Veberöds Kakelkompani
Lindfors
JV taxi

Byaråd – protokoll


 

Datum:                                 2017-04-04

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

Närvarande:

Nils-Åke Stålring NS (ledamot)

Göran Olsson GO (ledamot)

Monica Sällman MS (ledamot)                                         

Ulla Jakobsson UJ (ledamot)                     

Kerstin Mårtensson KM (ledamot)

Lena Staffansson LS (ledamot)

Tobias Ritzau TR (ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (suppl.)

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

                                                                  

Frånvarande:                      

Ludvig Jakobsson LJ (ledamot)

Fred Lindfors FL (ledamot)

                                                                                            

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Lena Staffansson valdes till sekreterare och Tobias Ritzau till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Är Protokollen och Årsstämman påskriven – ja
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Konstituerande
  Det bestämdes att ordförande kommer att vara rullande. Ordförande skriver kallelse och håller mötet.
  2/5 LS, 7/6 ML, 5/6 KM. Till viceordförande valdes Anna Kristoffersson och kassör Göran Olsson, de sistnämnda är även firmatecknare
 5. Funktionärer
  Vem tar trafikfrågor? Vilka trafikfrågor ska vi driva? Buss/tåg? Frågan öppen till nästa möte
  Fyra personer är intresserade av att engagera sig. Då årsmötet redan är hållet med valberedningen, men vi gärna har in engagerade medborgare, så föreslår vi arbetsgrupper. Nils-Åke kontaktar berörda.
  Viktigt att hålla byarådet partipolitiskt obundet.
 6. Mötet med politiker

Upplägget blir som en paneldebatt med politikerna i front, med en moderator som ser till så mötet flyter på och alla punkter kommer med. Upplägget enligt bifogat dokument.

 1. Skolorna (ML)
  Beslut om byggande fattat, men ingen tidsplan klar för skolan samt idrottshall, ligger ute för upphandling nu.
  Problem med mobbning och kränkning på Svaleboskolan. Vad kan göras?
  Tandvård för barn. Frågan tas upp på mötet 5/4
 2. Idalagården alternativ ny lokal (NS)
  TR kollar upp intresse i byn av att ta över/köpa ut Idalagård och vad som kan bedrivas där.
  Gården kommer inte att bedrivas av byarådet, men vi kan hjälpa till att hitta en lösning.
  Frågan hur politiker ställer sig till Idalagården varande eller icke tas upp den 5/4
 3. Veberod.nu (NS)

För att ny information i de frågor som byarådet driver skall komma byborna tillgodo, ska den person i styrelsen som driver en viss fråga kontakta Jan Malmgren på veberod.nu så fort det finns ny information. Då kan man också meddela om man vill att informationen skall meddelas som en notis i appen veberod.nu.

 1. Kommunens besparingar

Badet kommer inte att läggas ner, men prisbilden gör att man väljer Sjöbo före Lunds kommuns anläggningar. Möjlighet till lokalt badkort och bättre öppettider? Ska det inte även finnas badvakt till badvärdarna?

 1. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Inget att rapportera i dagens möte
 2. Övriga frågor
 • Nedskräpningen i byn, det måste göras något åt det. Tillsammans med till exempel föreningar, skola, företag och kommun. Håll Sverige rent i Veberöd. Djur far väldigt illa av nedskräpningen. (AK)
 • DNA-märkning för stöldskydd, något byaråd ska initiera? Tillsammans med grannsamverkan?
 • Lunds kommun flagga i byn, ska vi ha en Veberödsflagga?
 1. Möten 2017
  Tis 2/5 18.30, Ons 7/6 18.30, Tis 5/9 18.30, Tis 3/10 18.30, Tis 7/11 18.30 (ej bokad lokal ännu), Tis 5/12 18.30 (ej bokad lokal ännu). June följer upp och bokar lokal.
 2. Mötets avslutning

Mötet avslutades

Byarådet i Veberöd 2017-02-12

Lena Staffansson                                       Justerare Tobias Ritzau


Datum:                                 2017-03-07

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Ludvig Jakobsson (ny ledamot)

Ulla Jakobsson UJ (ledamot)

Hanna Markström HM (vice ordf.)

Kerstin Mårtensson KM (ledamot)

Lars Nyström (valberedning)

Göran Olsson GO (ledamot)

Tobias Ritzau (ny ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (ledamot)

Hannelore Baum                                          

                                                                                                              

Frånvarande:                      

Dick Bengtsson DB (ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (suppl.)

Fred Lindfors FL (suppl.)

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

Bo Landgren BL (ledamot)

Lena Staffansson LS (ledamot)

Monica Sällman MS (ledamot)

Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)                                                                             

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av stämman och godkännande av föredragslistan

Mötet öppnades och föredragslistan godkändes

 1. Val av mötesordförande
  Hanna Markström
 2. Val av protokollförare
  Nils-Åke Stålring
 3. Val av justerare som jämte ordförande ska justera stämmoprotokollet
  Göran Olsson
 4. Godkännande av kallelse
  Kallelse utlagd på hemsidan samt uppsatt på ett antal platser i byn. Mötet godkände kallelsen
 5. Val av rösträknare
  Ulla Jakobsson och Kerstin Mårtensson
 6. Styrelsen Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och godkändes

 1. Ansvarfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016
  Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

 2. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  Följande valdes som ordinarie ledamöter på 2 år. Nyval Ludvig Jakobsson, Malin Lefort Hansson, Anna Kristofersson. Nyval som suppleant Tobias Ritzau på 1 år.
  Omval av Göran Olsson på 2 år
 3. Val av ordförande

Valberedningen hade inte lyckats hitta en kandidat trots idogt sökande. Årsstämma gav styrelsen i uppdrag att själv lösa situationen.
Lars Nyström föreslog att ersättning skulle utgå till ordförande respektive v. ordförande. förslagsvis 5´ till ordf. och 2,5´ till vice ordf.

 1. Val av revisor och suppleant

Ingvar Cederström och Leif Ligneman omvaldes som ordinarie revisor och suppleant.

 1. Val av valberedning och ordförande samt sammankallande i denna
  Nyval på 2 år av Ulla Jakobsson och Hanna Markström som också utsågs som sammankallande.
 2. Motioner
  Inga motioner hade inkommit.   
 3. Övriga frågor
  Vad har hänt med Medborgarmöten? Ingen kunde svara på denna fråga.
  Vad har hänt med Byarådsalliansen (Dalby, Genarp, Sandby m.fl.). Anders Holst var nog den som drev denna allians och sedan har ingen tagit upp de kontakterna.
  Blir det ett möte med de lokala politikerna? Tanke är att arrangera ett möte öppet eller bara med Byarådet i april månad. Beslut måste tas snarast.
  VNT är saknad och förslag framfördes att man skulle med jämna intervall skicka ut en enklare sammanfattning om vad som görs i Byarådet. 
 4. Mötets avslutande
  Ordförande tackade alla mötesdeltagare för deras engagemang. Valberedningens ordf. Lars Nyström tackades för gott utfört uppdrag.

Byarådet i Veberöd 2017-03-07

Hanna Markström                                                             Göran Olsson
Ordförande                                                                      Justerare

Nils-Åke Stålring
Vid protokollet


Datum:                                 2017-02-06

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Göran Olsson GO (ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (suppl.)

Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)

Monica Sällman MS (ledamot)                                         

                                             

Fred Lindfors FL (suppl.)

June Ljungqvist JL (adjungerad.)                                     

                                                                  

Frånvarande:                      

Ulla Jakobsson UJ (ledamot)                     

Kerstin Mårtensson KM (ledamot)

Lena Staffansson LS (ledamot)

Hanna Markström HM (vice ordf.)

Bo Landgren BL (ledamot)   

Dick Bengtsson DB (ledamot)

                     

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Malin Hansson Lefort valdes till sekreterare och Ann-Louise Wennberg till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Årsmötet
  Årsmötet kommer att hållas den 7 mars 2017 18.30 i Medborgarhuset. Valberedningen har fått in nog med förslag för suppleanter och ledamöter.
 5. Kommunens ekonomi och besparingsförslag rörande Veberöd (HM, FL)
  Inga nya beslut är tagna. BSNÖ håller på att avvecklas. Planerna på flyktingboende på Idalagård har medfört många protester från bybor. Kultur och Fritid har fått ett tillskott på 3 mkr 2017. June bevakar dagordningar för kommunens sammanträden och meddelar om besparingsförslag för Veberöd finns med på agendan.
 6. Idalaskolan (AW, ML)

Inget nytt, ärendet är inte på agendan för nästa kommunstyrelsesammanträde. ML ska åter kontakta Anders Almgren i frågan.

 1. Trafikfrågor (BL)
  BL har av privata skäl tagit en paus från engagemanget i Byarådets styrelse. Det ska tas upp till diskussion på årsmötet vem som kan driva trafikfrågorna.
 2. VNT (GO)
  Det har inkommit vissa besvikna reaktioner på nedläggningen från byborna. De ekonomiska medel som fanns på VNT kontot har överförts till Byarådets konto.
 3. Veberöd.nu (NS)

För att ny information i de frågor som byarådet driver skall komma byborna tillgodo, ska den person i styrelsen som driver en viss fråga kontakta Jan Malmgren på veberöd.nu så fort det finns ny information. Då kan man också meddela om man vill att informationen skall meddelas som en notis i appen veberöd.nu.

 1. Skånetrafikens nya prismodell

Byarådet gör just nu ingenting i frågan. Senaste beskedet från Skånetrafiken, efter de protester som lämnats in, är att den nya prismodellen skall ses över under den prövotid som pågår.

 1. Möten 2017
  Tis 7/2 18.30, Tis 7/3 18.30 ÅRSMÖTE, Tis 4/4 18.30, Tis 2/5 18.30, Ons 7/6 18.30, Tis 5/9 18.30, Tis 3/10 18.30, Tis 7/11 18.30 (ej bokad ännu), Tis 5/12 18.30 (ej bokad ännu). June följer upp och bokar lokal.
 2. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Veberöd.nu har samlat in frågor i Veberödsgruppen och kommer att göra en enkät för att få veta vilka frågor som Veberödsborna tycker är viktigast just nu.

June tar fram en lista på vilken politiker som ansvarar för vilket område av de som identifierades i Fokus Veberöd. På det sättet blir det lättare att veta vem vi ska kontakta för att driva en viss fråga. Det finns ett uppföljningsmöte om Fokus Veberöd inplanerat under våren.

Föreningar: VAIF har ont om plats på planerna och önskemål finns om att bygga nya planer alt. En idrotts- och konferensanläggning vid Skyttebanan.

Företagarna: Vårmarknaden blir eventuellt inte av i år pga att få är intresserade av att hjälpa till att arrangera den. Lena kommer att samla in intresseanmälningar om att hjälpa till med arrangemang och därefter kommer beslut att tas beroende på antalet intressenter.

Medborgarkontoret: June ska arbeta i Lund två dagar i veckan from 1 mars. Det är ännu inte löst vem som då skall bemanna medborgarkontoret här.

 1. Nästa styrelsemöte och årsmötet
  Tis 7/3 18.30, medborgarkontoret.
 2. Övriga frågor

Det har ínkommit önskemål från bybor om ett möte med byns politiker med frågestund för medborgarna. June skickar ut ett mail till alla lokala politiker ang detta och när datum bestämts annonserar Byarådet ut mötet på Veberöd.nu, lokal-TV och med fysiska affischer.

Det har varit miljöveckor på apoteket men de affischer som hängdes upp på Coop om detta blev nedrivna flera gånger. Övriga affischer på andra ställen i byn fick sitta kvar.

Sportlovsprogram: Fritidsgården har i år inte sammanställt något program och inte heller meddelat i förväg att de inte skulle göra det. De kommer istället att ha öppet på kvällarna och ha vissa utflykter på dagarna. June gör ett utskick till byns föreningar med frågan om vilka aktiviteter som finns på sportlovet så kan detta i så fall sammanställas för att bli ett slags program.

Skolan: Mellanstadiet har problem med dålig arbetsmiljö för elever och lärare och mycket tuff och hård jargong bland eleverna. En föräldragrupp har engagerat sig och driver på för att få till förändring. Nils-Åke skall ta upp detta i Veberödsgruppen. Malin ska försöka få skolan att ta upp frågan i Nätverksgruppen för barn och unga, som ska arbeta förebyggande i skolmiljöfrågor.

 1. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

Byarådet i Veberöd 2017-02-12

 

 

Malin Hansson Lefort                                  Justerare Ann-Louise Wennberg


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-11-01
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Bo Landgren BL (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Frånvarande:
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Adjungerande:
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning
Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll lade med godkännande till handlingarna
5. VNT (GO)
GO presenterade den färdiga informationsskriften som är beställd och levereras vecka 45. Utdelning
påbörjas samma vecka. Informationen kommer att läggas ut på veberod.nu.
6. Veberod.nu (NS)
Vi finns nu på veberod.nu under rubriken Veberödsgruppen och Föreningar. Om vi vill ha protokollen
som egna filer kommer det att kosta 400:-/protokoll. Styrelsen beslutade att låta protokollen
presenteras i en följd som idag.
7. Byarådets logga (MS)
MS presenterade förslag på logga framtagen av Jenny Berg. Sju alternativ fanns att ta ställning till.
Röstning utföll med 9 röster för alternativ 7. MS skall be Jenny justera namnet ”Byarådet” så det blir
lite tydligare.
8. Julskyltning 2016
BL sätter upp tältet som MS har. ML ordnar bord och Hanna stolar. BL fixar pepparkakor. MS
försöker fixa reflexer eller något annat med den nya loggan att dela ut till besökarna. Bemanning
enligt följande BL 14.30-15.30, ML 15.30-16.30, HM 15.00-16.00, KM 16.30-17.30, NS 17.30-18.30.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
finns det fler som är intresserade så är det bara att komma ner för det är inte fel att vara två
personer samtidigt.
HM skickar text till MS som beskriver Byarådet och vad vi sysslar med. Tar även fram en fråga som
besökare får lämna synpunkter på.
9. Tandvård i Veberöd (NS)
Moderaterna hade inbjudit till öppet möte om sjukvård och tandvård. Till mötet kom 5 personer!
Mötet kolliderade med mötet om flyktingboende. Mötet handlade mycket om sjukvård generellt i
Skåne. Det finns 160 vårdcentraler varav 87 offentliga. Problem som skriv idag är att vårdcentraler
inte får ekonomin att gå ihop beror på att ingen uppräkning har gjort efter den nya ledning tog över.
Lite siffror
30 % primärvård på akuten:
En allmänläkare i Sverige hanterar 4 patienter/dag, en dansk 10 patienter/dag, Thailand 20
patienter/dag
1980 7 miljoner invånare 10 000 läkare, 2015 9 miljoner invånare 30 000 läkare
idag 8750 patienter i kö som väntat mer än 90 dagar. Innan skiftet i regionen 2 250 patienter som var
12 000 patienter när alliansen tog över.
10. Dialogcafé Nytt Grönprogram (HM)
Flertalet föreningar och byaråd från Lunds kommun bidrog i en workshop kring Lunds kommuns nya
Grönstruktur- och naturvårdsprogram. Viktiga områden att utveckla och bevara markerades på karta
och information om vad vi tyckte var viktigt att inkludera i nya programmet samlades in.
11. Tillfälliga bostäder på Mossa Gårdsvägen (BL, LS)
BL rapporterade från mötet. 400 nyanlända som fått permanent upphållstillstånd skall placeras ut. 70
personer eventuellt enbart män skall placeras i 24 lägenheter (8-1 rum, 8-2 rum, 4-3 rum, 4-4 rum).
En enrummare kommer att reserveras för en kontaktperson.
2017 kommer ytterligare 500 personer till kommunen, idag vet man inte hur många som kommer till
Veberöd. De kommer delvis att placeras i de nybyggda lägenheterna på Tegelbruksområdet.
I Lund kommer två enheter att byggas på Linero och Värpinge.
12. Trafikfrågor (BL)
Just nu bygger man ett gupp på Norra Järnvägsgatan för att begränsa hastigheten på denna gata.
En diskussion uppstod kring 40-skylten innan Preem. Gör den någon nytta då den står nära utfarten
från byn? Styrelsen har uppfattningen att det görs alldeles för fort i byn.
13. Idalaskolan (ML, HM)
ML och HM har varit i kontakt med Anders Almgren och Elin Gustafsson och fått info om att
Idalaskolan kommer upp på Arbetsutskottet den 4/11 för beslut.
14. Kommunens ekonomi och besparingsförslag rörande Veberöd (HM, NS, JL, FL)
Förändringar för Fritidsgården är oroväckande. Vi ber June ta reda på vad som kommer att hända
och därefter kan vi ta beslut hur vi skall agera.
15. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
Föreningsalliansen har möte nästa vecka och hoppas att alla föreningar ställer upp.
16. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 6 december kl. 1830 i Medborgarhuset.
17. Övriga frågor
Brev från Nätverk Dalby om förändringar för Polis verksamheten i de östra byarna. Byarådet ställer
sig bakom skrivelsen.
Sista mötet för i år avslutar vi med glögg och något extra gott tilltugg.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
18. Mötets avslutning
Mötet avslutades.
Byarådet i Veberöd 2016-11-01
Nils-Åke Stålring Kerstin Mårtensson
Vid protokollet Justerare


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-10-04
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Bo Landgren BL (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Frånvarande:
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Adjungerande:
Lars Nyström (Valberedning)
Helena Brunlid (Valberedning)
Ingvar Cederström (Revisor)
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning
Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
Bo Landgren valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll lade med godkännande till handlingarna
5. Byarådet 2017
Valberedningen informerades om vilka personer som kommer att lämna sitt uppdrag i styrelsen
2017. Hanna Markström tar ett sabbatsår, Dick Bengtsson lämnar sitt uppdrag som ordinarie
ledamot och Fred Lindfors som suppl. Det är av yttersta vikt att byarådet för ut och profilerar sig i en
positiv anda, samt hur vi arbetar för Veberöds bästa. Byarådets mening är vidare att arbeta för att få
in yngre medlemmar i styrelsen Valberedningen tog till sig informationen.
6. VNT (HM, GO, FL, NS)
Sista numret av VNT omfattar ett informationsblad vilket tryckes upp i 2100 exemplar. Göran Olsson
handhar detta och tar fram bilder och innehåll som är relevant till varför tidningen upphör. Vidare för
in information om Byarådets kommande hemsida på Veberöd.nu. Se punkten 7§.
7. Veberod.nu (NS)
Nils-Åke Stålring förevisade förslag på upplägg i den kommande hemsidan på Veberöd.nu. Hur ska
loggan se ut ett förslag från Företagarföreningen kan lösa detta, alla e-mail till vem? Vad jobbar vi
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
med. Vem ansvarar för hemsidan – bör endast vara en. det är viktigt att vi har synpunkter på
presentationen så Nils-Åke skickar hem länken till alla för synpunkter.
8. Julskyltning 2016
Till Julskyltningen den 27 nov bestämdes det att Byarådet tar en plats nedanför Medborgarhuset.
Platsen bokades hos June och är mellan kl 1500-1830. Monica Sällman har ett mindre tält vilket hon
lämnar över till Bo Landgren. Bo landgren anmälde att han kommer att stå där och det förväntas att
fler ur styrelsen ställer upp. Detta blir ett bra tillfälle för Byarådet att för Veberöds befolkning föra ut
vem vi är och vad vi arbetar för. Lämplig skyltning i och vid tältet samt informationsmatr. mm ska
likaledes tas fram.
9. Skolorna i Veberöd (HM, LS)
Kultur och Fritid står för att det ska byggas en stor Idrottshall i samband med den nya Idalaskolan.
Byarådet – Hanna Markström kontaktar politikerna samt ekonomiavdelningen för att söka information
om projekteringspengar avsatts i 2017 års budget till den kommande idrottshallen på Idala. Företag
får vid besök på Svaleboskolan den 17 nov vardera 45 min för information och föreläsning för
eleverna.Under våren 2017 kommer våra föreningar i byn ges tillfälle till att informera samt visa upp
för eleverna om sina olika aktiviteter.
10. Kommunens ekonomi och besparingsförslag rörande Veberöd (HM, NS, JL, FL)
Besparingar och vilka effekter dessa får för bl a våra ungdomar i byn är inte alls bra. Fritidsgården
har tilldelats öppettider vilka skiljer sig vecka för vecka och är omöjliga för ungdomarna att hålla reda
på. Personal som tidigare jobbat vid fritidsgården är förflyttade. Bo Landgren kontaktar våran bypolis
Esteban för att se om man kan öva någon form av påtryckning på Kultur och Fritid. Ungdomar som
inte har någon fast punkt att mötas under ordnade förhållanden mår inte bra! Angående Tandvård så
håller Sonesson ett öppet möte på Medborgarhuset den 26 okt 1900. Nils-Åke Stålring besöker detta
möte – ev fler ur styrelsen!
11. Tillfälliga bostäder på Mossa Gårdsvägen (BL, LS)
Bo Landgren har tagit fram information att planering är på gång för Veberöd angående bostäder för
personer vilka erhållit s k permanent uppehållstillstånd. Så snart denna process är klar kommer
Lunds kommun och LKF att lägga ut information om detta på sina hemsidor. Där kommer även att
informeras om när ett möte för allmänheten kommer att hållas rörande detta. Samma information
kommer att tillsändas June på medborgarkontoret. Denna information har erhållits av Magdalena
Titze som är samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun. Hon hoppas vidare att informationen
kan komma inom den närmaste tiden.
12. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
Nils-Åke Stålring har bevistat ett mycket givande möte tillsammans 26 personer från andra
föreningar rörande mobbing och kränkningar. Det var ett mycket bra och positivt möte. June
informerade om den stundtals mycket dålig färdtjänsten vilket drabbat äldre vid flera tillfällen. Möte
med pensionärsrådet och Ronny Callén. Vidare informerade hon att det hålles ett möte på
Medborgarkontoret den 10 oktober angående hur man söker s k närområdesbidrag vilket föreningar
kan söka.
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 1 nov kl 1830 i Medborgarhuset.
14. Övriga frågor
Bo Landgren önskade att fr o m nästa möte ska trafik vara en fast punkt.
15. Mötets avslutning
Mötet avslutades.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
Byarådet i Veberöd 2016-10-06
Bo Landgren Justerare Kerstin Mårtensson


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-09-06
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Bo Landgren BL (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Frånvarande:
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning
Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll lade med godkännande till handlingarna
5. När kommer Idalaskolan att byggas? Rykte att BSÖ har fått uppdrag att ta fram ett förslag.
HM kontaktar ansvarig för ett besked.
Info från Veberödsgruppens möte med den nya skoledningen. Skolan är intresserad av ett
samarbete med Företagarförening och Föreningarna i Veberöd. Vid mötet diskuterades studiebesök
samt besök av företag på skolan. Vollsjö Tryck har framfört att de kan komma till lektioner och
berätta om hur deras teknik fungerar.
Skolan startar upp ett projekt ”Språk i vardagen” där föreningarn är inbjudna och var närvarande vid
en föreläsning på skolan.
6. Kommunpolitikernas besparingsförslag rörande Veberöd
Inget nytt har framkommit om stängning av utomhus badet. Statistik visar ca 70 besökare/dag som
skulle motsvara 11 000 besökare i Lund!
Det råder ovisshet om vad som skall hända med Idalagården. Just nu är det oklart med bokning av
festlokalen när Tina har flyttats till annan verksamhet.
Fred har varit i kontakt med Jonna Myrebris som är ansvarig för en utredning som skall ta reda på
vad man kan använda Idalagården till. Rapporten väntas vara klar i slutet av september. Fl bevakar
att vi får ett svar.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
Enligt uppgift så är det nerdragningar/besparingar i Fritidsgårdens verksamhet. JL tar reda på vad
som gäller till nästa möte.
7. VNT (GO, NS)
HM informerade om att avskedsnumret enligt DB ska innehålla 8 sidor (9800 kr) med fokus på tillbakablick och
avtackning för de som bidragit till tidningen. Både DB och GO har varit i kontakt med Lunds Kommun under
sommaren och gett olika besked om huruvida deras skrivelse ska få vara med. DB har valt att inte ta med
någon skrivelse från kommunen i sista numret (såsom övriga styrelsen ville på förra styrelsemötet) och
förbehåller sig rätten att besluta detta som ansvarig utgivare. Styrelsen reagerade negativt på detta och
beslutade att omgående befria honom från rollen som ansvarig utgivare och att inte ge ut avskedsnumret av
VNT. HM informerar Dick om styrelsens beslut samt tillsammans med GO ser till att nödvändiga dokument blir
inskickade.
Styrelsen beslutade att några från styrelsen tar fram ett förslag till ett informationsblad kring VNT som avsked
samt kontaktar Lunds Kommun om deras information. GO kontaktar Lunds Kommun om detta.
GO redovisade resultatet från utgivningen av VNT. 2014 – 848kr, 2015 – 19 249kr resultatet beror på ökade
kostnader. Pengarna som idag finns på VNT kontot skall överföras till Byarådets konto.
8. Veberod.nu (NS)
Inte hänt så mycket under sommaren. Det finns en början inlagd hos veberod.nu. NÅS tar tag i detta
och har ett förslag till nästa styrelsemöte.
9. Superbussprojektet
Superbussprojektet kan vara ett alternativ till järnväg genom Veberöd. Var står Lunds kommun i
frågan om järnväg kontra Superbussar? HM kontaktar Ronny Kalén.
10. Tillfälliga bostäder på Mossa Gärdsvägen (BL, LS)
För ett tag sedan presenterades att det skall byggas 48 lägenheter vid Mossa Gärdsvägen. Vid
informationsmötet 8/8 var anslutningen stor vilket innebar att alla inte fick plats i lokalen och det
framkom både positiva och negativa synpunkter. BL och NÅS konstaterade att det saknas en hel del
sociala funktioner såsom sjukvård, tandvård, plats i dagis och skola. Svenskundervisning skall
genomföras i Lund likaså så kommer alla socialenheter finnas i Lund. Styrelsen var överens om att
informera sig mer om vad som är på gång. BL kontaktar Ingrid Nihlgård
11. Dialogcafé Nytt Grönprogram (HM)
Lunds Kommun arbetar med framtagande av ett nytt Grönprogram för Lunds Kommun. Vi är
inbjudna att deltaga. HM och KM deltager den 26/10.
12. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
LS informerade ett möte med Byggnadsnämndens ordförande. Tanke med mötet är att framföra
önskemål om en speciellt utsedd ansvarig för byggnadsloven i Veberöd. Detta för det idag är
alldeles för krångligt för företag att etablera sig i Veberöd.
Företagarföreningen kommer att etablera ett företagsnätverk.
JL informerade att det inte kommer bli några förändringar för Medborgarkontoret i Veberöd.
Det finns möjlighet att få gratis juridisk rådgivning. Bokning hos June.
LPR Färdtjänsten fungerar dåligt och det blir en träff med ansvariga tjänstemän. Det gäller även för
anhörigstödet.
Föreningsalliansen har genomfört en föreningsdag på badet med 9 deltagande föreningar, rutschkana
ner i poolen, levande fotbollsspel mm. Tävling där man var tvungen att besöka alla föreningar
för att kunna vara med. Även ett musik quiz genomfördes men intresset var inte sås tort. Stor
anslutning denna soliga lördag.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
Föreningarna deltar i skolans Språkprojekt. Genomför också en föreläsning ”Värdefull” för alla
ledarna i föreningarna i Veberöd. Kommer även att eskalera bygget av Idrottshallen på Idalafältet.
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 2016-10-04 18.30 på Medborgarkontoret.
Därefter blir det möte 1/11 och 6/12.
14. Övriga frågor
Fråga från JL om var samtliga nummer av VNT skall förvaras. Styrelsen beslutade att det får bli
Biblioteket.
Till nästa möte bjuds Valberedningen in.
Styrelsen utsåg Hanna Markström till v. ordförande och Göran Olsson till Kassör. Punkten
förklarades omgående justerad.
15. Mötets avslutning
Mötet avslutades.
Byarådet i Veberöd 2016-09-06
Nils-Åke Stålring Justerare Kerstin Mårtensson

 


 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-06-07
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Bo Landgren BL (ledamot)
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Frånvarande:
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll DB framförde en avvikande mening över formulering i pkt 11 ” En tidning som VNT som ges ut med 4 nummer per år är svår att få ekonomi och aktualitet i.” Synpunkten föranledde ingen ändring i protokollet.
5. Skolorna i Veberöd (HM, ML, LS) Namninsamling och ett möte med politiker innebar att Idalaskolan kommer att byggas. Kommunstyrelsen har tagit beslutet så nu är det Barn o Skolnämnd öster som skall ta fram ett förslag. Skolan kommer att byggas i etapper men något startdatum är ännu inte satt. Styrelsen beslutade att ligga på politikerna och tjänstemännen.
6. Kommunpolitikernas besparingsförslag rörande Veberöd Kommunens besparingsförslag som blev känt och som sedan togs tillbaka diskuterades. Styrelsen beslutad att fokusera på följande punkter. Nedläggning av friluftsbadet och halvering av träffpunkterna. NS tar kontakt med Mats Hommel för att få uppgift om kostnaden för badet. Indragning av Dagmammorna diskuterade och styrelsen kom fram till att vi inte kan göra något åt detta.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
7. VNT (GO, NS)
Förslag att lägga ner VNT och istället använda veberod.nu diskuterades igen och det fanns
synpunkter på att fortsätta med tidningen men en majoritet (8 för och 2 emot) av styrelsen röstade
för en nedläggning. Ett avskedsnummer kommer att ges ut i september. Numret kommer att bestå
av 2 blad/4 sidor och 2 400 ex för en kostnad av 6 000 kr ytterligare ex. kostar 65 kr/100 st.
HM och DB kommer att skriva avskedtexten och tidigare engagerade samt representant för Lunds
kommun kommer att få skriva texter.
8. Veberod.nu (NS)
Vi kommer nu att satsa på veberod.nu och Facebook. Jan har börjat ta fram ett förslag till hur
Byarådet kan presenteras på veberod.nu. NS förser Jan med lämplig information. Utskick till
styrelsen i nästa vecka för synpunkter.
9. Idalagården (FL, HM)
FL har skrivit och lämnat in ett Medborgarförslag som styrelsen godkänt angående bibehållande av
Idalagården som en form av föreningsgård. Ännu ingen reaktion på skrivelsen.
Det råder oklarhet om vad som skall hända med Idalagården och redan nu är det svårt att boka
festlokalen.
Gåsapågen har visat intresse för att ta över lokalen men även här ingen reaktion från K&F. Får
Gåsapågen ta över så är risken att man som privat person inte kan boka lokalen.
Samtidigt så lanserar Centern i Veberöd att Idrottshallen som skall byggas på Idala skall var en
multiarena som då skulle kunna användas för sammankomster.
10. Vi och dem – Veberöd och de andra (FL)
FL informerade att problemet med husvagnen för tiggaren har löst sig. Det har också inneburit att
tiggaren fått arbete vilket vi alla önskade vid förra mötet.
11. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
LS informerade om Nätverksträffen som samlat företagare och näringslivschef Per Persson samt två
representanter från Stadsbyggnadskontoret. Per P utmanade FF med att bland annat ifrågasätta den
traditionella utformningen av Julmarkanden.
Stadsbyggnadskontoret informerade om byggplanerna för Veberöd.
FF från Genarp, Sandby och Sjöbo har varit på besök hos LS. De är intresserade av ett samarbete
med FF och veberod.nu.
LS skriver 4 gånger under året i Lokaltidningen om vad som är på gång i Veberöd.
Föreningsalliansen har inte haft möte men rapporterade om Scouternas Loppis som samlade många
besökare. Centern vill träffa gruppen för att få klart var en ny Idrottshall skall byggas, ett rykte sprids
att Föreningsalliansen vill att den byggs på Svaleboområdet vilket inte är vad gruppen skrev i sin
skrivelse. Blir aktuellt med att påminna om tidigare skrivelse.
Medborgarkontoret kommer under perioden 15/6 – 15/8 ha öppet mån- och tisdag.
Ett pilotprojekt körs i Genarp och Sandby där kontoren är öppet endast 2 dagar/vecka. Utvärdering
kommer att göras i höst.
12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 2016-09-06 18.30 på Medborgarkontoret.
Därefter blir det möte 4/10, 1/11 och 6/12.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
13. Övriga frågor LPR har försett Byarådet med två skrivelser, den ena om Idalagården som de vill ha kvar som föreningsgård. Den andra skrivelsen rör nedläggningen av VNT. Där de påstår att nedläggningen beror på kommunen vilket inte är fallet. HM har svarat på deras skrivelse.
14. Mötets avslutning Mötet avslutades.
Byarådet i Veberöd 2016-06-13
Nils-Åke Stålring Justerare Kerstin Mårtensson


Back to Top ↑
 • Skafferiet
  The Lodge
  Poolbyggaren
  Stall Lutfi Kolgjini
 • SL Snickeri
  Apotek
  Maat pellets
  Dalby Elektriska
  Byutveckling
  Willpower
  11:ans Bilverkstad
 • Mette
  Coop
  Smakvandring
  Pizzeria Valentino
  Stenugnsbageriet
  Hällestad svamp
  Teknik & Design
  Superbygg
  Actic
 • Webberöd
  Nilssons Livs
  Arcos hundcenter
  Bygg performance
  Veberöds mur & puts
  Torna Hällestad Lanthandel
  smakerosaker
  Leander Pehrson
  Hudvårdsgränder
  Sprattelgubben