 000 000 14 000 000
15 Skolskjutsbehov inom Veberöd samhälle (ej kostnadsberäknat X X
16 Skolskjuts till specialsalar X (hemkunskap, ev språk) X (slöjd, idrott)
Summa (tkr) 234 800 000 146 500 000 171 500 000 73 800 000
Fotnot till ovanstående tabell
* alt kan nuvarande Idalatomten användas.
** mindre anpassningar på Svaleboskolan
***inomhusprojekt vilket kan finnas viss osäkerhet om vad byggnaderna kan klara av avseende ombyggnationer
****ventilation och annan installation kan behöva utredas ytterligare då konstruktionen för dessa är komplexa
För ovan beräknade förslag har grundförutsättningen varit att nyttja
Svaleboskolan och befintliga lokaler så mycket som möjligt.
Kommunkontoret anser denna lösning inte är att föredra då det endast
blir en klass per årskurs jämfört med rekommendationen om fyra klasser.
Konsekvensbeskrivning av utebliven investering
Om investering i ny skola inte genomförs kommer elever behöva bussas
från Veberöd till andra skolor i andra orter alternativt får inhyrda
paviljonger stå kvar. Detta får anses vara ett dyrt alternativ. Betydande
investeringar behöver genomföras på Svaleboskolan. I Genarp, Torna
Hällestad och Södra Sandby eller på Vikingaskolan finns det kapacitet
för att ta emot barnen.
Kommunkontorets rekommendationer
Kommunkontorets bedömning är att en parallell är för litet för att bedriva
en bra skola. Kommunkontoret sammanvägda bedömning är att det
önskvärt med minst fyra paralleller per årskurs för F-3 (cirka 100 elever)
och fem paralleller (cirka 150 elever) för årskurs 4-9 per årskurs.
Kommunkontoret rekommenderar att skolverksamheten samlas på
Svaleboskolan. Hela Veberöds skolbehov försörjs på Svaleboskolan där
det även investeras i en fullstor idrottshall för föreningslivets behov.
Att samla all skolverksamhet på Svaleboskolan innebär att den förslagna
lösningen ligger nära kommunkontorets rekommendation om fyra
paralleller för årskurs F – 3 och fem paralleller för årskurs 4 – 6. Detta
skapar förutsättningar för kvalitet och effektivitet utifrån ett
verksamhetsperspektiv, samtidigt som det skapar förutsättningar för
ekonomisk effektivitet.
Det kan eventuellt uppstå behov av skolskjuts inom Veberöd för de
yngsta barnen boende längst ut i Idalaområdet, vilket behöver utredas
mer noggrant, men fördelarna med att samla verksamheten på
Svaleboskolan är så stora att kommunkontoret rekommenderar denna
lösning.
Utredning 12 (12)
Diarienummer
2016-03-14 KS 2015/0895
Den rekommenderade lösningen skapar även ett underlag som bättre
motiverar en investering i en stor idrottshall. Kommunen kommer minska
sina kostnader avseende verksamhetsstöd med flera miljoner om
kommunen kan samla kök, skolhälsovård och fastighetsdrift till ett
objekt. Det finns fördelar med att lättare kunna rekrytera kompetens till
den större enheten.
Gällande förskola kan det vara bättre att låta Tegelstugan vara en ren
förskola och bygga till Svaleboskolan med ytterligare ett par klassrum.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret
Tjänsteskrivelse
2015-11-18
1(10)
Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT
Linda Hassel
046- 35 82 15
Linda.hassel@lund.se
Kommunkontoret
Information om Veberöd, utredning avseende
skola och förskola med anledning av
Kommunstyrelsens ställningstagande
Dnr BSÖ 2015/0838
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkontoret i uppdrag att med
hänsyn till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande
lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda
möjligheterna att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet
framför investeringar i nya lokaler.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 18 november
2015 (denna skrivelse).
Historik
Idala skola och Idala barnstuga byggdes 1977-78. Byggnaden inrymde
skolverksamhet för årskurs 1-6 med specialsalar, idrottssal samt lokaler
för ”daghem”. Byggnaden skulle vara en kopia av den då byggda
Häckebergaskolan i Genarp.
Med anledning av vikande elevunderlag samt brist på fritidshemslokaler
drogs verksamheten ner till F-3 (med 1-1,5 paralleller per åldersgrupp)
samt förskola (varav en avdelning finns i LKFs bostadsområde i direkt
närhet till förskolan).
Det har under många år framförts klagomål på Idala förskola och skolas
byggnad avseende framförallt ventilationsproblem. Flera
ombyggnadsåtgärder har gjorts men klagomålen har återkommit. När
Servicenämnden drog igång sitt projekt om att utvärdera byggnader
byggda under tidsintervallet 1965-1982 gjordes en mer grundlig
undersökning av byggnaden. Då konstaterades att den del där förskolan
och fritidshem var situerade var mögeldrabbat och att verksamheten
därmed omedelbart skulle ut från byggnaden. Den andra delen där det
bedrevs skolverksamhet befanns också vara i dåligt skick varför
Lundafastigheter tog beslut om att även evakuera skoleleverna till
paviljong. Kort därefter revs förskolebyggnaden. Del av skolbyggnaden
används fortfarande under kortare del av dagen; matsal, kök och
idrottssal, förråd och bibliotek. En privat förskola i centrala Veberöd
öppnades 2013 vilken har 35 barn varav cirka 30 % är från Idalaområdet.
Idag har Idala förskola 36 barn och Idala skola 117 skolelever.
2015-11-18
2(10)
I Veberöd finns ytterligare tre förskolor: Lammets förskola med 3
avdelningar, Parkstugan med 5 avdelningar och Tegelstugan för 10
avdelningar alt 6 avd/4 skolklasser. Den senare är belägen på
Svaleboskolans område.
Svaleboskolan är den stora skolan som senast byggdes till kring 2010 och
är tänkt att klara 3 paralleller F-6 samt 4 paralleller 7-9. Här finns även
en idrottshall, utrymme för fritidsändamål (i Kultur och fritids regi) samt
stort tillagningskök. Delar av Svaleboskolans byggnader är nu undersökta
avseende konstruktion i enlighet med inomhusmiljöprojektet, läs mer
under rubriken Inomhusmiljöprojekt. På Svaleboskolans område finns
stora utbyggnadsmöjligheter vid byggnaden Snäckan/högstadiet och på
den ena fotbollsplanen dessa tillskapades vid senaste
detaljplaneförändringen.
Outnyttjad kapacitet/förtätningsmöjligheter
Det har under många år varit kommunens inriktning att bygga många
små enheter. Dessa enheter försågs med en entré till varje
klass/avdelning. Dessa enheter är inte effektiva kvadratmässigt, men är
inte heller alltid så lätta att bygga om för mer effektivt nyttjande.
Följande byggnader på Svaleboområdet har denna uppbyggnad:
Tegelstugans förskola, U:et och Snäckan. Byggnaden Snäckan, som idag
inrymmer skolår 4-6, har ett stort torg som inte är särskilt lätt att använda
effektivt. Då torget är i mitten går det inte heller att skapa klassrum
genom förtätning. Torget används idag till gruppverksamhet, som
mötesarena och under fritidsklubbstid.
I Gamla skolan finns en gammal gymnastiksal (utan ombytes- och
duschfunktioner) som idag används till matsal för att klara serveringen.
Salen är mycket svår att bygga om till en effektiv och modern lokal då
det är högt till tak samtidigt som fönstersättningen är hög (då den
byggdes till gymnastikundervisning när byggnaden uppfördes). Bredvid
denna lokal finns kök och matsal.
U:et och Gamla skolan används till skolår F-3. Bara det att byggnaderna
är separata innebär ett svårare mernyttjande och uppbyggnaden gör det
svårt att få ihop en bra blandning mellan undervisning och fritidshem.
Tegelstugans förskola är byggd för 4 kl/6 avd alt 10 avd. Uppbyggnaden
med många små rum i fil, oerhört många entréer och placering av
skötrum som gör det svårt att använda byggnaden fullt ut.
Processen för en ersättningsenhet
Barn-och skolförvaltning Lund Öster har i ett flertal ärenden rörande
byggnation i Dalby framfört svårigheten att bedriva verksamhet på
enparallelliga skolor. Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslog att
ersättningsbyggnaden för Hagalundskolan inte skulle uppföras utan att
kommunen i stället skulle satsa på en ny skola i södra Dalby för att möta
behovet från det nya området Påskagänget. Barn- och skolnämnden gick
emot förvaltningen och Hagalundskolan byggdes som enparallellig F-6
och särskola1-3. I ett antal andra utredningar har även förslag lagts om
2015-11-18
3(10)
nedläggning av Torna Hällestad skola och Revinge skola, men dessa
förslag har inte antagits. Österskolan (enparallellig F-3) samt Byskolan
och Uggleskolan med 1,5parallellig organisation, är ett ytterligare
exempel på liten skola som beslutats efter Hagalundsärendet. Barn- och
skolnämnd Lund Öster har varit enig i dessa ärenden.
I samband med att ta fram underlag för ersättning av förskola/skola har
även befolkningsprognosen beaktas samt vilka övriga byggnader som
finns i Veberöd som skulle vara lämpliga som Svaleboskolan och Idala
gård. Befolkningsprognosen visade på att Veberöd inom ett par år skulle
börja växa och att det finns flera utbyggnadsområden som ska bebyggas
på sikt, vilket skulle innebära behov av fyra paralleller från F-9. Barnoch
skolförvaltning Lund Öster bedömde därmed att det fanns behov av
en ersättningsbyggnad motsvarande gamla Idala skola och förskolas
byggnad dvs enparallellig F-6 samt motsvarande 6 avdelningars förskola.
När hela Idalafältet i framtiden byggs kommer ytterligare behov, varför
förslag framfördes om en tomtyta som även ska kunna klara en
tillbyggnad för vad framtiden då visar sig behöva (tanken var att samla
verksamheten och inte göra små enskilda verksamheter). Barn- och
skolförvaltning Lund Öster framförde ärendet till nämnden med
hänvisning till nämndens ställningstagande i andra ärenden om att
nämnden vill ha små skolor.
Stadsbyggnadskontoret har även startat upp planering av byggnation på
Idalafältet. Turerna har varit många i området med olika förslag som till
slut resulterade i att Idala skola och förskola skulle få ny placering.
Samtidigt har Lundafastigheter tagit beslut om att sluta projektera för nya
enheter till dess att detaljplanen vunnit laga kraft. Denna nya rutin har
införts efter att Lundafastigheter har fått stå för kostnader för fullständiga
projekteringar som sedan inte kunnat genomföras då detaljplanen har
blivit ändrad. Det är inte svårt att förstå detta beslut men det har fått
konsekvensen att planering och projektering till fullständiga handlingar
tar längre tid än tidigare.
Under det senaste året har kommunen utarbetat en ny
lokalinvesteringsprocess som antogs av Kommunfullmäktige i juni 2015.
Denna kan sammanfattas med att Kommunstyrelsen ska ta ett större
samordnat grepp om alla investeringar som planeras och att
investeringarna ska prövas utifrån olika scenarier. Facknämnderna ska
inte besluta om det specifika fallet utan endast framföra behovet utifrån
prognos, dvs elev- och barnantal.
Kommunkontoret har gått ut med följande:
Som ni säkert känner till så står Lunds kommun inför betydande finansiella
utmaningar de kommande åren. Kostnaderna ökar mer än intäkterna samtidigt
som det ekonomiska resultatet måste förbättras för att investeringar ska kunna
finansieras mer med egna medel för att undvika en allt för stor låneskuld. För att
lyckas med denna utmaning måste kommunens kostnader minskas med i
storleksordningen 190 mkr inför 2017 och närmare sammanlagt 360 mkr till
2018. Dessutom har det tillkommit behov av kostnadsminskningar på ytterligare
cirka 100 mkr redan inför 2016.
2015-11-18
4(10)
Vi har ett övergripande uppdrag att använda skattemedlen på bästa möjliga och
därför är det i denna situation både motiverat och meningsfullt att sträva efter
att använda kommunens samlade lokalkapacitet mer effektivt för att frigöra så
mycket medel som möjligt till våra direkta verksamheter. Det är också angeläget
att vi försöker undvika att investera i små enheter/objekt, där det både finns
verksamhetsmässiga (planering, flexibilitet, bemanning etc) och ekonomiska
vinster med att samla verksamheten i större enheter/objekt.
Den senaste tiden har det visat sig att det finns möjlighet till ett bättre nyttja av
befintligt lokalbestånd samtidigt som vi planerar för betydande investeringar i
nya lokaler. Det finns därför all anledning att ännu en gång titta på hur vi kan
öka användningen av befintliga lokaler innan vi beslutar om nya investeringar,
helt i linje med den nya lokalinvesteringsprocessen. När det gäller investeringar
som redan är beslutade kan det finnas behov av att omvärdera och eventuellt
fatta nya beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför följande vid sitt sammanträde
den 5 oktober. ”Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkontoret i uppdrag
att med hänsyn till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande
lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda möjligheterna att i
ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet framför investeringar i nya
lokaler.”
Detta innebär att alla investeringsobjekt ska ses över för att
a) Undersöka förtätningsmöjligheter
b) Samordningsmöjligheter mellan verksamheter
c) Undvika små enheter”
Förutsättningar
Det finns flera olika scenarier för utvecklingen i Veberöd nu när man kan
pröva större enheter. Skolförvaltningen har utgått från följande
prioritering
1) Att hålla ihop 7-9 verksamheten är prioriterad då denna är svårast
att dela upp i mindre enheter, därefter 4-9
2) Skolverksamhetens sammanhållning är prioriterad före förskola,
då samordningsvinsterna är större mellan skolenheter än mellan
förskola/skola. Det finns även samordningsvinster mellan skola
och förskola som öppnings- och stängningstider, men personalen
är svårare att använda på båda ställen om det inte finns personal
med dubbel behörighet.
Förslag 1:
Fortsatt projektering enligt nuvarande beslut dvs ersättningsbyggnad för
Idala förskola och skola vilket innebär enparallellig F-6 samt förskola
100 barn med möjlighet till tillbyggnad på sikt. Detta förslag innebär
specialsalar för slöjd, bild och musik. Kultur- och fritid har framfört
behov av inomhusidrottsytor varför förslaget är en ny idrottshall trots att
behovet för skolverksamhet är en idrottssal. Svaleboskolan blir i detta
alternativ treparallellig F-6 samt fyrparallellig 7-9. Tegelstugans förskola
kan ta emot motsvarande 10 avdelningar med vissa mindre
ombyggnadsåtgärder. Detta alternativ kräver även investeringar på
Svaleboskolan som tidigare framförts i områdeslokalplan: utökad matsal
som snarat bör planeras och ytterligare en idrottssal på sikt när antalet
klasser i 4-9 ökar. För att klara idrottsundervisningen kommer man att
2015-11-18
5(10)
prioritera lagstadgad verksamhet i idrottshallen dvs att förskoleklass inte
får använda lokalen.
I samband med ny förskola på Idalaområdet kommer pedagogisk omsorg
att få använda dessa ytor vid sina gemensamma dagar och då kommer
nuvarande lokal sägas upp. Detsamma gäller den lokal som idag är i
LKF:s bostadsområde.
Förslag 2:
Idala skola och Svaleboskolan slås ihop till en skolenhet för hela
Veberöd. Svaleboskolan ska då rymma fyrparallellig skola F-9.
Tegelstugan: omstruktureras så att förskoleplatserna minskas till 80
platser och i stället tillkommer fyra förskoleklasser, dvs 100 barn. Barnen
får äta i klassrummet och försörjas av tillagningsköket på Tegelstugan.
Ledningsfunktion för byggnaden ses över.
Skolår 1-3 ska då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan. Här
kommer krävas ombyggnation och att fler ytor tillskaps för att rymma
såväl skola som fritidshem samtidigt som ytor för personal kan behöva
omlokaliseras. Det finns förslag som innebär investeringar i båda
byggnader, ex behöver den gamla idrottssalen som benämns lilla
matsalen få en helt ny funktion och helst rivas och ersättas med ny
byggnad som då ger andra möjligheter. Nuvarande rum har högt satta
fönster och högt till tak men går inte använda till idrottssal och är
olämplig som matsal med tanke på fönstersättning och svårighet att skapa
bra ljusmiljö. Denna sal ligger bredvid kök och matsal som båda kommer
att behöva kraftfulla åtgärder, mer om det senare.
Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig
verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två
grupprum, något som bedöms möjligt utan detaljplaneändring. Ytor för
personal behöver även tillskapas men det finns troligtvis lösningar med
mindre ombyggnation i nuvarande byggnad.
Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, möjligtvis
ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen
tillskaps med mindre tillbyggnad.
Detta förslag kräver fullstor idrottshall på Svaleboområdet. Denna kan
byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt närhet till
högstadiet/snäckan.
För förskoleverksamheten saknas ytor för fyra avdelningar, 2016 visar på
en minskning men därefter ökar behovet igen. Ersättningsplatser behövs
för de fyra avdelningar som Tegelstugan blir av med till förmån för
förskoleklasser. Flera olika lösningar kan diskuteras. Lammets förskola
är egentligen för liten för att bära sin verksamhet. En tillbyggnad vid
denna förskola skulle kunna prövas. Detta kräver detaljplaneändring då
2015-11-18
6(10)
parkmark behöver tas i anspråk. Ett annat alternativ är att bygga helt ny
förskola på nuvarande Idala förskolas tomt eller på den nya skoltomten.
Detta alternativ innebär att delar av Idalaområdets elever F-3 troligen
kommer att ha rätt till skolskjuts då de har längre skolväg än vad som står
angivet i normen (2 km) för skolskjuts. Varje ärende av dessa måste
behandlas individuellt varför det i dagsläget är svårt att avgöra antalet
och därmed kostnaden.
Förslag 3
På Idala byggs en F-3 skola med förskola 6 avdelningar. Då skulle
kombiskolemodellen i två plan kunna användas för att möjliggöra skola i
två plan (tvåparallellig F-3 om något händer på Svaleboskolan eller
inflyttning sker snabbt, alt förskola/skola i vardera plan). För att hålla
nere investeringsbehovet kan idrottsverksamheten antingen förläggas till
Svaleboskolan (när skolan där fått utbyggd idrottshall), alternativt Idala
gård (om denna byggnad är tillgänglig). Slöjdundervisningen i årskurs 3
kommer att vara fortsatt förlagd på Svaleboskolan. Kostnad för
skjutsverksamhet till Svaleboskolan tillkommer för idrottsundervisningen
om denna blir förlagd dit (skolår 1-3).
Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig
verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två
grupprum, något som vi bedömer är möjligt utan detaljplaneändring. Ytor
för personal behöver tillskapas men det finns troligtvis lösningar med
mindre ombyggnation i nuvarande byggnad.
Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, möjligtvis
ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen
tillskaps med mindre tillbyggnad.
Detta förslag kräver fullstor idrottshall på Svaleboområdet. Denna kan
byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt närhet till
högstadiet/snäckan. Matsal på Svaleboskolan byggs ut.
Förslag 4
Utifrån att Veberöd, i enlighet med nuvarande faktiskt antal elever och
barn (dvs från ProCapita och där befolkningsprognosen inte vägts in) de
närmaste åren nått kulmen för att sedan minska i antal igen. Detta kan
man se genom att 1-2åringarna är färre än 3-5åringarna. Detta förslag kan
endast fungera om Veberöd inte kommer att växa. Med omflyttningar,
omdisponeringar och inre ombyggnationer kan F-3 inrymmas på
Svaleboskolan. Klasstorlekar på närmre 30 barn i F-3 är att förvänta. Då
ryms även förskolan inom Tegelstugans återstående ytor. Förvaltningen
vill dock påpeka att detta alternativ innebär påfrestning på verksamheten
då det inte finns några marginaler att förändra eller anpassa
verksamheten utifrån behov och krav enligt författningar.
Skolskjutskostnaden tillkommer för Idalabarnen som har längre skolväg
än 2 km i enlighet med norm. Matsalen och idrottsundervisning kräver
utbyggnad.
2015-11-18
7(10)
Skolår 1-3 ska då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan.
Liknande justringar som nämns under förslag 2 kommer att behövas.
Idrottshall och matsal på Svaleboskolan (alla alternativ)
Som beskrivits tidigare behövs utbyggd matsal och idrottshall/sal på
Svaleboskolan. Detta behov avgörs inte utifrån om Idalaskolan ska
byggas eller ej. Till dess att idrottshallskapacitet är byggd måste troligen
elever transporteras till Idalaskolans gymnastiksal om överflyttningen av
Idalaeleverna ska ske skyndsamt. Det finns möjliga placeringar av ny
idrottshall på Svaleboområdet som inte kräver detaljplaneändring. Ska ny
idrottshall samordnas med den gamla idrottshallen krävs
detaljplaneändring.
Investeringar
Grunden för investeringsbegäran görs utifrån befolkningsstatistiken. Det
är på denna statistik som nya Idala förskola och skola F-6 är baserad på,
inte utifrån behovet här och nu. Det tar tid att få fram nya byggnader och
det är inte lämpligt och ofta omöjligt att varje år bygga till ett klassrum
eller utöka matsalen, utan oftast behövs en större investering från början
för att på sikt kunna fyllas med verksamhet.
En stor orosfaktor är befolkningsprognosen för Veberöd. Om
nybyggnationen uteblir, minskar behovet av nya platser i förskola och
skola i Veberöd. En annan faktor är att om det startar en fristående
förskola eller skola kan även detta få konsekvens för den kommunala
verksamheten med risk för att kommunen står med outnyttjade lokaler.
Det största utbyggnadsområdet i Veberöd för 1-20 årsperspektivet är
Idalaområdet.
Följande investeringar behöver göras utifrån alternativ 1, 2, 3 och 4:
OBS kalkyleringarna är grovt uppskattade och inte förrän en
upphandling är gjord kan Lundafastigheter presentera en exakt
kostnadsbild. Man ska också ha i åtanke att ombyggnationer inte innebär
samma kvalitet som nybyggnation. Kryssen ska symbolisera åtgärder
som behöver göras och schemat ska ses som ett stöd till texterna.
2015-11-18
8(10)
Anläggning Förslag 1 Förslag 2
Förslag
3
Förslag
4
ersättning Idala förskola X X X
Ersättning förlorad
förskolekapacitet tegel
X
ersättning Idala skola F-3 X
X
Ersättning Idala skola 4-6 X
Ny idrottshall 2 positioner Idala
(skolverksamhet har eg. behov av 1
parallell)
X
Ny idrottshall 1 pos.
(Svaleboskolan)
X
X
Ny idrottshall 2 pos (Svaleboskolan) X X
utbyggd matsal Svaleboskolan X X X X
Lokaler F-3 Svaleboskolan***
X
X (till
viss
del)
lokaler 4-6 Svaleboskolan****
X X
admin-rum, skolhälsovård X X** X X**
nya specialsalar idalaskolan
(ersättning)
X
ny tomt X
X*
tillagningskök Idala X
X
tillagningskök Svalebo
(renoveringsbehov)
X X
X X
Skolskjutsbehov inom Veberöd
samhälle (ej kostnadsberäknat
X
X
Skolskjuts till specialsalar
X
(hemkunskap,
ev språk)
X (slöjd,
idrott)
Summa (tkr)
* alt kan nuvarande Idalatomten användas.
** mindre anpassningar på Svaleboskolan
***inomhusprojekt vilket kan finnas viss osäkerhet om vad
byggnaderna kan klara av avseende ombyggnationer
****ventilation och annan installation kan behöva utredas
ytterligare då konstruktionen för dessa är komplexa
Ekonomiska och andra faktorer avseende små och stora skolor samt
förskolan i Veberöd:
Rektorer är idag samstämmiga om att det krävs allt fler elever/paralleller
på en skola för att klara skolans uppdrag, särskilt i de åldersgrupper som
kräver specialsalar. Det är flera bakomliggande faktorer:
lärarlegitimationens införande kan innebära att en tjänst kan behöva
ersättas av två eller tre tjänster för att få rätt behörigheter. Eftersom det
idag är svårt att rekrytera legitimerade lärare är det än svårare att hitta en
lärare med exakt den legitimation som den enskilda skolan har behov av.
2015-11-18
9(10)
Elevpengen i Lunds kommun är konstruerad så att utifrån de elever som
finns på skolan får rektor en summa direkt från Kommunfullmäktige att
bedriva sin verksamhet med. Om en elev flyttar dras en skolpeng bort vid
nästa månads räkning. För rektorer i årskurser där eleverna tenderar att
vara mer rörliga kan detta innebära en svår ekonomisk situation att klara
ut under budgetåret om det visat sig att et par elever försvinner under
sommaren till annan skolenhet. Det finns alltid risker med två skolor i en
tätort att det blir en form av konkurrenssituation som kan underminera
den ena skolans möjlighet att bedriva verksamhet effektivt. Skolor
organiserar sin verksamhet kollektivt (klasser, grupper) men får sina
inkomster individuellt (antal elever ggr skolpeng). Detta medför stor
ekonomisk känslighet för åldersgruppens storlek. Om det i en tätort finns
två skolor att välja mellan, finns en risk att valet utfaller på ett för båda
skolorna ogynnsamt sätt, dvs att elevantalet inte ”passar” den kollektiva
organisationen – klasserna kan bli antingen för små (=ekonomiskt
ofördelaktigt) eller för stora (=pedagogiskt ofördelaktigt). Svaleboskolan
och Idalaskolan har försökt att åtgärda sådana ”sneda val” genom att i
förväg bestämma hur många klasser som kan startas på den ena eller
andra enheten. Den strategin visade sig emellertid inte förenlig med
gällande regler om fritt skolval.
Det kollegiala lärandet, där pedagoger lär av varandra och tillsammans,
blir betydligt starkare på en större skola med flera paralleller och/eller
samma sorts lärarkategorier. Sårbarheten för skolverksamheten minskar
med fler lärare och säkerheten ökar, fler vuxna finns i verksamheten. Det
samma gäller i förskolan. Detta särskilt att beakta vid öppning och
stängning i fritidsverksamheten eller i förskolan och vid sjukfrånvaro.
Förutom det självklara i att kommunens investeringsbehov och
driftskonsekvenser för ser olika ut för alternativen, är även driften av
skol- och förskoleverksamheten att beakta med ovanstående. Alternativ 4
kräver minst investeringar men då måste behovet av skol- och
förskoleplatser minska inom närtid i Veberöd.
Det finnas andra driftskostnader där det finns fördelar med större enheter
ex kan lednings- och administrationskostnader, samordning vid
öppning/stängning och lovverksamhet och vissa gemensamma
pedagogtjänster och skolhälsovård slås ut över fler elever/barn.
Trafikmiljön
Om skolorna ska samordnas till en gemensam enhet, framför
förvaltningen behov av att se över alternativa transportvägar för
skolskjutstrafiken, att tekniska förvaltningen tillsammans med
skolförvaltningen gemensamt ser över kritiska övergångar samt att även
utreda möjligheten till en ”drop-zon” utan att köra in på skolområdet.
Svaleboskolans parkering är idag stor men samutnyttjas idag mellan
pendlare och skolans och förskolans personal. Skolverksamheten bär idag
kostnaden för parkeringen.
2015-11-18
10(10)
Inomhusmiljöprojektet
Lundafastigheter har tagit fram underlag för åtgärder inom projekt
”inomhusmiljö” för Svaleboskolan som presenterats nu i
oktober/november. Detta innebär att delar av Tegelstugans förskola
måste åtgärdas, U-et kommer att behöva renoveras (på sikt), köket och
matsalen behöver omfattande åtgärder. När renovering påbörjas kan ny
information innebära att läget för skol- och förskoleverksamhet ändras
snabbt. Det kan vara att ventilationsmöjligheterna inte klarar ändrad
verksamhet, att man hittar hittills okända faktorer som påverkar
byggnadens kvalitet. Det är därför, som tidigare påpekats, inte möjligt att
ta fram en fullständig kostnadsbild över förskole- och skolverksamheten i
Veberöd.
Ofullständig handling
Lundafastigheter har inte haft möjlighet att komma fram med uppgifter
kring de fyra förslag som presenterats i denna skrivelse. Det är en
komplex uppgift att beräkna troliga kostnader och att kunna ge full status
på vad de olika systemen i byggnaderna klarar av. Lundafastigheter
kommer därför komplettera materialet direkt till kommunkontoret, vilket
kan ge som resultat att något av förslagen faller bort.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till
beslut
att informationen läggs till handlingarna.
BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER
Ann-Britt Wall Berséus Linda Hassel
Skoldirektör Planeringssekreterare
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesdatum
2014-10-22
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 142
Områdeslokalplan för Veberöd
Dnr BSÖ 2014/0894
Sammanfattning
Nämnden har begärt att områdeslokalplaner skall upprättas för varje tätort
inom nämndens område. Områdeslokalplan Veberöd 2014 är den första som
upprättas och som nu behandlas av barn och skolnämnd Lund Öster.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014,
Bilaga – Barn och skolnämnd Lund Öster Områdeslokalplan Veberöd 2014
Planeringsförutsättningar 2014-2019.
Yrkanden
Per Jakobsson (M) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Carolina
Nordbeck (FP), Tord Persson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Astrid Rugsveen
(M), Taru Sundqvist (FP), Aleksander Mlynarczyk (KD), Eva Strand (S),
Yanira Difonis (MP) och Helena Falk (V) följande tilläggsyrkande.
att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall i enlighet med beslut fattat i BSN Lund Öster 2014-04-22 §58.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att godkänna områdeslokalplan Veberöd 2014 som planeringsunderlag för
kommande beslut i varje enskilt ärende efterhand som dessa aktualiseras och
förs upp på prioriteringslistan för lokalförsörjning för BSN Lund Öster,
att Idalaskolan byggs som en enparallellig F-6 skola med specialsalar
avseende: musik, slöjd, idrott, bild,
att Idala förskola byggs med kapacitet för 100 barn,
att verksamheterna i lokalerna Mossen och Mästerkatten flyttas in i nya
Idalaskola/förskola,
att Svaleboskolans matsalssituation utreds,
att lokalplanen uppdateras under 2015 och ska då vara kvalitetssäkrad
avseende ytor för verksamhet och utemiljö.
att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i
samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig
idrottshall i enlighet med beslut fattat i BSN Lund Öster 2014-04-22 §58.
Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2
Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesdatum
2014-10-22
Justerare Utdragsbestyrkande
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Servicenämnden
Team Veberöd
Akten
Kultur – och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse
2015-05-27
1(3)
Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post
Box 41 Stortorget 1 046-35 50 0 www.lund.se
Lund
Per Hellman
046-35 51 71
per.hellman@lund.se
Kultur- och fritidnämnden
Beställning till Servicenämnden om uppförande av
idrottshall på Idalaområdet i Veberöd.
Dnr KU 2015/0090
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begär att servicenämnden uppför lokaler för idrottshall
för skola och för verksamhet efter skoltid inom fastigheten Veberöd 17:2 i Lund i
enlighet med lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och
skolkontor Lund Öster.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens, lokalprogram den 27 maj 2015.
Barnkonsekvensanalys
Barns och ungdomars behov av ändamålsenligt utformade lokaler för
föreningsverksamhet ligger till grund för de nya lokalarnas utformning.
Ärendet
Utveckling av ny idrottshall på Idalaområdet i Veberöd har arbetats fram i
samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och skolkontor Lund
Öster till följd av att nuvarande lokaler för Idalaskolan angripen av mögelskador
och föremål för rivning och att det finns ett stort behov av idrottslokaler för skola
och föreningsliv. Önskemål från föreningslivet i Veberöd om utökning av lokaler
för föreningslivet har vägts in i kravspecifikationen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har länge sett ett stort behov av utveckling av
ändamålsenliga lokaler för idrottsverksamhet efter skoltid. Efterfrågan från
föreningslivet på tider i idrottshallar med måtten 20 x 40 meter är mycket stort.
Senast det uppfördes ny idrottshall för skola och föreningsliv med fulla mått var
2004 då idrottshall uppfördes i Genarp i samband med att högstadium inrättades.
Beställning av en ny idrottshall för Råbylundsområdet gjordes av nämnden i
november 2014.
Tjänsteskrivelse
2015-05-27
2(3)
Lokalprogram
Lokalprogram för idrottshall för Idalaskolan har tagits fram av kultur- och
fritidsförvaltningen med avsikt att nya lokaler ska skapas för såväl skola som för
föreningsaktiviteteter för kommunens invånare i enlighet med av fullmäktige
fastställt idrottspolitiskt program om ”utveckling av miljöer för idrott och fysisk
aktivitet”.
Ny idrottshall ska kunna användas på vardagar mellan 8.00 och 16.00 för
grundskolans behov. Vardagar mellan 16.00 och 23.00 och under helger ska
lokalerna användas för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet och för
föreningslivets behov. Skolfria dagar och under lov ska lokalerna vara användbara
för kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet.
Hallen utrustas för spelmått 20 x 40 meter som ska kunna avdelas i två positioner
på ett sådant sätt att skolundervisning ska kunna bedrivas i två grupper utan att
dessa störs av varandra. Hallen ska byggas för flexibla behov och ska kunna
användas för de idrottsgrenar som idag används för BSN Lund Öster och för
kultur- och fritidsförvaltningens prioriterade användningsområde.
Lokalerna ska prioriteras för att kunna användas för musik, dans, kampsport,
gymnastik och annan rörelseverksamhet av skilda slag. Hallen ska utformas med
enkel publikkapacitet för cirka 200 personer och utformas för arrangemang för
skolans och föreningslivets behov.
Idrottshall vid Idala utformas för att barn- och skolförvaltning Lunds Öster ska
kunna inrymmas skolområdets behov av idrottslokaler för årskurserna F-6 i
idrottshallen.
Serviceförvaltningen har genom Lundafastigheter tagit fram förslag på utformning
av idrottshall på Råbylund, se bilaga. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att
detta förslag tillgodoser lokalbehov för skola och kultur- och fritidsverksamhet på
ett utmärkt sätt. Det är dock viktigt att lokalerna utökas med tillräckliga förråd för
skolans och föreningsverksamhetens behov.
Ekonomiska resurser och förvaltning
I beslut om Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 finns resurser avsatta i
servicenämndens investeringsplan med 40 000 tkr. Resurser i för driftkostnader
finns avsatta i driftbudget. Det kan vara betydelsefullt att investeringsresurser för
skolans behov och utökade resurser för hallens användning för fritids- och
föreningsverksamhet skiljs åt inför beslut.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nya idrottshallar i Lund förvaltas av
Lundafastigheter, hyrs ut sin helhet till kultur- och fritidsförvaltningen och att
skolans verksamhet garanteras rätt till utnyttjande av tider för undervisning mellan
kl 8.00 och 16.00.
Kultur- och fritidsförvaltningen tecknar avtal med skolan om tider för skolans
användning med 40 timmar per vecka av antalet möjliga timmar om 85
timmar/vecka, vilket ger 47 % av idrottshalens hyres- och driftskostnad för skola.
På detta sätt gynnas skolan resursåtgång genom att 53 % av idrottslokalernas
kostnad inte redovisas som kostnader för kommunens grundskola.
Tjänsteskrivelse
2015-05-27
3(3)
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna beställning av lokaler för idrottshall på Idalaområdet i
Veberöd till servicenämnden.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Urban Olsson Per Hellman
Kultur- och fritidsdirektör Utvecklingsstrateg
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum
2015-06-04
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 69
Beställning av idrottshall på Idalaområdet i Veberöd
Dnr KU 2015/0090
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begär att servicenämnden uppför lokaler för
idrottshall för skola och för verksamhet efter skoltid inom fastigheten Veberöd
17:2 i Lund i enlighet med lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen
och Barn- och skolkontor Lund Öster.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens, lokalprogram den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna beställning av lokaler för idrottshall på
Idalaområdet i Veberöd till servicenämnden.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut”.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2016-05-25
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 208 Lokalbeställningar gällande
Idalaskolan och Idrottshall Idala
Dnr KS 2015/0895
Sammanfattning
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs
och eleverna evakuerades till paviljonger. Planeringen har varit att
återuppföra en F -6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.
Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut 2015-06-04 att
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med
läktarkapacitet.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att i Veberöd samla
all skolverksamhet på Svaleboskolan. Det är både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt att föredra före en skola med en klass i varje årskurs
på Idala.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016, dnr KS 2015/0895
(Denna skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, §
42
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14
mars 2016, dnr KS 2015/0895
Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november
2016, dnr BSÖ 2015/0838
Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr
KU 2015/0090
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU
2015/0090
Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Yanira
Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L), Hans-Olof Andersson (SD) och Anne Landin (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att Idalaskolan ska byggas för upp till 400 elever
att placering och utformning av idrottshall ska ske efter samråd mellan
kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd öster och det lokala
föreningslivet
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2016-05-25
Justerare Utdragsbestyrkande
att uppdra åt BSN Lund öster att återkomma med en förnyad beställning
avseende skolans årskurser och placering av förskoleverksamhet i
Veberöd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Idalaskolan ska byggas för upp till 400 elever
att placering och utformning av idrottshall ska ske efter samråd mellan
kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd öster och det
lokala föreningslivet
att uppdra åt BSN Lund öster att återkomma med en förnyad beställning
avseende skolans årskurser och placering av förskoleverksamhet i
Veberöd
Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Anne Landin (FNL), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi vill att yngre skolbarn ska
ha skola i sin närmiljö och att detta möjliggörs på både Svalebo och Idala
skolorna.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-05-25 KS 2015/0963
Justerare Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55
Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201
Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00
Lena Fällström (S)
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45
Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00
Justerare Hans-Olof Andersson (SD)
Paragrafer § 195-228
Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00
Underskrifter
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2016-05-25 KS 2015/0963
Justerare Utdragsbestyrkande
Sekreterare
Gunnar Jönsson
Ordförande
Anders Almgren (S)
Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-05-25
Paragrafer § 195-228
Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset
Underskrift
Gunnar Jönsson

 

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • maj

  Inga event

 • Genarps städ
 • Ica
 • Björkhaga plantskola
 • Herex
  sotarna
  Köksland
  Mias ide o atelje
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/