Veberöds Kakelkompani
JV taxi
Lindfors

Byaråd – protokoll


 

Datum:                                 2018-02-06

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Anna Kristofersson AK (Ledamot)

Kerstin Mårtensson KM (Ledamot)              Delvis

Patrik Nilsson PN (adjungerad)

Göran Olsson GO (Ledamot)                      Delvis

Tobias Ritzau TR (Suppl.)

Willy Sagefalk WS (adjungerad.)

Lena Staffansson LS (Ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (Ledamot)                                       

June Ljungqvist JL (adjungerad)

 

                                             

Frånvarande:                      

Malin Hansson Lefort ML (Ledamot)

Johanna Lindwall (adjungerad)

Ludvig Jakobsson LJ (Ledamot)
Bo Landgren BL (Ledamot)  

Monica Sällman MS (Ledamot)

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Lena Staffansson till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Valberedningen
  Hanna M informerade om statusen för styrelsen.5 lämnar styrelsen och förslag att Patrik Nilsson och Willy Segefalk blir ordinarie styrelsemedlemmar. Hanna har två kandidater och någon till som eventuellt kan tänkas sig att gå in i styrelsen. Eventuellt behövs också en revisor och naturligtvis en valberedning.
  Hanna lägger ut på nätet en förfrågan om intresse av att medverka i Byarådets styrelse.
 5. Plan 2018
  Vad gör vi under året? Förslag att vi fokuserar på Idala Skolan och Idrottshallen, Medborgarkontoret, Fritidsverksamheten, Badet och Idalagården.
  Efter årsmötet så går vi igång med namninsamling för Medborgarkontorets fortsatta existens.
  Vi tar också fram ett faktablad som beskriver Byarådets ovanstående aktiviteter och eventuellt en förfrågan till hushållen vilka frågor de tycker Byarådet skall driva.

  Dags att ta ett uppföljningsmöte med K & F ansvarig Urban Olsson. Förra mötet gav inte så mycket då Urban inte hade kolla på läget. Nu finns det flera punkter att diskutera och få rätsida på så ett möte så snart som möjligt.

  Nästa Förvaltning att ha möte med är den Tekniska som då får blir senare i vår.

  Vi måste följa upp vad som händer med Idalaskolan och Idrottshallen. Enligt June så skall skolan börja byggas i vår och stå klar våren 2020. Idrottshallen finns det ingen tid för. Här måste vi ställa frågan när den blir klar.

  Vi bör som Genarp byalag gör träffa kommunstyrelsen två gånger om året och diskutera aktuella och viktiga frågor som rör byn.

 6. Översiktsplan
  Den fördjupade översiktsplanen kommer att presenteras senare i vår. Den 5/3 kommer Carolina från Stadsbyggnadskontoret till ett möte med LPR för att berätta vad som gjorts baserat på Fokus Veberöd. Willy kommer att delta från Byarådet. June informerar Arne Jarl och frågar samtidigt om han kan komma till årsmötet och informera om mötet med Stadsbyggnadskontoret.
  Vi vill att Arne J driver frågan om Medborgarkontorets fortsatta existens.
 1. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Företagarföreningen har snart årsmöte och då kommer frågan att ställas om föreningens fortsatta verksamhet. Antingen fortsätta som nu eller gå ihop med t.ex. Byarådet och Föreningsalliansen eller samverka med företagarföreningar i grannbyarna.
 1. Övriga frågor.
  June kommer att delta vid våra möten i vår.

  Information om flyktingboendet vid Traversen den 5/3 kl. 18.00 – 19.30 i Svaleboskolan. Det finns en grupp i byn som anmält sitt intresse med att hjälpa till med integrering av de nyanlända. Information till grupp under februari.

  June har en hel del information om Veberöd som hon har delat ut till nyinflyttade som hon nu inte får dela ut för sin chef.
  Byarådet tar över ansvaret och uppdaterar materialet och ser till att det kommer nyinflyttade till handa.

  Håll Veberöd rent! Till våren försöker vi dra igång denna kampanj som går ut på att få alla i byn städa. Samlingsplats blir vid Försköningen där vi tänkte t.ex. grilla korv mm. Lena kontaktar ansvarig lena.wallin@lund.se

  Skrivelse till ansvarig för badet i byn om renovering av damernas omklädningsrum. Anna gör skrivelsen.

  Vad har hänt efter mötet med Polisen? NÅS frågar Jan Malmgren om han fått något svar.

Flera kommuner har själv anställt/anlitar så kallade Trygghetsvärdar för att få bukt på störningarna då Polisen inte finns tillgänglig.

 

 

 1.  Årsmöte den 6/3 kl. 18.30. June lägger ut kallelse till Årsmötet
 2. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

Byarådet i Veberöd 2018-02-06

 

 

 

Nils-Åke Stålring                                                              Lena Staffansson
Sekreterare                                                                      Justerare


 

Datum:                                 2017-12-05

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Kerstin Mårtensson KM (Ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (Ledamot)

Patrik Nilsson PN (adjungerad.)

Lena Staffansson LS (Ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (Ledamot)                                       

 

Johanna Lindwall (adjungerad)  Deltog i inledningen.

                                             

Frånvarande:                      

Anna Kristofersson AK (Ledamot)

Ludvig Jakobsson LJ (Ledamot)
Bo Landgren BL (Ledamot)

June Ljungqvist JL (adjungerad)

Göran Olsson GO (Ledamot)

Tobias Ritzau TR (Suppl.)

Willy Sagefalk WS (adjungerad.)                                                                

Monica Sällman MS (Ledamot)

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Badet o Idrottshall
  Punkten behandlades inte.
 5. Info från Arne Jarl
  Information var inte positiv för att behålla Medborgakontoret. Det lyser en centraliseringsiver som där man inte bryr sig om vad invånarna i byarna tycker.
  Vi får tillsammans jobba vidare och kontakta politiker och få deras bild av vad de tror om centraliseringen.
 6. Översiktsplan
  Diskuterades övergripande men då inget nytt framkommit får vi avvakta tills den fördjupade Översiktsplanen presenteras.
 1. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Fanns inget att rapportera.

 1. Valberedning.
  Hanna Markström deltog vid mötet och fick konstatera att flera medlemmar aviserat sin avgång.
  Malin Hansson Lefort, Monica Sällman, Lena Staffansson även undertecknad känner att det är dags att lämna. Deltagandet från ett flertal styrelsemedlemmar har varit minst sagt begränsat av olika anledningar.
  Det blir ingen lätt uppgift för Valberedningen att hitta nya styrelsemedlemmar.

 2.  Nästa styrelsemöte den 9/1 alt 6/2  kl. 18.30
 3. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

 

 

 

Byarådet i Veberöd 2017-12-05

 

 

Nils-Åke Stålring                                                              Kerstin Mårtensson
Sekreterare                                                                      Justerare


 

Datum:                                 2017-11-07

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Anna Kristofersson AK (Ledamot)

Kerstin Mårtensson KM (Ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (Ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (Ledamot)                                       

 

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

                                             

Frånvarande:                      

Ludvig Jakobsson LJ (Ledamot)
Bo Landgren BL (Ledamot)

Patrik Nilsson PN (adjungerad.)

Göran Olsson GO (Ledamot)

Tobias Ritzau TR (Suppl.)

Willy Sagefalk WS (adjungerad.)

Lena Staffansson LS (Ledamot)

Monica Sällman MS (Ledamot)

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Möte med K & F Förvaltningen
  Urban Olsson           Förvaltningschef Kultur och Fritid
  Mats Alinder             Enhetschef Fritidsgårdarna I Lund samt Tf. enhetschef för alla 4 byarna tom 23/1 (efter Rickard Persson) Sedan kommer Lina Trygg

  Fritidsgård och skadegörelse –
  Vad kostar skadegörelsen? Vi vill få fram siffrorna för att illustrativt kunna visa upp för skolungdomarna vad skadegörelsen innebär ekonomiskt. Vad dessa pengar kunna ge istället.

  Fritidsgården, hur jobbar vi bättre tillsammans för att få bättre ordning? Skolan har tagit över ansvaret för barnen upptill 12 år och skall sysselsätta dessa efter skolan. Barnen tycker inte att denna verksamhet är bra och väljer att antingen gå hem eller vandra runt och ställa till problem. Tidigare kunde dessa barn gå till Fritidsgården men det får de inte längre och verksamheten är inte öppen på eftermiddagen. Nationella riktlinjer säger att ungdomar är 12-25 år gäller för Fritidsgården.

  Kommunen har inte koll över hur många som är inskrivna i respektive fritidsklubbar skolan eller Fritidsgården.  Tidigare 50 % inskrivna i Fritidsgårds verksamhet.
  Rektor måste vara huvudman för den inskrivna fritidsverksamheten, i Lund är skolförvaltningen och K & F olika förvaltningar. När fritidsverksamheten gick över till skolan, blev det personalbrist. 4 fritidsledare är stationerade i Veberöd. De ska också vara ute på spontana mötesplatser och i skolan. 2018 skall det nya systemet med skoldriven verksamhet utvärderas.

  För ökade öppettider på Fritidsgården föreslås ett medborgarförslag. Vi behöver också involvera skolförvaltningen, Kerstin Ferbas för att få koll på skolans fritidsverksamhet. ML kallar till möte med Fritidsledarna, Mats Alinder och Kerstin Ferbas.

  Idalagård: Är uthyrningen av festlokalen igång? Svaret är nej. Skyddsrond visade både enkla och allvarliga brister. Hiss fungerar inte som det ska, Lundafastigheter (serviceförvaltningen) hävdar att interiören är K & F:s, medan K & F hävdar att det är Lundafastigheter. Hissen är nu reparerad. Väntar på mjukvara till tag-systemet som ska göra att man kommer in och ut. Kanske denna eller nästa vecka. Korttidsuthyrning. Lunds kommuns policy är att det inte får förekomma alkohol eftersom uthyrning av festlokal inte är en del av K & F:s uppdrag. AK menar att det är en förtroendefråga. Urban och Mats tar med sig frågan och tar upp den med sin jurist. Serviceförvaltningen hanterar försäljningen. K & F kan hyra ut för ca 6mån i taget pga. försäljningen.

  Friluftsbadet: Öppettider, badvakter, utveckling, jmf Sjöbo, Alla badtaxor tas beslut i Kommunfullmäktige, ska vara enhetligt. Om K & F vill ha nya taxor så tar det minst ett halvår. Beslut för 2018 är precis taget. Finns möjlighet att påverka för 2019. Karin Larsson har samlat ihop alla taxor. Skriv mail till henne för att förbereda för att det kommer ett Lundaförslag på lokaltaxa.

  Badorganisationen (Thomas Lindhard) har tagit över organisationen för själva badet, hyr in fritidspersonal. Vad händer nu med scouterna? Om scouterna inte vill driva blir det K & F:s uppdrag.

  Underhållsfrågor på badet ligger på Idrotts-service inom K & F. Rickard Karlsson, Markus Jönsson.

  I andra byar har skolan betalat för att få bassängtid före skolstart och efter skolavslutning. Simskola för äldre barn med simklubb t.ex. Poseidon.

  Sommaraktiviteter inom Sommarlund (statliga pengar) kommer att finnas som i somras. Sommarkollo kan anordnas av föreningar, föreningar kan söka pengar för detta hos kommunen.

 5. Möte med Arne Jarl (Lokala Pensionärsrådet) LPR
  LPR träffar ansvariga Medborgarkontoren den 4/12 för att framföra deras och våra synpunkter på den aviserade försämrade service som blir i och med att vi boende i Veberöd skall kontakta Medborgarservice i Lund. Intentionen är att Medborgarkontoret skall bemannas någon dag i veckan och att man också kan boka in möte med någon från kommunen genom att ringa Medborgservis!
  Är detta förslag politiskt förankrat är en fråga som måste ställas.
  Arne kommer att avrapportera vid vårt näst möte den 5/12.
 6. Skolorna + idrottshall
  När skall Idrottshallen på Idala byggas? Inte före skolan för att motverka tom halltid dagtid är svaret från Urban O.
  Förrådsutrymmen inte tillräckliga. Kan man bygga mer förråd utanför idrottshallen? Föreningsalliansen kommer att driva frågan. Urban ska kolla med Karin Larsson när det blir och hur stor.

  Enligt annan information kommer byggnationen börjar 2018 och både skola och Idrottshall står klar 2020.

 7. Översiktsplan
  Planen för Veberöd framgick inte klart i det material som skickats ut. Enligt Carolina på Byggnadskontoret så kommer hon att presentera en mer detaljerad ÖP för Veberöd inom kort.
  LRF har begärt dispens med sitt yttrande till årsskiftet.
  Undertiden tar vi kontakt med Claes Svanberg som är aktiv i Byggnadsnämnden om han kan göra en presentation för oss.
 8. Kommunens besparingsförslag
  K & F har inga planer på att stänga badet i Veberöd. Scouterna har sagt upp avtalet med K & F avseende driften av badet. Urban kände inte till detta och visste därmed inte om vad som kommer att hända med driften.
 9. Nedskräpning i byn
  Miljöförvaltningen har varit ute och besiktigat inrapporterad nedskräpning i samband med byggnationen av hus vid Annelund. Det konstaterade att det inte fanns någon nedskräpning! Enligt Anna K så har gräset vuxit så högt att frigoliten inte syns längre!
 1. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Fanns inget att rapportera.
 1. Övriga frågor.
  Valberedningsordförande Hanna Marklund kallas till nästa möte.


Julbelysning
Tydligen är det bekymmer med att få uppsatt Julbelysning på belysningsstolparna längs Dalby- och Sjöbovägen. Detta pga. att dels ansökan inte skickats in i tid och sedan att det är olika enheter som äger och sköter driften av belysningen. Detta borde vara en fråga för Kommunen centralt, likväl som man sätter upp julbelysning i centrala Lund borde det ingå belysning i byarna.

Vi har begärt utskrift av Lunds Årsredovisning och ÖP och fått beskedet att man kan endast få ut de första 10-sidorna grattis sedan måsta man betala 10.-/sida! Årsredovisningen är på ca 110 sidor med en hel del färgglad bilder! Skall vi behöva betala för detta?
Vi får försöka få ut dessa på annat sätt.

Vi har fått ett förslag från en ny boende i byn. Hen efterlyser en karta över byn så man kan se var olika företag och kommunala anläggningar finns. Vi ber June/Johanna skriva ut en karta över byn i t.ex. A3-format för att sättas upp någonstand utanför Medborgarkontoret:

Julskyltningen
Styrelsen beslutade att vi inte deltar i år, då det inte finns några brännbara frågor som kan motivera folk att stanna till vid en monter.

 1. Nästa styrelsemöte
  den 5/12 kl. 18.30
  Till sammankallande och ordförande för nästa styrelsemöte valdes AK.
 2. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

 

 

 

Byarådet i Veberöd 2017-11-07

 

 

Nils-Åke Stålring                                                              Kerstin Mårtensson
Sekreterare                                                                      Justerare


 

Datum:                                 2017-10-03

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Anna Kristofersson AK (Ledamot)

Kerstin Mårtensson KM (Ledamot)

Lena Staffansson LS (Ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (Ledamot)    Delvis

Nils-Åke Stålring NS (Ledamot)                                       

 

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

                                             

Frånvarande:                      

Ludvig Jakobsson LJ (Ledamot)
Bo Landgren BL (Ledamot)

Patrik Nilsson PN (adjungerad.)

Göran Olsson GO (Ledamot)

Tobias Ritzau TR (Suppl.)

Willy Sagefalk WS (adjungerad.)

Monica Sällman MS (Ledamot)

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Föreningsalliansen har haft ett möte och där diskuterat – utvärdering av Föreningarnas dag på Badet, vilket enligt alla deltagare blev lyckad.   – Friluftsbadet där alla är överens om att det inte får stängas. – Projekt nedskräpning där alla föreningar är med när det väl drar igång. – Idalagården är inte intressant för föreningarna sånär som för pensionärerna. Bertil Törnkrans uppmanades att bilda en grupp och arbeta för en ny samlingslokal – Förstörelse i byn där föreningarna uppmanades att prat med sina ungdomar. – Språket i vardagen projektet som skolan driver men som ännu inte kommit föreningarna till del. Meningen var att vi skulle driva detta tillsammans.

  Företagarföreningen planerar för Julskyltningen.

  LPR har bjudit in Ann Ekvall och Ann Fröström från Lunds Kommun den 4/12 för att diskutera försämringen av servicen i byn och då också ev. tankar om ner fasning av Medborgarkontoren.
  Arne Jarl är ordförande för LPR, Lokala Pensionärsrådet och styrelsen beslutade att bjuda in honom till nästa möte för att höra vad de kommer att ta upp.

 5. Kommunikation/Info/Samarbete

Tobias skall ha tagit fram en ny Facebook site för Byarådet. Prata med veberod.nu om att synas bättre där.  
Brevlådan uppsatt och bevakas av June och Johanna. Eventuell post skickas ut till styrelsen.

 1. Möte med nämnds chefer och förvaltningschefer
  Styrelsen beslutade att boka in K & F chef Urban Olsson i höst för att diskutera Badet, Idrottshallen på Idala, Fritidsgården och skadegörelse. Anna kontaktar U. Olsson.

Vi ber Johanna ta fram relevant fakta och information inför mötet.


Nästa förvaltning blir Tekniska nämnden. Till dess skall Tobias, Patrik m.fl.  tagit fram underlag för diskussionen till byarådet. Ämnen kan med fördel hämtas från Fokus Veberöds slutrapport. Utvärdering av busshållplatsen framför Vevrehemmet, park och grön ytor.

 1. Lena kontaktar Jan och ber han sätta upp ett möte med Kerstin Ferbas, Rektor och Föreningsalliansen med anledning av att dels projektet Språket i vardagen inte blivit vad vi har kommit överens om och dels allmänna störningar i skolan.

 2. Funktionärer/arbetsgrupper
  Vi måste skapa arbetsgrupper som arbeta med de ämnen som vi beslutar i styrelsen. En grupp bör arbeta med Trafikfrågor typ framkomlighet och säkerhet. Skolfrågor och då nya skolan på Idala och oron i skolan och förstörelse i byn.
 1. Tryggheten i byn

Tryggheten i byn diskuterades. Det är känt att polisnärvaron i byn har minskat och en hel del skadegörelse har skett. Det är alldeles för mycket förstörelse i byn.
Vi ber Johanna begära ut kostnaden för den skadegörelse som gjorts i år från K & F och Skolförvaltningen. Vi tänker oss presentera detta underlag på ett illustrativt sett för barnen i byn så de förhoppningsvis inser att det de håller på med kostar pengar även för deras föräldrar

 1. Nedskräpning i byn
  Generellt är det dåligt med skötseln i byn. Ogräset växer högt i trottoarkanter och mycket skräp ligger över allt. Vi startar upp en städningskampanj till våren.

 1. Övriga frågor.
  June informerade att Idalaskolan planeras att var klar våren 2020. Inget datum för Idrottshallen.
  Hela köket och matsalen på Svaleboskolan skall byggas om HT 2018.

  Översiktsplanen visa den 11/10 på Medborgarkontoret.
  Vi ber Johanna ta fram vad som gäller för Veberöd.

  Valberedningsordförande Hanna Marklund kallas till nästa möte.

                            
Johanna kommer att delta vid nästa möte istället för June

 1. Möten 2017
  Kommande styrelsemöten Tis. 7/11 18.30, Tis. 5/12 18.30

 2. Nästa styrelsemöte
  Till sammankallande och ordförande för nästa styrelsemöte valdes AK.
 3. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

Byarådet i Veberöd 2017-10-03

 

 

 

 

Nils-Åke Stålring                                                              Kerstin Mårtensson
Sekreterare                                                                      Justerare


 

Datum:                                 2017-09-05

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Anna Kristofersson AK (Ledamot)

Kerstin Mårtensson KM (Ledamot)

Lena Staffansson LS (Ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (Ledamot)

Monica Sällman MS (Ledamot)

                                             

Tobias Ritzau TR (Suppl.)

 

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

Patrik Nilsson PN (adjungerad.)

Willy Sagefalk WS (adjungerad.)

                                             

Frånvarande:                      

Malin Hansson Lefort ML (Ledamot)

Ludvig Jakobsson LJ (Ledamot)
Bo Landgren BL (Ledamot)

Göran Olsson GO (Ledamot)

 

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Föreningsalliansen har haft en dag vid badet. Många deltog och 12 föreningar och några företagare var med. Upplevdes som en uppskattad aktivitet.
  Språket i vardagen som skolan driver har inte kommit ut till föreningarna. Föreningsalliansen försöker få kontakt med skolan.
  Företagarföreningen planerar för Julskyltningen.
  LRF har varit på besök tittat på Romeleåsens öppna sjölandskap.
  LPR får besök av Johannesson och Ann Ekvall för att prata om Medborgakontorets framtid. De förordar digital kommunikation men alla klara inte av detta, det behövs personal på plats.
  Byarådet får ta fram en skrivelse med argument varför Medborgarkontoret skall vara kvar och bemannat med en fysisk person.
  Ny medarbetare Johanna finns här på ons./torsdagar när June är i Lund.
 5. Synlighet

Vi behöver synas mer ute i byn. En ny Facebook sida måste göras för att nå ut på rätt sätt. Tobias ordnar detta.
Prata med veberod.nu om att synas bättre där.  
En fysisk brevlåda skall sättas upp på Medborgarkontoret som June tömmer varje dag och skickar ut intressant information till styrelsen. Vår mailadress skall göras synlig så vi får in synpunkter och förslag.
Vi skriver ut information från veberod.nu och sätter upp på Medborgarkontoret samt att det finns ex. som man kan ta med sig.
Byarådets broschyr har
ML gjort klart. Fanns tillgänglig vid Föreningarnas dag och finns nu även på Medborgarkontoret.

 1. Funktionärer/arbetsgrupper
  Trafikfrågor
  Utvärdering av busshållplatsen vid Vevrehemmet skall begäras. Placeringen idag är inte optimal då den hindra ett bra trafikflöde genom byn. En flytt till tidigare plats är en stark önskan från oss.

 2. Möte med Politiker och förvaltningschefer
  Förslag att vi bjuder in förvaltningschefer och deras respektive nämndchefer. K & F och Tekniska förvaltningen gäller i första omgången. Vi får specificera vilka frågor vi vill ha svar på detta görs på nästa möte.
 1. Tryggheten i byn

Tryggheten i byn diskuterades. Det är känt att polisnärvaron i byn har minskat och en hel del skadegörelse har skett. Det är alldeles för mycket förstörelse i byn. Det har blivit ett tillhåll vid boulebanan vid Försköningen. Man har hittat sprutor och annat olämpligt material.
Vi tar tag i detta och begär ett möte med Anders Almgren och Christer Wallin.
Vi vet också att Nattvandrarna inte har så stor anslutning och därmed inte kan vara ute i den omfattning som krävs. Nattvandrarna försöker nu få fler personer som kan ställa upp.

 1. Tandläkare
  Nova kliniken har öppnat tandläkarmottagning ovanpå banken.

 2. Kommunens besparingsförslag
  Det finns ingen anledning att stänga badet. Vi tar kontakt med K & F angående badet.
 3. Nedskräpning i byn
  Generellt är det dåligt med skötseln i byn. Ogräset växer högt i trottoarkanter och mycket skräp ligger över allt. Vi startar upp en städningskampanj till våren.

 4. Idalagården
  Mötet med politiker om Idalagården har inte blivit av och det känns inte som intresset finns kvar. Nu föreslås det en försäljning av Idalagården. Gåsapågen och en Veberödsgrupp har erbjudit sig att köpa gården tillrimligt pris. Vi kommer att ta kontakt med Johanna Myrebris som ansvarig för Idalaprojekt på Lundafastigheter och utvecklingschef Britt Steiner för att informera oss om statusen.
 5. Övriga frågor
  AK informerade om att det inte finns någon dietist i Lunds Kommun.
   
  Pga. problem att få tillgång till hall i Veberöd kommer pensionärsmattcurling startas upp i Genarp.

  Vi bör ha en Veberödsflagga. Tas upp på kommande möten.

  Grannsamverkan är det något som vi kan/skall ta tag i? vi tar upp denna fråga på nästa möte.

 6. Möten 2017
  Kommande styrelsemöten Tis. 3/10 18.30, Tis. 7/11 18.30, Tis. 5/12 18.30

 7. Nästa styrelsemöte
  Till sammankallande och ordförande för nästa styrelsemöte valdes AK.
 8. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

Byarådet i Veberöd 2017-09-05

 

 

Nils-Åke Stålring                                        Justerare Kerstin Mårtensson


 

Datum:                                 2017-06-07

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Malin Hansson Lefort ML (Ledamot)

Anna Kristofersson AK (Ledamot)

Kerstin Mårtensson KM (Ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (Ledamot)

Monica Sällman MS (Ledamot)

                                             

Tobias Ritzau TR (Suppl.)

 

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

                                                                  

Frånvarande:                      

Ludvig Jakobsson LJ (Ledamot)
Bo Landgren BL (Ledamot)

Göran Olsson GO (Ledamot)

Lena Staffansson LS (Ledamot)

 

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Funktionärer/arbetsgrupper
  TR har varit i kontakt med Patrik ”Putte” Nilsson, Willy Sagefalk och Magnus Lindblom om deras anmälda intresse av att delta i Byrådet. Samtliga är intresserade och Styrelsen beslutad att kalla dessa tre personer till nästa möte.
 5. Byarådets broschyr
  ML har uppdaterat och en kommentar inkommit om att ta bort punkten ”Tillfälliga bostäder för nyanlända”. Styrelsen föreslog en allmän rubrik om ”Bostäder” i Veberöd och att Byarådet bevakar utvecklingen.
 6. Synlighet

Vi behöver synas mer ute i byn. Förslag att aktivera Facebook så fort något händer. Prata med veberod.nu om att synas bättre där. Vi skall också vara med vid Föreningarnasdag den 19/8
kl. 12-16 på badet.
Samtliga undersöker om de kan medverka vid Föreningarnasdag och meddelar via mail till samtliga i styrelsen om de kan eller ej.

 1. Politikermöte om Idalagård
  Diskussion om mötet om Idalagård där vi uppfattat att Joel X KD tagit på sig att sammankalla berörda politiker. ML ringde upp Joel under mötet och gjorde klart att det är han som kallar till mötet. Joel lovade att fixa detta och meddela JL senast den 15/6.
 2. Skolorna
  ML har efterlyst samarbetet med skolan om ”Språket i vardagen”. Detta projekt var tänkt att det skulle drivas tillsammans med föreningarna men responsen från skolan har uteblivit trots påstötningar. JL tar kontakt med Kerstin Ferbas som är huvudansvarig för skolorna i Veberöd för att information om projekts status.
  Fråga om behovet av ”Etik och moralutbildning” för idrottsledare. Frågan lämnas över till Föreningsalliansen.
 3. Tryggheten i byn

Det är känt att polisnärvaron i byn har minskat och en hel del skadegörelse har skett och situationen kan bli värre nu när skolan slutar för sommaren. Vi vet också att Nattvandrarna inte har så stor anslutning och därmed inte kan vara ute i den omfattning som krävs. Hur kan vi hjälpa till att få fler Nattvandrare? Styrelsen kom fram till att vi måste pusha vid varje tillfälle för att föräldrar skall ansluta sig till Nattvandrarna.
veberod.nu skall tillfrågas om ett reportage om appen Tryggve. Denna app. kan vara till hjälp för många.

 1. Tandläkare
  Tandläkarvillan tar emot nya, akuta och barn. Det var bara precis när folktandvården stängde som de var tvungna att sätta stopp tills de anställt fler tandläkare. Enligt PRO kommer Nova att öppna tandläkarmottagning. En folktandvård kommer inte att komma tillbaka bland annat pga. av regler t ex att man måste ha 5 tandläkarrum. så vi kommer att ha 3 tandläkarmottagningar i byn.

 2. Kommunens besparingsförslag
  Hur kan det vara att entrepriserna på badet är samma som i Lund när det dels är mindre öppettider och dels att det inte finns Badvakter utan endast Badvärdar? En kontroll med Sjöbo visade att de har lägre priser. Detta bör undersökas och drivas mot K&F.
 3. Nedskräpning i byn
  AK hade varit i kontakt med Renhållningsverkets ansvarige Rånlund och han ställde sig positiv vårt engagemang och är beredd att ställa upp med nödvändigt material. Styrelsen beslutade att starta en uppstädningskampanj till nästa vår. Även Föreningsalliansen skall kontaktas för deras medverkan.
 4. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Föreningsalliansen har haft möte och i första hand diskuterades Föreningarnasdag och sedan också föreningarnas behov/intresse av Idalagård. En majoritet av föreningarna är inte intresserade av Idalagård.
  Information om kommande förändringar för Medborgarkontoren som innebär att de mer eller mindre försvinner på sikt och ersätts med att vi får ringa in till en servicedesk i Kristallen.

 5. Möten 2017
  Kommande styrelsemöten Tis. 5/9 18.30, Tis. 3/10 18.30, Tis. 7/11 18.30, Tis. 5/12 18.30

 6. Nästa styrelsemöte
  Till sammankallande och ordförande för nästa styrelsemöte valdes AK och som reserv MS:
 7. Övriga frågor
  AK informerade om att det är oklart om vem som är ansvarig för Vevrehemmet då tillsatt är frånvarande sedan september månad. Där har inte varit någon information om detta samt ingen anhörigträff. AK forskar vidare i detta ämne.
 8. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

Byarådet i Veberöd 2017-06-08

 

 

Nils-Åke Stålring                                        Justerare Kerstin Mårtensson


 

Datum:                                 2017-04-04

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

Närvarande:

Nils-Åke Stålring NS (ledamot)

Göran Olsson GO (ledamot)

Monica Sällman MS (ledamot)                                         

Ulla Jakobsson UJ (ledamot)                     

Kerstin Mårtensson KM (ledamot)

Lena Staffansson LS (ledamot)

Tobias Ritzau TR (ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (suppl.)

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

                                                                  

Frånvarande:                      

Ludvig Jakobsson LJ (ledamot)

Fred Lindfors FL (ledamot)

                                                                                            

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Lena Staffansson valdes till sekreterare och Tobias Ritzau till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Är Protokollen och Årsstämman påskriven – ja
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Konstituerande
  Det bestämdes att ordförande kommer att vara rullande. Ordförande skriver kallelse och håller mötet.
  2/5 LS, 7/6 ML, 5/6 KM. Till viceordförande valdes Anna Kristoffersson och kassör Göran Olsson, de sistnämnda är även firmatecknare
 5. Funktionärer
  Vem tar trafikfrågor? Vilka trafikfrågor ska vi driva? Buss/tåg? Frågan öppen till nästa möte
  Fyra personer är intresserade av att engagera sig. Då årsmötet redan är hållet med valberedningen, men vi gärna har in engagerade medborgare, så föreslår vi arbetsgrupper. Nils-Åke kontaktar berörda.
  Viktigt att hålla byarådet partipolitiskt obundet.
 6. Mötet med politiker

Upplägget blir som en paneldebatt med politikerna i front, med en moderator som ser till så mötet flyter på och alla punkter kommer med. Upplägget enligt bifogat dokument.

 1. Skolorna (ML)
  Beslut om byggande fattat, men ingen tidsplan klar för skolan samt idrottshall, ligger ute för upphandling nu.
  Problem med mobbning och kränkning på Svaleboskolan. Vad kan göras?
  Tandvård för barn. Frågan tas upp på mötet 5/4
 2. Idalagården alternativ ny lokal (NS)
  TR kollar upp intresse i byn av att ta över/köpa ut Idalagård och vad som kan bedrivas där.
  Gården kommer inte att bedrivas av byarådet, men vi kan hjälpa till att hitta en lösning.
  Frågan hur politiker ställer sig till Idalagården varande eller icke tas upp den 5/4
 3. Veberod.nu (NS)

För att ny information i de frågor som byarådet driver skall komma byborna tillgodo, ska den person i styrelsen som driver en viss fråga kontakta Jan Malmgren på veberod.nu så fort det finns ny information. Då kan man också meddela om man vill att informationen skall meddelas som en notis i appen veberod.nu.

 1. Kommunens besparingar

Badet kommer inte att läggas ner, men prisbilden gör att man väljer Sjöbo före Lunds kommuns anläggningar. Möjlighet till lokalt badkort och bättre öppettider? Ska det inte även finnas badvakt till badvärdarna?

 1. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Inget att rapportera i dagens möte
 2. Övriga frågor
 • Nedskräpningen i byn, det måste göras något åt det. Tillsammans med till exempel föreningar, skola, företag och kommun. Håll Sverige rent i Veberöd. Djur far väldigt illa av nedskräpningen. (AK)
 • DNA-märkning för stöldskydd, något byaråd ska initiera? Tillsammans med grannsamverkan?
 • Lunds kommun flagga i byn, ska vi ha en Veberödsflagga?
 1. Möten 2017
  Tis 2/5 18.30, Ons 7/6 18.30, Tis 5/9 18.30, Tis 3/10 18.30, Tis 7/11 18.30 (ej bokad lokal ännu), Tis 5/12 18.30 (ej bokad lokal ännu). June följer upp och bokar lokal.
 2. Mötets avslutning

Mötet avslutades

Byarådet i Veberöd 2017-02-12

Lena Staffansson                                       Justerare Tobias Ritzau


Datum:                                 2017-03-07

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Ludvig Jakobsson (ny ledamot)

Ulla Jakobsson UJ (ledamot)

Hanna Markström HM (vice ordf.)

Kerstin Mårtensson KM (ledamot)

Lars Nyström (valberedning)

Göran Olsson GO (ledamot)

Tobias Ritzau (ny ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (ledamot)

Hannelore Baum                                          

                                                                                                              

Frånvarande:                      

Dick Bengtsson DB (ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (suppl.)

Fred Lindfors FL (suppl.)

June Ljungqvist JL (adjungerad.)

Bo Landgren BL (ledamot)

Lena Staffansson LS (ledamot)

Monica Sällman MS (ledamot)

Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)                                                                             

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av stämman och godkännande av föredragslistan

Mötet öppnades och föredragslistan godkändes

 1. Val av mötesordförande
  Hanna Markström
 2. Val av protokollförare
  Nils-Åke Stålring
 3. Val av justerare som jämte ordförande ska justera stämmoprotokollet
  Göran Olsson
 4. Godkännande av kallelse
  Kallelse utlagd på hemsidan samt uppsatt på ett antal platser i byn. Mötet godkände kallelsen
 5. Val av rösträknare
  Ulla Jakobsson och Kerstin Mårtensson
 6. Styrelsen Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och godkändes

 1. Ansvarfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016
  Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 2. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  Följande valdes som ordinarie ledamöter på 2 år. Nyval Ludvig Jakobsson, Malin Lefort Hansson, Anna Kristofersson. Nyval som suppleant Tobias Ritzau på 1 år.
  Omval av Göran Olsson på 2 år
 3. Val av ordförande

Valberedningen hade inte lyckats hitta en kandidat trots idogt sökande. Årsstämma gav styrelsen i uppdrag att själv lösa situationen.
Lars Nyström föreslog att ersättning skulle utgå till ordförande respektive v. ordförande. förslagsvis 5´ till ordf. och 2,5´ till vice ordf.

 1. Val av revisor och suppleant

Ingvar Cederström och Leif Ligneman omvaldes som ordinarie revisor och suppleant.

 1. Val av valberedning och ordförande samt sammankallande i denna
  Nyval på 2 år av Ulla Jakobsson och Hanna Markström som också utsågs som sammankallande.
 2. Motioner
  Inga motioner hade inkommit.   
 3. Övriga frågor
  Vad har hänt med Medborgarmöten? Ingen kunde svara på denna fråga.
  Vad har hänt med Byarådsalliansen (Dalby, Genarp, Sandby m.fl.). Anders Holst var nog den som drev denna allians och sedan har ingen tagit upp de kontakterna.
  Blir det ett möte med de lokala politikerna? Tanke är att arrangera ett möte öppet eller bara med Byarådet i april månad. Beslut måste tas snarast.
  VNT är saknad och förslag framfördes att man skulle med jämna intervall skicka ut en enklare sammanfattning om vad som görs i Byarådet. 
 4. Mötets avslutande
  Ordförande tackade alla mötesdeltagare för deras engagemang. Valberedningens ordf. Lars Nyström tackades för gott utfört uppdrag.

Byarådet i Veberöd 2017-03-07

Hanna Markström                                                             Göran Olsson
Ordförande                                                                      Justerare

Nils-Åke Stålring
Vid protokollet


Datum:                                 2017-02-06

Tid:                                      18.30

Plats:                                   Medborgarkontoret

Avser:                                  Byarådet i Veberöd

 

 

Närvarande:

Göran Olsson GO (ledamot)

Nils-Åke Stålring NS (ledamot)

Malin Hansson Lefort ML (suppl.)

Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)

Monica Sällman MS (ledamot)                                         

                                             

Fred Lindfors FL (suppl.)

June Ljungqvist JL (adjungerad.)                                     

                                                                  

Frånvarande:                      

Ulla Jakobsson UJ (ledamot)                     

Kerstin Mårtensson KM (ledamot)

Lena Staffansson LS (ledamot)

Hanna Markström HM (vice ordf.)

Bo Landgren BL (ledamot)   

Dick Bengtsson DB (ledamot)

                     

                                                                                         

Ärenden enligt dagordningen

 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades

 1. Kallelse och dagordning
  Godkändes
 2. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
  Malin Hansson Lefort valdes till sekreterare och Ann-Louise Wennberg till justerare.
 3. Genomgång av föregående protokoll
  Protokollet lades med godkännande till handlingarna
 4. Årsmötet
  Årsmötet kommer att hållas den 7 mars 2017 18.30 i Medborgarhuset. Valberedningen har fått in nog med förslag för suppleanter och ledamöter.
 5. Kommunens ekonomi och besparingsförslag rörande Veberöd (HM, FL)
  Inga nya beslut är tagna. BSNÖ håller på att avvecklas. Planerna på flyktingboende på Idalagård har medfört många protester från bybor. Kultur och Fritid har fått ett tillskott på 3 mkr 2017. June bevakar dagordningar för kommunens sammanträden och meddelar om besparingsförslag för Veberöd finns med på agendan.
 6. Idalaskolan (AW, ML)

Inget nytt, ärendet är inte på agendan för nästa kommunstyrelsesammanträde. ML ska åter kontakta Anders Almgren i frågan.

 1. Trafikfrågor (BL)
  BL har av privata skäl tagit en paus från engagemanget i Byarådets styrelse. Det ska tas upp till diskussion på årsmötet vem som kan driva trafikfrågorna.
 2. VNT (GO)
  Det har inkommit vissa besvikna reaktioner på nedläggningen från byborna. De ekonomiska medel som fanns på VNT kontot har överförts till Byarådets konto.
 3. Veberöd.nu (NS)

För att ny information i de frågor som byarådet driver skall komma byborna tillgodo, ska den person i styrelsen som driver en viss fråga kontakta Jan Malmgren på veberöd.nu så fort det finns ny information. Då kan man också meddela om man vill att informationen skall meddelas som en notis i appen veberöd.nu.

 1. Skånetrafikens nya prismodell

Byarådet gör just nu ingenting i frågan. Senaste beskedet från Skånetrafiken, efter de protester som lämnats in, är att den nya prismodellen skall ses över under den prövotid som pågår.

 1. Möten 2017
  Tis 7/2 18.30, Tis 7/3 18.30 ÅRSMÖTE, Tis 4/4 18.30, Tis 2/5 18.30, Ons 7/6 18.30, Tis 5/9 18.30, Tis 3/10 18.30, Tis 7/11 18.30 (ej bokad ännu), Tis 5/12 18.30 (ej bokad ännu). June följer upp och bokar lokal.
 2. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
  Veberöd.nu har samlat in frågor i Veberödsgruppen och kommer att göra en enkät för att få veta vilka frågor som Veberödsborna tycker är viktigast just nu.

June tar fram en lista på vilken politiker som ansvarar för vilket område av de som identifierades i Fokus Veberöd. På det sättet blir det lättare att veta vem vi ska kontakta för att driva en viss fråga. Det finns ett uppföljningsmöte om Fokus Veberöd inplanerat under våren.

Föreningar: VAIF har ont om plats på planerna och önskemål finns om att bygga nya planer alt. En idrotts- och konferensanläggning vid Skyttebanan.

Företagarna: Vårmarknaden blir eventuellt inte av i år pga att få är intresserade av att hjälpa till att arrangera den. Lena kommer att samla in intresseanmälningar om att hjälpa till med arrangemang och därefter kommer beslut att tas beroende på antalet intressenter.

Medborgarkontoret: June ska arbeta i Lund två dagar i veckan from 1 mars. Det är ännu inte löst vem som då skall bemanna medborgarkontoret här.

 1. Nästa styrelsemöte och årsmötet
  Tis 7/3 18.30, medborgarkontoret.
 2. Övriga frågor

Det har ínkommit önskemål från bybor om ett möte med byns politiker med frågestund för medborgarna. June skickar ut ett mail till alla lokala politiker ang detta och när datum bestämts annonserar Byarådet ut mötet på Veberöd.nu, lokal-TV och med fysiska affischer.

Det har varit miljöveckor på apoteket men de affischer som hängdes upp på Coop om detta blev nedrivna flera gånger. Övriga affischer på andra ställen i byn fick sitta kvar.

Sportlovsprogram: Fritidsgården har i år inte sammanställt något program och inte heller meddelat i förväg att de inte skulle göra det. De kommer istället att ha öppet på kvällarna och ha vissa utflykter på dagarna. June gör ett utskick till byns föreningar med frågan om vilka aktiviteter som finns på sportlovet så kan detta i så fall sammanställas för att bli ett slags program.

Skolan: Mellanstadiet har problem med dålig arbetsmiljö för elever och lärare och mycket tuff och hård jargong bland eleverna. En föräldragrupp har engagerat sig och driver på för att få till förändring. Nils-Åke skall ta upp detta i Veberödsgruppen. Malin ska försöka få skolan att ta upp frågan i Nätverksgruppen för barn och unga, som ska arbeta förebyggande i skolmiljöfrågor.

 1. Mötets avslutning

Mötet avslutades

 

Byarådet i Veberöd 2017-02-12

 

 

Malin Hansson Lefort                                  Justerare Ann-Louise Wennberg


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-11-01
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Bo Landgren BL (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Frånvarande:
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Adjungerande:
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning
Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll lade med godkännande till handlingarna
5. VNT (GO)
GO presenterade den färdiga informationsskriften som är beställd och levereras vecka 45. Utdelning
påbörjas samma vecka. Informationen kommer att läggas ut på veberod.nu.
6. Veberod.nu (NS)
Vi finns nu på veberod.nu under rubriken Veberödsgruppen och Föreningar. Om vi vill ha protokollen
som egna filer kommer det att kosta 400:-/protokoll. Styrelsen beslutade att låta protokollen
presenteras i en följd som idag.
7. Byarådets logga (MS)
MS presenterade förslag på logga framtagen av Jenny Berg. Sju alternativ fanns att ta ställning till.
Röstning utföll med 9 röster för alternativ 7. MS skall be Jenny justera namnet ”Byarådet” så det blir
lite tydligare.
8. Julskyltning 2016
BL sätter upp tältet som MS har. ML ordnar bord och Hanna stolar. BL fixar pepparkakor. MS
försöker fixa reflexer eller något annat med den nya loggan att dela ut till besökarna. Bemanning
enligt följande BL 14.30-15.30, ML 15.30-16.30, HM 15.00-16.00, KM 16.30-17.30, NS 17.30-18.30.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
finns det fler som är intresserade så är det bara att komma ner för det är inte fel att vara två
personer samtidigt.
HM skickar text till MS som beskriver Byarådet och vad vi sysslar med. Tar även fram en fråga som
besökare får lämna synpunkter på.
9. Tandvård i Veberöd (NS)
Moderaterna hade inbjudit till öppet möte om sjukvård och tandvård. Till mötet kom 5 personer!
Mötet kolliderade med mötet om flyktingboende. Mötet handlade mycket om sjukvård generellt i
Skåne. Det finns 160 vårdcentraler varav 87 offentliga. Problem som skriv idag är att vårdcentraler
inte får ekonomin att gå ihop beror på att ingen uppräkning har gjort efter den nya ledning tog över.
Lite siffror
30 % primärvård på akuten:
En allmänläkare i Sverige hanterar 4 patienter/dag, en dansk 10 patienter/dag, Thailand 20
patienter/dag
1980 7 miljoner invånare 10 000 läkare, 2015 9 miljoner invånare 30 000 läkare
idag 8750 patienter i kö som väntat mer än 90 dagar. Innan skiftet i regionen 2 250 patienter som var
12 000 patienter när alliansen tog över.
10. Dialogcafé Nytt Grönprogram (HM)
Flertalet föreningar och byaråd från Lunds kommun bidrog i en workshop kring Lunds kommuns nya
Grönstruktur- och naturvårdsprogram. Viktiga områden att utveckla och bevara markerades på karta
och information om vad vi tyckte var viktigt att inkludera i nya programmet samlades in.
11. Tillfälliga bostäder på Mossa Gårdsvägen (BL, LS)
BL rapporterade från mötet. 400 nyanlända som fått permanent upphållstillstånd skall placeras ut. 70
personer eventuellt enbart män skall placeras i 24 lägenheter (8-1 rum, 8-2 rum, 4-3 rum, 4-4 rum).
En enrummare kommer att reserveras för en kontaktperson.
2017 kommer ytterligare 500 personer till kommunen, idag vet man inte hur många som kommer till
Veberöd. De kommer delvis att placeras i de nybyggda lägenheterna på Tegelbruksområdet.
I Lund kommer två enheter att byggas på Linero och Värpinge.
12. Trafikfrågor (BL)
Just nu bygger man ett gupp på Norra Järnvägsgatan för att begränsa hastigheten på denna gata.
En diskussion uppstod kring 40-skylten innan Preem. Gör den någon nytta då den står nära utfarten
från byn? Styrelsen har uppfattningen att det görs alldeles för fort i byn.
13. Idalaskolan (ML, HM)
ML och HM har varit i kontakt med Anders Almgren och Elin Gustafsson och fått info om att
Idalaskolan kommer upp på Arbetsutskottet den 4/11 för beslut.
14. Kommunens ekonomi och besparingsförslag rörande Veberöd (HM, NS, JL, FL)
Förändringar för Fritidsgården är oroväckande. Vi ber June ta reda på vad som kommer att hända
och därefter kan vi ta beslut hur vi skall agera.
15. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
Föreningsalliansen har möte nästa vecka och hoppas att alla föreningar ställer upp.
16. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 6 december kl. 1830 i Medborgarhuset.
17. Övriga frågor
Brev från Nätverk Dalby om förändringar för Polis verksamheten i de östra byarna. Byarådet ställer
sig bakom skrivelsen.
Sista mötet för i år avslutar vi med glögg och något extra gott tilltugg.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
18. Mötets avslutning
Mötet avslutades.
Byarådet i Veberöd 2016-11-01
Nils-Åke Stålring Kerstin Mårtensson
Vid protokollet Justerare


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-10-04
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Bo Landgren BL (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Frånvarande:
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Adjungerande:
Lars Nyström (Valberedning)
Helena Brunlid (Valberedning)
Ingvar Cederström (Revisor)
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning
Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
Bo Landgren valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll lade med godkännande till handlingarna
5. Byarådet 2017
Valberedningen informerades om vilka personer som kommer att lämna sitt uppdrag i styrelsen
2017. Hanna Markström tar ett sabbatsår, Dick Bengtsson lämnar sitt uppdrag som ordinarie
ledamot och Fred Lindfors som suppl. Det är av yttersta vikt att byarådet för ut och profilerar sig i en
positiv anda, samt hur vi arbetar för Veberöds bästa. Byarådets mening är vidare att arbeta för att få
in yngre medlemmar i styrelsen Valberedningen tog till sig informationen.
6. VNT (HM, GO, FL, NS)
Sista numret av VNT omfattar ett informationsblad vilket tryckes upp i 2100 exemplar. Göran Olsson
handhar detta och tar fram bilder och innehåll som är relevant till varför tidningen upphör. Vidare för
in information om Byarådets kommande hemsida på Veberöd.nu. Se punkten 7§.
7. Veberod.nu (NS)
Nils-Åke Stålring förevisade förslag på upplägg i den kommande hemsidan på Veberöd.nu. Hur ska
loggan se ut ett förslag från Företagarföreningen kan lösa detta, alla e-mail till vem? Vad jobbar vi
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
med. Vem ansvarar för hemsidan – bör endast vara en. det är viktigt att vi har synpunkter på
presentationen så Nils-Åke skickar hem länken till alla för synpunkter.
8. Julskyltning 2016
Till Julskyltningen den 27 nov bestämdes det att Byarådet tar en plats nedanför Medborgarhuset.
Platsen bokades hos June och är mellan kl 1500-1830. Monica Sällman har ett mindre tält vilket hon
lämnar över till Bo Landgren. Bo landgren anmälde att han kommer att stå där och det förväntas att
fler ur styrelsen ställer upp. Detta blir ett bra tillfälle för Byarådet att för Veberöds befolkning föra ut
vem vi är och vad vi arbetar för. Lämplig skyltning i och vid tältet samt informationsmatr. mm ska
likaledes tas fram.
9. Skolorna i Veberöd (HM, LS)
Kultur och Fritid står för att det ska byggas en stor Idrottshall i samband med den nya Idalaskolan.
Byarådet – Hanna Markström kontaktar politikerna samt ekonomiavdelningen för att söka information
om projekteringspengar avsatts i 2017 års budget till den kommande idrottshallen på Idala. Företag
får vid besök på Svaleboskolan den 17 nov vardera 45 min för information och föreläsning för
eleverna.Under våren 2017 kommer våra föreningar i byn ges tillfälle till att informera samt visa upp
för eleverna om sina olika aktiviteter.
10. Kommunens ekonomi och besparingsförslag rörande Veberöd (HM, NS, JL, FL)
Besparingar och vilka effekter dessa får för bl a våra ungdomar i byn är inte alls bra. Fritidsgården
har tilldelats öppettider vilka skiljer sig vecka för vecka och är omöjliga för ungdomarna att hålla reda
på. Personal som tidigare jobbat vid fritidsgården är förflyttade. Bo Landgren kontaktar våran bypolis
Esteban för att se om man kan öva någon form av påtryckning på Kultur och Fritid. Ungdomar som
inte har någon fast punkt att mötas under ordnade förhållanden mår inte bra! Angående Tandvård så
håller Sonesson ett öppet möte på Medborgarhuset den 26 okt 1900. Nils-Åke Stålring besöker detta
möte – ev fler ur styrelsen!
11. Tillfälliga bostäder på Mossa Gårdsvägen (BL, LS)
Bo Landgren har tagit fram information att planering är på gång för Veberöd angående bostäder för
personer vilka erhållit s k permanent uppehållstillstånd. Så snart denna process är klar kommer
Lunds kommun och LKF att lägga ut information om detta på sina hemsidor. Där kommer även att
informeras om när ett möte för allmänheten kommer att hållas rörande detta. Samma information
kommer att tillsändas June på medborgarkontoret. Denna information har erhållits av Magdalena
Titze som är samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun. Hon hoppas vidare att informationen
kan komma inom den närmaste tiden.
12. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
Nils-Åke Stålring har bevistat ett mycket givande möte tillsammans 26 personer från andra
föreningar rörande mobbing och kränkningar. Det var ett mycket bra och positivt möte. June
informerade om den stundtals mycket dålig färdtjänsten vilket drabbat äldre vid flera tillfällen. Möte
med pensionärsrådet och Ronny Callén. Vidare informerade hon att det hålles ett möte på
Medborgarkontoret den 10 oktober angående hur man söker s k närområdesbidrag vilket föreningar
kan söka.
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 1 nov kl 1830 i Medborgarhuset.
14. Övriga frågor
Bo Landgren önskade att fr o m nästa möte ska trafik vara en fast punkt.
15. Mötets avslutning
Mötet avslutades.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
Byarådet i Veberöd 2016-10-06
Bo Landgren Justerare Kerstin Mårtensson


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-09-06
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Bo Landgren BL (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Frånvarande:
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning
Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats
Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll lade med godkännande till handlingarna
5. När kommer Idalaskolan att byggas? Rykte att BSÖ har fått uppdrag att ta fram ett förslag.
HM kontaktar ansvarig för ett besked.
Info från Veberödsgruppens möte med den nya skoledningen. Skolan är intresserad av ett
samarbete med Företagarförening och Föreningarna i Veberöd. Vid mötet diskuterades studiebesök
samt besök av företag på skolan. Vollsjö Tryck har framfört att de kan komma till lektioner och
berätta om hur deras teknik fungerar.
Skolan startar upp ett projekt ”Språk i vardagen” där föreningarn är inbjudna och var närvarande vid
en föreläsning på skolan.
6. Kommunpolitikernas besparingsförslag rörande Veberöd
Inget nytt har framkommit om stängning av utomhus badet. Statistik visar ca 70 besökare/dag som
skulle motsvara 11 000 besökare i Lund!
Det råder ovisshet om vad som skall hända med Idalagården. Just nu är det oklart med bokning av
festlokalen när Tina har flyttats till annan verksamhet.
Fred har varit i kontakt med Jonna Myrebris som är ansvarig för en utredning som skall ta reda på
vad man kan använda Idalagården till. Rapporten väntas vara klar i slutet av september. Fl bevakar
att vi får ett svar.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
Enligt uppgift så är det nerdragningar/besparingar i Fritidsgårdens verksamhet. JL tar reda på vad
som gäller till nästa möte.
7. VNT (GO, NS)
HM informerade om att avskedsnumret enligt DB ska innehålla 8 sidor (9800 kr) med fokus på tillbakablick och
avtackning för de som bidragit till tidningen. Både DB och GO har varit i kontakt med Lunds Kommun under
sommaren och gett olika besked om huruvida deras skrivelse ska få vara med. DB har valt att inte ta med
någon skrivelse från kommunen i sista numret (såsom övriga styrelsen ville på förra styrelsemötet) och
förbehåller sig rätten att besluta detta som ansvarig utgivare. Styrelsen reagerade negativt på detta och
beslutade att omgående befria honom från rollen som ansvarig utgivare och att inte ge ut avskedsnumret av
VNT. HM informerar Dick om styrelsens beslut samt tillsammans med GO ser till att nödvändiga dokument blir
inskickade.
Styrelsen beslutade att några från styrelsen tar fram ett förslag till ett informationsblad kring VNT som avsked
samt kontaktar Lunds Kommun om deras information. GO kontaktar Lunds Kommun om detta.
GO redovisade resultatet från utgivningen av VNT. 2014 – 848kr, 2015 – 19 249kr resultatet beror på ökade
kostnader. Pengarna som idag finns på VNT kontot skall överföras till Byarådets konto.
8. Veberod.nu (NS)
Inte hänt så mycket under sommaren. Det finns en början inlagd hos veberod.nu. NÅS tar tag i detta
och har ett förslag till nästa styrelsemöte.
9. Superbussprojektet
Superbussprojektet kan vara ett alternativ till järnväg genom Veberöd. Var står Lunds kommun i
frågan om järnväg kontra Superbussar? HM kontaktar Ronny Kalén.
10. Tillfälliga bostäder på Mossa Gärdsvägen (BL, LS)
För ett tag sedan presenterades att det skall byggas 48 lägenheter vid Mossa Gärdsvägen. Vid
informationsmötet 8/8 var anslutningen stor vilket innebar att alla inte fick plats i lokalen och det
framkom både positiva och negativa synpunkter. BL och NÅS konstaterade att det saknas en hel del
sociala funktioner såsom sjukvård, tandvård, plats i dagis och skola. Svenskundervisning skall
genomföras i Lund likaså så kommer alla socialenheter finnas i Lund. Styrelsen var överens om att
informera sig mer om vad som är på gång. BL kontaktar Ingrid Nihlgård
11. Dialogcafé Nytt Grönprogram (HM)
Lunds Kommun arbetar med framtagande av ett nytt Grönprogram för Lunds Kommun. Vi är
inbjudna att deltaga. HM och KM deltager den 26/10.
12. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
LS informerade ett möte med Byggnadsnämndens ordförande. Tanke med mötet är att framföra
önskemål om en speciellt utsedd ansvarig för byggnadsloven i Veberöd. Detta för det idag är
alldeles för krångligt för företag att etablera sig i Veberöd.
Företagarföreningen kommer att etablera ett företagsnätverk.
JL informerade att det inte kommer bli några förändringar för Medborgarkontoret i Veberöd.
Det finns möjlighet att få gratis juridisk rådgivning. Bokning hos June.
LPR Färdtjänsten fungerar dåligt och det blir en träff med ansvariga tjänstemän. Det gäller även för
anhörigstödet.
Föreningsalliansen har genomfört en föreningsdag på badet med 9 deltagande föreningar, rutschkana
ner i poolen, levande fotbollsspel mm. Tävling där man var tvungen att besöka alla föreningar
för att kunna vara med. Även ett musik quiz genomfördes men intresset var inte sås tort. Stor
anslutning denna soliga lördag.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
Föreningarna deltar i skolans Språkprojekt. Genomför också en föreläsning ”Värdefull” för alla
ledarna i föreningarna i Veberöd. Kommer även att eskalera bygget av Idrottshallen på Idalafältet.
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 2016-10-04 18.30 på Medborgarkontoret.
Därefter blir det möte 1/11 och 6/12.
14. Övriga frågor
Fråga från JL om var samtliga nummer av VNT skall förvaras. Styrelsen beslutade att det får bli
Biblioteket.
Till nästa möte bjuds Valberedningen in.
Styrelsen utsåg Hanna Markström till v. ordförande och Göran Olsson till Kassör. Punkten
förklarades omgående justerad.
15. Mötets avslutning
Mötet avslutades.
Byarådet i Veberöd 2016-09-06
Nils-Åke Stålring Justerare Kerstin Mårtensson

 


 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 1 (3)
Datum: 2016-06-07
Tid: 18.30
Plats: Medborgarkontoret
Avser: Byarådet i Veberöd
Närvarande:
Bo Landgren BL (ledamot)
Dick Bengtsson DB (ledamot)
Göran Olsson GO (ledamot)
Ulla Jakobsson UJ (ledamot)
Hanna Markström HM (vice ordf.)
Kerstin Mårtensson KM (ledamot)
Lena Staffansson LS (ledamot)
Nils-Åke Stålring NS (ledamot)
Monica Sällman MS (ledamot)
Fred Lindfors FL (suppl.)
June Ljungqvist JL (adjungera.)
Frånvarande:
Malin Hansson Lefort ML (suppl.)
Ann-Louise Wennberg AW (suppl.)
Ärenden enligt dagordningen
1. Öppnande av mötet
2. Kallelse och dagordning Godkändes
3. Val av sekreterare, justerare jämte ordförande, tid och plats Nils-Åke Stålring valdes till sekreterare och Kerstin Mårtensson till justerare
4. Genomgång av föregående protokoll DB framförde en avvikande mening över formulering i pkt 11 ” En tidning som VNT som ges ut med 4 nummer per år är svår att få ekonomi och aktualitet i.” Synpunkten föranledde ingen ändring i protokollet.
5. Skolorna i Veberöd (HM, ML, LS) Namninsamling och ett möte med politiker innebar att Idalaskolan kommer att byggas. Kommunstyrelsen har tagit beslutet så nu är det Barn o Skolnämnd öster som skall ta fram ett förslag. Skolan kommer att byggas i etapper men något startdatum är ännu inte satt. Styrelsen beslutade att ligga på politikerna och tjänstemännen.
6. Kommunpolitikernas besparingsförslag rörande Veberöd Kommunens besparingsförslag som blev känt och som sedan togs tillbaka diskuterades. Styrelsen beslutad att fokusera på följande punkter. Nedläggning av friluftsbadet och halvering av träffpunkterna. NS tar kontakt med Mats Hommel för att få uppgift om kostnaden för badet. Indragning av Dagmammorna diskuterade och styrelsen kom fram till att vi inte kan göra något åt detta.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 2 (3)
7. VNT (GO, NS)
Förslag att lägga ner VNT och istället använda veberod.nu diskuterades igen och det fanns
synpunkter på att fortsätta med tidningen men en majoritet (8 för och 2 emot) av styrelsen röstade
för en nedläggning. Ett avskedsnummer kommer att ges ut i september. Numret kommer att bestå
av 2 blad/4 sidor och 2 400 ex för en kostnad av 6 000 kr ytterligare ex. kostar 65 kr/100 st.
HM och DB kommer att skriva avskedtexten och tidigare engagerade samt representant för Lunds
kommun kommer att få skriva texter.
8. Veberod.nu (NS)
Vi kommer nu att satsa på veberod.nu och Facebook. Jan har börjat ta fram ett förslag till hur
Byarådet kan presenteras på veberod.nu. NS förser Jan med lämplig information. Utskick till
styrelsen i nästa vecka för synpunkter.
9. Idalagården (FL, HM)
FL har skrivit och lämnat in ett Medborgarförslag som styrelsen godkänt angående bibehållande av
Idalagården som en form av föreningsgård. Ännu ingen reaktion på skrivelsen.
Det råder oklarhet om vad som skall hända med Idalagården och redan nu är det svårt att boka
festlokalen.
Gåsapågen har visat intresse för att ta över lokalen men även här ingen reaktion från K&F. Får
Gåsapågen ta över så är risken att man som privat person inte kan boka lokalen.
Samtidigt så lanserar Centern i Veberöd att Idrottshallen som skall byggas på Idala skall var en
multiarena som då skulle kunna användas för sammankomster.
10. Vi och dem – Veberöd och de andra (FL)
FL informerade att problemet med husvagnen för tiggaren har löst sig. Det har också inneburit att
tiggaren fått arbete vilket vi alla önskade vid förra mötet.
11. Rapport från Veberödsgruppen, Föreningarna, Företagarföreningen, LPR, Medborgarkontoret
LS informerade om Nätverksträffen som samlat företagare och näringslivschef Per Persson samt två
representanter från Stadsbyggnadskontoret. Per P utmanade FF med att bland annat ifrågasätta den
traditionella utformningen av Julmarkanden.
Stadsbyggnadskontoret informerade om byggplanerna för Veberöd.
FF från Genarp, Sandby och Sjöbo har varit på besök hos LS. De är intresserade av ett samarbete
med FF och veberod.nu.
LS skriver 4 gånger under året i Lokaltidningen om vad som är på gång i Veberöd.
Föreningsalliansen har inte haft möte men rapporterade om Scouternas Loppis som samlade många
besökare. Centern vill träffa gruppen för att få klart var en ny Idrottshall skall byggas, ett rykte sprids
att Föreningsalliansen vill att den byggs på Svaleboområdet vilket inte är vad gruppen skrev i sin
skrivelse. Blir aktuellt med att påminna om tidigare skrivelse.
Medborgarkontoret kommer under perioden 15/6 – 15/8 ha öppet mån- och tisdag.
Ett pilotprojekt körs i Genarp och Sandby där kontoren är öppet endast 2 dagar/vecka. Utvärdering
kommer att göras i höst.
12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 2016-09-06 18.30 på Medborgarkontoret.
Därefter blir det möte 4/10, 1/11 och 6/12.
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2016 Sida 3 (3)
13. Övriga frågor LPR har försett Byarådet med två skrivelser, den ena om Idalagården som de vill ha kvar som föreningsgård. Den andra skrivelsen rör nedläggningen av VNT. Där de påstår att nedläggningen beror på kommunen vilket inte är fallet. HM har svarat på deras skrivelse.
14. Mötets avslutning Mötet avslutades.
Byarådet i Veberöd 2016-06-13
Nils-Åke Stålring Justerare Kerstin Mårtensson


Back to Top ↑
 • Poolbyggaren
  Skafferiet
  The Lodge
  Stall Lutfi Kolgjini
 • Apotek
  SL Snickeri
  11:ans Bilverkstad
  hovslageri
  Dalby Elektriska
  Willpower
  Byutveckling
 • Superbygg
  liliys tallrik
  Mette
  Coop
  Hällestad svamp
  Smakvandring
  Pizzeria Valentino
  Actic
 • Leander Pehrson
  smakerosaker
  Sprattelgubben
  Webberöd
  Glada ankan
  Nilssons Livs
  Arcos hundcenter
  Torna Hällestad Lanthandel
  Hudvårdsgränder
  Veberöds mur & puts